پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

اگر شورای امنيت همسوئی نكند
امريكا يك تنه عليه ايران عمل خواهد كرد!
فرمانده كل سپاه پاسداران در دوران جنگ باعراق از آماده شدن ايران و امريكا برای  كشتی سخن گفته است. اين آمادگی، همان حكايت تقسيم حقوق دكتر اقبال با راننده اش است.


 

همزمان با آغاز مذاكرات هيات های نمايندگی 5 كشور عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل و هيات نمايندگی آلمان، مقامات امريكائی در بالاترين سطوح تهديدی را عليه ايران مطرح كردند كه مخاطب آن پيش از آن كه ايران باشد، كشورهای عضو دائم شورای امنيت بودند. آنها از اقدام يكطرفه امريكا عليه ايران، در صورت تعلل شورای امنيت سخن گفتند. البته به اين جمله تهديد آميز خود يك پسوند هم اضافه كردند. يعنی به كمك كشورهای متحد امريكا. يعنی همان بازی كه در جريان حمله به عراق كردند. مقامات امريكا و بويژه وزيرخارجه ايالات متحده كه خود را برای انتخابات آينده رياست جمهوری امريكا و نشستن بر صندلی رياست جمهوری اين كشور آماده می كند، رسما از اقدام يكطرفه امريكا عليه ايران سخن گفت. متعاقب اين اظهارات، نه تنها روند مذاكرات پاريس سرعت گرفت، بلكه سمت گيری شديدتری نيز عليه ايران اتخاذ كرد. از حاشيه اين ديدار خبرگزاری ها اعلام داشتند كه پيشنهاد هيات های نمايندگی مذاكره كننده در پاريس به شورای امنيت، تصويب قطعنامه الزام آور برای ايران است. يعنی اسم بند هفت را كه امريكا خواهان استناد به آنست نيآورند اما محتوای آن را تصويب كنند. بند هفت دست اعضای شورای امنيت را برای تحريم اقتصادی و حتی اقدام نظامی عليه كشوری كه قطعنامه الزام آور عليه آن تصويب می شود باز می گذارد. بنابراين، تصويب قطعنامه الزام آور برای ايران، نام و استناد ماده هفت را ندارد، اما مضمون و محتوای آن را دارد.

سفر شتابزده صدراعظم آلمان "مرگل" به امريكا كه امروز انجام می شود، در ارتباط با همين قطعنامه و شايد همسوئی های بيشتر با امريكا انجام می شود. او چند روز پيش از مسكو و ديدار با پوتين بازگشت و پس از گزارش سفر و همآهنگی با هيات دولت و پارلمان اين كشور راهی امريكاست تا جمعبندی سفر مسكو و رايزنی با ديگر مقامات آلمانی را به بوش منتقل كند.

در تهران محسن رضائی فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ با عراق، در يك سخنرانی كه در دانشگاه برای او ترتيب دادند از آماده شدن امريكا و ايران برای كشتی با يكديگر سخن گفت.

قديم ها می گفتند: خانواده جوانی برای خواستگاری، به همراه جوان رفتند به خانه دختر مورد نظر. پس از مقداری تعارفات، مادر دختر از مادر پسر پرسيد:

- نورچشمی چه كاره اند؟

مادر داماد آينده گفت: در شركت نفت كار می كند.

مادر عروس پرسيد:

- چقدر حقوق دارد؟

مادر خواستگار گفت:

- با دكتر اقبال( رئيس شركت نفت در زمان شاه) جمعا 50 هزار تومان حقوق می گيرند.

مادر دختر كه دست و پايش را گم كرده بود، پرسيد:

- چطوری اين پول را تقسيم می كنند كه دعوايشان نشود؟

مادر داماد، با اشاره به داماد گفت:

ايشان راننده آقای اقبال هستند. 45 هزار و 500 تومانش را آقای اقبال بر ميدارند، بقيه اش هم حقوق دست بوس شماست.

آن كشتی كه قرار است ايران و امريكا با هم بگيرند و فرمانده كل سپاه پاسداران دوران جنگ با عراق با آسوده خيالی از آن سخن گفته است، حكايت همين تقسيم حقوق دكتر اقبال و راننده اوست.