پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 
 این فاطمه هم
فاطمه است، اما ایرانی

درمیان انبوهی از كتاب های درانتظار مجوز و انتشار، یكی هم كتاب"داستان های تازه داغ" علی اشرف درویشیان است كه نزدیك به 3 سال است در نوبت اجازه چاپ است. 16 داستان كوتاه دراین مجموعه جمع است. خود درویشیان می گوید:

 وزارت ارشاد نخستین بار صدور مجوز را منوط به حذف 8 داستان كرد .  من حاضر به حذف حتی یك كلمه نه تنها از این كتاب، بلكه از هیچ كتاب دیگری نیستم. این كتاب را برای انتشار به ناشری در آلمان سپردم و كتاب در حدود 6 ماه پیش در آلمان منتشر شد. پس از آن وزارت ارشاد انتشار این كتاب را منوط به حذف 3 داستان كرد. من حاضر به تغییرات در این كتاب نیستم و این كتاب 3 سال است كه در وزارت ارشاد سرگردان است . این مجموعه پیرامون مسائل روز سیاسی و اجتماعی است.

اكنون نیز رمان "همیشه مادر" را در دست دارم كه به زندگی "فاطمه سعیدی"، مادر "شایگان" كه چهار فرزند خود را در راه مبارزه از دست داد و در نهایت خود نیز زیر شكنجه كشته شد مربوط است. این رمان براساس مستندات نوشته می شود.