پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 


علی اشرف درويشيان
نسل جوان كشور را
با ادبيات بيگانه كرده اند

 

"علی اشرف درويشيان" ، نيز هنگام بازديد از نمايشگاه كتاب و مطبوعات تهران، در غرفه خبرگزاری ايلنا، به چند سئوالی كه از او شد پاسخ داد. از جمله درباره بی نظمی نمايشگاه و جايگاه ادبيات ايران و جهان در كتب مدارس و برنامه های شبكه های راديوئی تلويزيونی ايران.

درويشيان گفت:

نمايشگاه كتاب در تمام كشورهای جهان برپا می‌‏شود و اين رسمی است كه ناشران ، سالانه در مكانی جمع می‌‏شوند و كتاب‌‏های جديدشان را در معرض ديد علاقه مندان قرار می‌‏دهند . بنا براين در سودمندی اين كار هيچ شكی نيست.

در اغلب كشورهای جهان به دليل توزيع صحيح كتاب ، نمايشگاه‌‏ها با هجوم غير عادی مردم مواجه نيست . اين كه در ايران ، سيل جمعيت در عرض 10 روز به سوی نمايشگاه كتاب سرازير می‌‏شود به دليل توزيع نامناسب كتاب است.

اگر كتاب‌‏هايی كه منتشر می‌‏شوند به دست مخاطبان خود در سراسر كشور برسند و در طول سال ، همه بتوانند كتاب‌‏های مورد نياز خود را تهيه كنند ، نمايشگاه كتاب مكانی برای ديدار با پديد آوردگان كتاب و نويسندگان می‌‏شود.

اين روزها ، سازمان های مختلفی تاسيس و شروع به كار می‌‏كنند و به سادگی می‌‏توان با همكاری اتحاديه ناشران و يك شركت سرمايه گذار يك مركز مشاركتی توزيع كتاب تاسيس كرد و كتاب‌‏های منتشر شده از طريق اين مركز در شهرستان ها توزيع شود.

امسال بيش از هر چيزی در نمايشگاه كتاب تهران بی نظمی به چشم می‌‏خورد ؛ در سال های گذشته متولی برگزاری نمايشگاه كتاب تهران اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران بود كه پس از سال‌‏ها با تجربه ای كه اندوخته بودند ، روال برگزاری نمايشگاه را به خوبی می‌‏دانست ، اما امسال از نظمی كه سال‌‏ها می‌‏ديديم ، خبری نبود و همين امر موجب سردرگمی علاقه‌‏مندان به كتاب شد.

نسل جوانان ما نسبت به ادبيات معاصر و خصوصا داستان بسيار كم اطلاع است زيرا ادبيات معاصر در مدارس ما تدريس نشده و در رسانه های عمومی نيز هيچ گاه اسمی از نويسندگان برده نمی‌‏شود. نويسندگان در گمنامی به سر می برند.