وقتی آغاجری شد ملحد،
بقيه هم می شوند
تفاله
!
جانباز يا تفاله جنگ؟
در بيمارستانها وادارات به ما می گويند:تفالهاحمد باطبی
بدستوردادستان‌ تهران درخيابان
ناپديد و در زندان اوين ظاهر شد!

توجه! برای عبور از فيلتر در ايران، از طريق اين سايتها مي توانيد وارد پيک نت شويد! www.jaamjam.com و www.zendegan.com
هنر و انديشه
 
 
حنا مخملباف
جايزه فستيوال
"فيلمكس" را برد

روسری آبي

زندان زنان

منيژه حكمت
 

معتمد آريا 

در جشنواره هند


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!

 
روستائی مرد صاف و ساده ای
داشت وجه حاضر و آماده ای
از همه مال جهان، آن نيك مرد
صد درم اندوخته با رنج و درد
روستائی‌داشت چون قصدسفر
گفت حمل پول دارد دردسر
پس ز روی سادگی خوشبآوری
داد پول خود بدست تاجری
گفت امانت باشداين پيش شما
چونكه برگشتم بده واپس مرا
از پس چندی چون باز آمد به ده
گفت تاجر را كه پولم را بده
تاجر طرار گفتش: اين برار
راست‌می‌گوئی وليكن‌گوشدار:
صد درم از من طلبكاری، درست
انتظار پول خود داری، درست
صد درم هم من بدهكارشمام
اين‌به آن درمی‌شود‌مطلب تمام!
روستائی گيج و حيران و پكر
تاجر طرار را گفت: ای پدر!
راست‌می‌گوئی، تو حرفت عاليه
ليك دست من ز پولم خاليه
از سخن هات دلم خوشحال شد
ليك پولم اين ميان پا مال شد
اين سخن ها يت برايم نان نشد
از برای بچه ام تنبان نشد
***
عين اين افسانه و اين ماجرا
هست گفتار وزير كار ما
گويد ای آقای خوب، ای كارگر
تو عزيزی، ما زفيضت مفتخر
تو ستون انقلابستی داداش
قرص‌و محكم پشت‌كارخويش باش
هرچه ميگوئی تو حق داری ببم
يك كمی‌هم‌گوش كن بر مطلبم
من بعنوان وزير كارتان
بس تشكردارم از رفتارتان
من بدهكارشماهستم، درست
كارگر جان؛ حق ‌هميشه ‌حرف تست
اين بدهكاری به آن حقت به در
می‌شويم اينجامن‌و تو سربسر
من‌مسلمان، تومسلمان ای‌برار
انقلابی هر دومان در كارزار
پس تو هم بی قال و قيل و ادعا
كاركن با كارفرما؛ بی صدا
حرف خود با او بگو خيلی يواش
توی‌دستش‌عين‌پيچ و مهره‌باش
كم بكن صحبت تو از قانون كار
هرچه من گفتم قبولش كن برار
ازقوانين خوب برخوردار شو
عين سابق، مفت استثمار شو
(1358)

پريسا
عارفانه نه زاهدانه


باصدای اسماعیل شاهرودی مناجات
شاعرانه


جنون آزادی

شاهرودی

در دنيا اگر صدايی بماند
اگر سرودی بماند
اگر كلمه ای بماند
صدای انسان
سرود انسان
در اين كلام است
عشق من! ای رهايي
پرواز از قفس
آزادي
ی طلوع مقدس! ا

شفيعی كدكني

سفربخير!ا


سيمين بهبهانی

ملکه غزل معاصر

مرگ

مرانمی برد!


نیما

بدنیا آمد!ا

زهری:

دلم هزار پاره است


نادر نادرپور
دیارا

 

مصاحبه با

نيکی کريمی

پرکارترين

هنرپيشه زن ايران


نصرت رحمانی

ما

بيهوده مرديم!


سيمين دانشور

سايه بلند داستان

جلال آل احمد

ديوارکوتاه سياست


محجوبی

قلمش

گزاصفهان بود!


سيلی

از کوه بايد

از مجموعه "تراشه های تبر"   سياوش كسرائي


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


بايد با اسلام
راه آمد

پاورچین، پاورچین
با محصص

همسايه ما بود!


يک جهان طنز

نهان است اينجا!


 

فرياد
از شكنجه
 واعدام


احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

پيك نت ادامه می يابداگر شما بخواهيد و ياری كنيد!


محمد رضا خاتمی در سالگرد تاسيس جبهه مشاركت:
مردم انقلاب كردند
زيراشاه‌ گورستان‌هارا آباد
و زندان‌ها را پر می‌خواست


هشدار و توصيه خاتمی
نخبگان و شخصيت ها كانديدا شوند
امكان ريزش زياد نيرو وجود دارد


مصاحبه دكترابراهيم يزدی درباره درخواست
پذيرفته نشده ايران برای عضويت در اتحاديه عرب
دست "رد" اتحاديه عرب
برسينه وزارت خارجه ايران


قربانی 9 ساله ضربات "كابل"

 

اين، بقايای آن پسربچه 9 ساله ايست كه زيرضربات كابل، بدست مادرش در آستانه مرگ است. اكنون نيز از نظر مغزی مرده است. چيزی شبيه وضع زهرا كاظمی وقتی به بيمارستان سپاه پاسداران "بقيه الله "منتقل شد. آنكه بايد بازداشت و محاكمه شود مادر اين پسر بچه نيست و آنچه بايد بررسی شود كودك آزاری نيست. اين خشونت سراسری شده درجامعه امروز ايران است و تا وقتی كسانی بنام قاضی و قضاوت و نيروئی بنام امنيت و نظم با چماق و كابل و پنجه بكس و لگد با پير و جوان اين مملكت حرف می زند و ازدر بالاترين ارگان های حكومتی از شكنجه – بنام تعزير- دفاع می كند فاجعه ادامه خواهد يافت. نه تنها ادامه می يابد، بلكه اين زخم عفونی تر نيز می شود. برای اين درد اجتماعی چاره ای در حد بركناری مروجان خشونت در حاكميت بايد انديشيد.


شلاق با كابل
اين زبان را حكومت به مردم آموخت


سعيد حجاريان:
اصلاح طلبان به سمت
شرايط سخت تر می روند!


احضار علی اكبر معين فر
از سوی تيم قتل های زنجيره ای


محاكمه ياس نو
دادگاه 17 نافرمان قضائی
درپيشگاه دبيركل موتلفه اسلامی


علی تجويدی  دربستر ...

 


فيلترينگ سايت ها
مقابله های غير قانونی
در مجلس هفتم قانونی می شود!


 

از شماره يك‌شنبه

 

كنگره‌ مجمع‌روحانيون اين‌هفته تشكيل می‌شود
فراكسيون های مجلس آينده
 نظامی‌ومذهبی خواهند بود؟


ارثيه خونين
16 آذر درنظام شاهنشاهی
18 تير درجمهوری اسلامی


نامه فعالان حقوق بشر اروپا و
امريكای شمالی به نماينده سازمان ملل
حقوق بشر
از نظرمردم مهم تر
از اتم و تروريسم است 

از شماره ‌شنبه

 

شيرين عبادی
و دو وكالتی كه جهان برآن نظارت خواهد كرد

زهرا كاظمی
و دكتر يزدی!بزرگراه مدرس
يعنی دفاع از حاكميت مردم
ستيزبا ديكتاتوری‌رضاخانی


از ملی مذهبی های زندانی چه خبر؟
بازداشت موقت
 دراوين پايان ندارد!


(عبادی، دادخواه، سيف زاده، سلطانی، شريف و پوراستاد)
دفاع كانون حقوق بشر از
آزادی بيان نمايندگان مجلس


شورش عليه شوراهای
دست راستی از كرج شروع شد


پروژه پيروزدوانی روی حسن اميرفخری اجرا شد
آغاز دوباره قتل های زنجيره ای!؟


درهای محاكم قضائی يكی بعد از ديگری
به روی خبرنگاران بسته می شود!


پرونده اتمی، پرونده حقوق بشر و اكنون پرونده تروريسم!
طراح انفجارهای تركيه ايرانی است؟


آيت الله صانعی: برای شركت درانتخابات مجلس آينده
تصميم را برعهدم مردم بگذاريد 

از شماره ‌شنبه

 

سرنوشت انتخابات مجلس هفتم
در گرو شركت يكپارچه مردم
مذاكرات سنگر به سنگر
مجلس و شورای نگهبان


آن پيراهن خونين را نبايد برسردست می گرفت!
احمد باطبی
پايان مرخصی و آغاز شكنجه و اعتراف


مصاحبه دبيرتشكيلات تحكيم وحدت
قوه قضائيه، برای يك چهارم نمايندگان
 مجلس ششم پرونده ساخته
قدرت‌های‌خارجی‌درانتظار شركت
ياعدم ‌شركت ‌مردم‌ در انتخابات


گروه فشار
دهان‌سخنگوی‌دولت‌بسته‌است
آنها به مراكز قدرت وصل اند


سيمای جمهوری اسلامی هبری چماقداران اصفهان را برعهده گرفته
دكترشيرازاستاد فيزيك و نماينده مجلس:
پروژه ‌هسته‌ای ايران‌غلط‌ طرح‌ريزی شده


نطق نماينده نهاوند در مجلس
حساب بدنه سپاه از برخی فرماندهانش جداست
چفيه بندهای بعد از انقلاب، تقيه كنندگان پيش از انقلاب


سالگرد قتل پوينده ومختاری درامامزاده طاهر


وضع زندانيان سياسی
محكومين سياسی باعفو رهبرآزاد می شوند
حكم بازداشتی ها نيز بايد صادر شود!


علی شريعتی:
16 آذر
سه قطره خون
برديوار دانشگاه تهران


تحصن دانشجويان
در سالگرد 16 آذر
 

11  آذر 1382


گزيده ها

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


خشونت

و جاهليت


خوزستان

بازگشت شرم آور
دوران جاهليت

بلوچستان

رنجنامه

 3 ميليونی


آذربايجان

قبله سياسی

از مسكو به واشنگتن


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی