ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 مرداد  1395

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

کودتای ترکیه شبیه کودتای 28 مرداد بود

بیانیه کودتاچی های ترکیه

که از تلویزیون دولتی پخش شد

 
 
 
 

 

زیر پا نهادن مستمر قوانین و قانون اساسی تبدیل به خطری برای اصول اساسی و حیاتی نهادها شده اند. مجموعه بنیادهای کشوری که مربوط به نیروی نظامی ترکیه می گردند، تابع موازین ایدئولوژیک شده اند و دیگر قادر به انجام وظائف محوله نیستند. رئیس جمهور و اعضای دولت  که همه غرق در تخطی، رفتن راه نا صواب و خیانت هستند کلیه حقوق و آزادی های فردی، تفکیک قوا ی نظام لائیک و دموکراتیک را عملا به کنار نهاده اند.

کشور ما در عرصه بین المللی حرمتی را که به حق شایسته آنست از دست داده و به مرحله ای سقوط کرده  که در آن حقوق بشر دیگر محترم شمرده نمی شود و استبداد بر آن حاکم است.  تصمیمات متخذه  نادرست از سوی مقامات سیاسی، و بی عملی در مبارزه با تروریسم   سبب گشته   تا بسیاری از شهروندان بی گناه و نیروهای امنیتی   در نبرد با تروریسم    جان خود را از دست بدهند. دزدی و فساد در دستگاه دولتی ابعادی وخیم یافته است. نظام حقوقی که  مسئول مبارزه با فساد است فاقد اعتبار شده است. در تحت چنین شرائطی مردم ترکیه موفق شدند تحت رهبری اتاتورک جمهوری را بنیاد نهند و تا امروز آن را نگه دارند.

از این رو ما تصمیم گرفتیم با شعار نیروهای نظامی ترکیه " آشتی در درون و آشتی با بیرون" هدایت کشور را در دست گیریم تا:

-         وحدت ارضی میهن و ادامه حیات ملت و خلق را تضمین کنیم.

-         خطراز منافع جمهوری را دفع کنیم.

-         موانع عملی برای حکومت قانون را از میان برداریم.

-         فساد را که خطری برای وحدت ملی ما شده است ریشه کن سازیم.

-         راه را برای مبارزه با هرنوع تروریسم هموار سازیم.

-         حقوق بشر را برای تمام شهروندان صرفنظر از تعلق مذهبی یا قومی آنها متحقق سازیم.

-         قانون اساسی متکی بر اصول سکولاریسم، دموکراسی و رفاه اجتماعی را احیاء کنیم.

-         حرمت ملی کشور و خلقمان را در عرصه بین المللی احیاء کنیم.

-          صلح و ثبات بین المللی و همکاری ها و روابط بین المللی را تامین و  تقویت کنیم.

 

(اینک)

-         اداره اموردولتی را "شورای صلح" بدست خواهد گرفت. "انجام کلیه تعهدات کشور  در برابر سازمان ملل متحد، ناتو و دیگرسازمان های بین المللی بعهده " شورای صلح" خواهد بود. شورای صلح کلیه اقدامات ضروری را سامان خواهد داد.

-         قدرت سیاسی دولت، که مشروعیت خود را از دست داده است، از آن سلب خواهد شد. تضمین می شود که کلیه افراد و سازمان هائی که به میهن خیانت کرده اند، در دادگاه محاکمه شوند.

-         در سراسر کشور وضع غیرعادی برقرار و اعلام می گردد.

-         خروج از منازل ممنوع می گردد. ما به شهروندان خود توصیه می کنیم، بخاطر خود از این ممنوعیت پیروی کنند.

-         افزون بر این برای خروج ازکشور مقررات ویژه ای در فرودگاه ها، گذرگاههای مرزی، و بنادر به اجرا گذاشته خواهد شد.

-         نظم کشوری در کوتاه ترین مدت دوباره برقرار خواهد شد. اجازه داده نخواهد شد به  شهروندان و یا نظم سازمانی کشور لطمه ای وارد آید.

-         " شورای صلح" آزادی بیان، حقوق جهانی و حق مالکیت را تضمین می کند.

 " شورای صلح " یک قانون اساسی تدوین خواهد کرد که تضمین کننده ساختار واحد کشورباشد- بدون در نظر گرفتن مذهب، زبان و قومیت. تا زمان  تصویب  قانون اساسی مدرن، دموکراتیک، اجتماعی و سکولار کلیه تصمیمات به اجرا گذاشته خواهد شد.

با سلام به همه شهروندان پیک نت 5 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: