ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14 آذر ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 14 آذر

حکومت و مردم معترض

در فرانسه و در ایران
 
 
 
 

 

حریق و تخریب، بخش انحرافی تظاهرات اعتراضی مردم فرانسه نسبت به افزایش غیر مستقیم مالیات ها (گرانی) و افزایش قیمت بنزین بود. تظاهرات علیرغم آن که به خشونت نیز آلوده شد، رهبری دارد و نمی توان آن را شورش کور مردم معرفی کرد.  چنان که جمهوری اسلامی تبلیغ می کند. به همین دلیل دولت فرانسه میداند با چه کسانی باید مذاکره کند و از کسانی برای مذاکره دعوت کند، درست خلاف جمهوری اسلامی که وقتی با شورش و تظاهرات اعتراضی روبرو می شود نمیداند با چه کسی بعنوان سخنگوی شورش و اعتراض و اعتصاب و تظاهرات باید گفتگو کند و به تفاهم برسد، زیرا اساسا معتقد به تفاهم نیست، بلکه معتقد به زندان و اعتراف گیری و چماق است و اجازه تشکل و سازماندهی به هیچ نهاد صنفی و کارگری و روشنفکری و ... نداده و نمیدهد. همه احزابی هم که در 30 سال گذشته تشکیل شده اند احزابی منشعب از حکومت اند و به همین دلیل پایگاهی در میان طبقات و اقشار جامعه ندارند. همین است که دولت در فرانسه، علیرغم شعار تظاهر کنندگان برای کنار رفتن و مجلس علیرغم آن که مردم معترض بصورت سمبلیک در آن "گل" و "سیما" گرفتند با رهبران معترضان برای رسیدن به تفاهم گفتگو می کند اما در جمهوری اسلامی در هر تظاهرات صنفی و کارگری عده ای را دستگیر و زندانی می کنند و از تفاهم خبری نیست! نمونه آخر، همین تظاهرات کارگران هفت تپه و تظاهرات کارگران خوزستان.

روز گذشته خیابان های فرانسه تا حدود زیادی آرام بود زیرا معترضان منتظر نتیجه مذاکرات و پیشنهادهای دولت برای عقب نشینی اند. دولت گفته که طرح مالیات را 6 ماه به عقب می اندازد و گرانی بنزین نیز فعلا منتفی است اما معترضان خواهان لغو کامل طرح هستند و امیدشان تغییر دولت. کسی را به اتهام شعار علیه دولت و یا سیمان گرفتن در مجلس به زندان برای شکنجه و اعتراف گیری نبرده اند و این همان تفاوتی است که جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه می تواند زیر بار درک آن برود.

فیلم گل و سیمان گرفتن یکی از درهای ورودی پارلمان فرانسه توسط معترضان حمایت نکردن مجلس از مردم را ببینید!

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 14 آذر

 
 

اشتراک گذاری: