پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 
 


دو شعر نيمائی
از منصور اوجی


 

دو شعر از كتاب "دختران ميوه ها" مجموعه 144 صفحه ای شعر منصور اوجی. شاعر هميشه شيرازی كه در شمار چهره های نامور و ماندگار شعر نيمائی است .

 

در مقدم بهار

بهار تاريخ
، بهار
رجی از ديوار فروريخته بر می كشند
- نارنجستان از ديوار فرو ريخته بر می كشند
و دست می كشند از كار
تا سيگاری بگيرانند و
فی البداهه سرودی بر لب آرند و
هم چاشت شوند گنجشكان را
برپاره ناني
صبح بهار:
بهار اومد گلم
بهار اومد بهار

دختران اين ديار

انگورها را كه چيدند
نوبت انجيرهاست
و بعد
دو هفته به زيارت می روند، به استراحت
و بعد پائيز است و برگ ريز
و نوبت چيدن گران ترين گل جهان
زعفران
حال آنانند
پيش از طلوع
سبد در دست و ترانه خوان
برای چيدن پول می روند
- ای يار، ای بهار
دختران اين ديار