ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۵ تیر ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت ۲۵ تیر

جهان و ایران با جنگ

اوکراین پوست خواهند انداخت

 
 
 

 

 

همه شواهد نشان می دهد که نه جهان و نه ایران پس از جنگ اوکراین، دیگر آن جهان گذشته نخواهد بود. نه تنها اوضاع نسبت به قبل آن تغییر بنیادین کرده بلکه هر روز که می گذرد اوضاع نسبت به روز قبل تغییر می کند. اگر در آغاز هم برخی کشورها یا ملت ها و بیش از همه خود غربی ها درباره ظرفیت های خود برای شکست روسیه دچار توهم بودند، امروز با فرو رفتن آمریکا و اروپا در بحران های سیاسی و اقتصادی و نظامی این توهم ها در حال فروپاشی است و نمایش هائی مانند سفر بایدن به اسرائیل و عربستان نیز، علیرغم آب روغنی که رسانه های غربی روی پلوی سرد نذری این سفر می ریزند از حد نمایش فراتر نخواهد رفت.

در ایران از روند درک تغییرات جهانی که می رود تا سلطنت دلار در جهان پایان بدهد درک و آگاهی درستی وحود ندارد. مافیای رسانه ای متکی به قدرت سرمایه داری تجاری که از نظر سیاسی منافع خود را در پیوند با غرب تعریف کرده و از نظر اقتصادی به دلارهای نفتی وابسته است روایت دیگری از جنگ اوکراین ارائه می کند که همان روایت غرب و نازی های اوکراین است. آنها آقایی غرب بر جهان را طبیعی و تزلزل ناپذیر می دانند و می خواهند. ولی روشن شدن همین نیز یک دستاورد جنگ اوکراین است. تا پیش از این، بخشی از رسانه های ما که خود را "اصلاح طلب" هم معرفی می کردند کوشش خود را برای سازش ایران با غرب با ظاهر دفاع  از منافع ملی توجیه می کردند که منطق خود را هم داشت و تا حدودی قابل پذیرش هم بود، اما جنگ اوکراین نشان داد که توصیه آنها در سازش با غرب در گذشته نیز در چارچوب منافع ملی نبوده بلکه در چارچوب تمکین به آقایی سرمایه داری جهانی و حاکمیت دلارهای نفتی و منافع سرمایه داری تجاری داخلی بوده است. آنها که در گذشته مخالفان داخلی خود را عده ای ماجراجوی خشک مغز بی توجه به منافع کشور معرفی می کردند نشان دادند که وقتی پای منافع طبقاتی و سیاسی آنها در میان باشد از همه خشک مغزتر و ماجراجوتر و بی توجه تر به منافع ملی هستند. نه فقط فشار برای پذیرش شرایط امریکا و امضای به هر قیمت برجام، بلکه چین ستیزی و روسیه هراسی آنها در شرایطی که امروز همه جهان مسابقه گذاشته تا خود را هرچه بیشتر به شرق و پیمان هایی مانند بریکس و شانگهای نزدیک کند جز حاصل ترکیب این خشک مغزی و منافع طبقاتی نیست.

در ایران با وجود همه تقلای مافیای قدرتمند رسانه ای شناخت از سمت گیری نوین جهانی سرعت خواهد گرفت. سرنوشت جنگ اوکراین پایان هر دو جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی ایرانی در شکل سابق خود است. این جنگ آشکار کرد که امروز ایران به یک جریان چپ اصیل نیاز دارد که بتواند از دموکراسی و عدالت و توسعه، همزمان دفاع کند. دو جریان اصلی سیاسی و حکومتی ایران نشان دادند که چنین ظرفیتی را ندارند. ولی هم در بین نیروهای مذهبی و هم غیرمذهبی ایران چنین گرایشی به شکلی قدرتمند هرچند بدون بلندگو و رسانه وجود دارد که سرنوشت جنگ اوکراین موقعیت آنها را در کشور بیش از گذشته تقویت خواهد کرد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: