ميدان افتاده بدست دو گروه:
سلطنت طلب دينی و
سلطنت طلب سكولار

رضاعامری نسب- عضوشورای مركزی دفتر تحكيم وحدت

 


 

 


همسوئی
 انگلستان وامريكا
در برابر ايران

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

هاتفی
گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
اجلاس مهم اروپا و امريكا- طومار اعتراضی دانشجويان  
خطاب به خاتمي- مصاحبه امروز خاتمي- خبرنامه پيك درهمين صفحه

لباس شخصی ها با آغاز اين دو فاجعه،
لباس های نظامی خود را خواهند پوشيد!

طراحان و مجريان


جنگ داخلی و كودتا درايران

"جريان سوم" قرار است از دل حوادثی كه در كشور پيش برده می شود بيرون بيآيد و با امريكا مستقيما وارد معامله شود. سهم سلطنت طلب ها در حاكميت جريان سوم، در اين معامله و مذاكرات تعيين خواهد شد!


طومار دانشجوئی دراعتراض به خاتمي:

شما كنار برويد تا ما خود بدانيم با حكومت چه بايد كرد!

مصاحبه امروز محمد خاتمی درباره حوادث اعتراضي- درستون خبرنامه


5 هزار دستگير شده تظاهرات روزهای اخير در زندان اوين بسر می برند

جلسه غير علنی مجلس برای

آگاهی از سرنوشت دانشجويان دستگيرشده

مرتضی الويری:

اگر فكری برای شورای نگهبان نشود

باتحريم‌وسيع‌انتخابات‌آينده‌روبرو خواهيم‌بود

از حضور حزب توده در انتخابات مجلس اول،ا

رسيده ايم به حذف نيروهای مذهبی درانتخابات!ا


احمدآقانوری، مشت‌زن فراكسيون‌اقليت درمجلس وآقاداداش‌علی‌اكبرناطق‌نوری:

نماينده بد را من هم كتك می زنم!ا


دبيركل جبهه مشاركت:ا ا
 اگر بخواهند، می‌توانند با يك «دستور» جلوی گروه‌های فشار را بگيرند

حزب الله با انصارش به سود امريكا وارد عمل شده

ارعاب، ربودن وترور نمايندگان‌مجلس،پس‌از يورش به‌خوابگاه ها


 ناصر كلدانی

پيام آوران خشونت
همچنان در اقليت اند!


افكار عمومی امريكا را آماده
 حمله نظامی به ايران می كنند


شعارهای مردم بر روی ديوارها

هم سياسی است و هم اقتصادی


دركنارسازمان‌امنيت موازی،حالانيروی‌انتظامی موازی

"دادستان"در"لباس شخصی"

قاضی مرتضوی

خود از رهبران لباس شخصی هاست !ا


گزارشی از تظاهرات مردمی در يزد

نافرمانی‌ودرگيری‌ميان‌سربازان

وفرماندهان‌درپادگان‌صدوقی‌يزد


5 هزار جوان و دانشجو را در تهران دستگير كرده اند
جوانان و نوجوانان محلات
گروه های "تظاهرات" تشكيل داده اند


گزارشی پيرامون تظاهرات و
اعتراضات مردم در رشت و انزلی


محسن كديور:

گروه خودسر نداريم، ا

سرهمه شان به كانون قدرت وصل است


نطق پيش از دستور نماينده همدان:
سلطنت‌صفويه‌ هم ‌با تمام‌عظمت اوليه‌اش
سرانجام سقوط كرد!
ا


دبيرتشكيلات دفتر تحكيم، دستگيری خود را تكذيب كرد

لباس شخصی ها و قاضی مرتضوی

در ارتباط با هم عمل می كنند


  بيانيه دانشجويان دانشگاه اهواز

خصوصی سازی و غارتگری حكومتی 

ازمرزهائی عبوركرده‌كه‌انفجاراجتماعی پيامد آنست!ا


بيانيه فعالان سياسی، مطبوعاتی و دانشگاهی در اصفهان

از مطالبات به حق دانشجويان 

و قاطبه مردم ايران حمايت می كنيم!ا


بدليل شرايط حساس کشور و در صورت تائيد پيشنهادها

تعطيل تابستانی مجلس  

از تيرماه به مرداد ماه موکول می شود


حاكميت فاجعه بار "بازار" و "تجارت"

جنين می خرند

فحشاء صادر می كنند

اين فاجعه با چماق لباس شخصی ها نيز دوام نخواهد آورد
4 تير 1382سخن روز


نمايندگان‌رفسنجانی
 
بر سر آينده رهبر
 با آمريكائی‌ها
 مذاكره ‌كرده‌اند؟

آقای بازتاب!
برادران ‌ دارابی
خودشان  ‌زبان  دارند
بفرمائيد‌‌درآتن‌چه
خبر بود؟


ماتادورها در جمهوری ‌اسلامی

شريعتمداریمینويسد
سعيدعسگر
شليك‌میکند

دستگيری و تحويل
رهبران القاعده
،
نه پایان، که آغاز است

انتظاری بيهوده از آنها كه "رهبر" را راهبرند
مجمع روحانيون پا به پای
انتظار، فرصت می سوزاند

نه‌برسردوراهی‌رفتن وماندن
بلكه درتنگنای چگونه رفتن!

نامه پرانی
عسگراولادی و هنر هفتم

مذاكره با امريكا

مقابله با مردم!اميشل شوسودفسكی
جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پويا


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

نقش‌آفرينان

نگاهی به تاريخ
سياسی اجتماعی
تئاتر در ايران
  مجيد فلاح زاده

پناهجويان در جستجوی مأمن

برگرفته‌ازاطلس‌لوموندديپلماتيك

ترجمه فريبا - س


بابك اميرخسروی
به سمت يك جنبش
عميق اجتماعی می رويم

 

 

ی