بدنبال تصويب قطعنامه نقض حقوق بشردر ج.ا
دو گزارشگر ويژه حقوق
بشر راهی ايران می شوندنامه دخترآيت الله املشی
خطاب به رهبر
به آدرس فرمانده سپاه قم

توجه! برای عبور از فيلتر در ايران، از طريق اين سايتها مي توانيد وارد پيک نت شويد! www.jaamjam.com و www.zendegan.com
هنر و انديشه

پريسا
عارفانه نه زاهدانه


باصدای اسماعیل شاهرودی مناجات
شاعرانه


جنون آزادی

شاهرودی

در دنيا اگر صدايی بماند
اگر سرودی بماند
اگر كلمه ای بماند
صدای انسان
سرود انسان
در اين كلام است
عشق من! ای رهايي
پرواز از قفس
آزادي
ی طلوع مقدس! ا

شفيعی كدكني

سفربخير!ا


سيمين بهبهانی

ملکه غزل معاصر

مرگ

مرانمی برد!


نیما

بدنیا آمد!ا

زهری:

دلم هزار پاره است


نادر نادرپور
دیارا

 

مصاحبه با

نيکی کريمی

پرکارترين

هنرپيشه زن ايران


نصرت رحمانی

ما

بيهوده مرديم!


سيمين دانشور

سايه بلند داستان

جلال آل احمد

ديوارکوتاه سياست


محجوبی

قلمش

گزاصفهان بود!


سيلی

از کوه بايد

از مجموعه "تراشه های تبر"   سياوش كسرائي


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


بايد با اسلام
راه آمد

پاورچین، پاورچین
با محصص

همسايه ما بود!


يک جهان طنز

نهان است اينجا!


 

فرياد
از شكنجه
 واعدام


احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

ديدگاه های محسن آرمين نماينده مجلس و سردبيرنشريه توقيف شده"عصرما"
فريبكاری  باظاهرانقلابی  
ادعای عدالتخواهی،اماهمگامی باموتلفه
زيربار حقوق بشرهم خواهند رفت، اما پس از هزينه بسيار
1- امريكا از اصلاح طلب‌ها حمايت نمی كند، بلكه با پشتيبانی لفظی از اصلاحات،
عملااصلاح طلب ها را در منگه جناح راست قرار ميدهد و اين آگاهانه است.
     2- چپ مذهبی ايران با 25 سال تجربه انقلاب دو تغيير عمده را برای دفاع از
         آزادی توام با عدالت و ضرورت های حفظ استقلال كشور پذيرفته است.


متن مصاحبه پرستو فروهر درسالگرد قتل های زنجيره ای
كميته بررسی قتل های زنجيره ای
در سازمان ملل تشكيل می شود!
ما اعترافاتی را در پرونده قتل ها ديديم كه از حجت الاسلام دری نجف آبادی بعنوان ابلاغ كننده قتل ها نام برده شده بود.
سعيد امامی مطالبی را در زندان گفته بود كه به گفته قاضی،
فراتراز ماجرای قتل های زنجيره ای بود.


مصاحبه "به آذين" با چيستا
ازميهمانی آن آقايان باز نگشته،
8 سال به ميهمانی اين آقايان فراخوانده شدم

موضع اجتماعی من، همچنان در كل خود برجاست!


مصاحبه شكوری راد
سقوط مجلس هفتم بدامن مخالفان اصلاحات يك فاجعه
قانونی است كه نتيجه اش با كودتا تفاوتی ندارد
در كودتای 28 مرداد هم مردم
 غافل‌شدند و به صحنه‌نيآمدند


 محمدجعفر پوينده:
قصاص
ارتجاعی ترين وضدانسانی ترين قانون


با خواست 35 كشور شورای حكام اتمی
برای بررسی پرونده اتمی ايران
 4 شنبه تشكيل جلسه می دهند!


اخبار زندان اوين


"حكومت" بنام "دين"
و محصولی كه ببار آمد!


 

از شماره  شنبه

 

باتمام قدرت بايد مردم را به صحنه بازگرداند و ازطرح نظراتی كه مردم رامنفعل كرده و صحنه را به مخالفان اصلاحات واگذار می كند پرهيز كرد!

پايان ترديد جبهه مشاركت
برای‌شركت درانتخابات مجلس

ادعای‌رهبرج.ا
ترور وانفجار، درزمان‌من
كمتر از زمان امام است!


پرسش و پاسخ
از رهبردرشهرسئوال كنيد
پاسخ را زندان‌اوين‌بگيريد!


رئيس كميسيون قضائی مجلس:
حوادث روزهای اخيرقم نشان داد
 درانتظارقتل‌های‌جديد زنجيره‌ای

محافظه كاران زندان و اسلحه در اختيار دارند، سپاه و قوه قضائيه سازمان امنيت درست كرده‌اند. ديكتاتوری آغاز فروپاشی است و به سمت آن می رويم.


دبيرتشكيلات تحكيم وحدت دانشجوئی
نگذاريدمجلس‌هفتم را فاشيستها‌فتح‌ كنند
قدرمجلس ششم را زمانی خواهند دانست كه
مجلس هفتم سرنوشت شورای شهرتهران را پيدا كند


قبضه كامل قدرت
اين رويای طلائی جناح راست،
تا 6 ماه ديگر تحقق می يابد؟

رئيس موقت شورای حكومت عراق:
ديدگاه های ايران و امريكا را ميان آنها مبادله می كنيم


عمادالدين باقی
اسم پرونده قتل های زنجيره ای
را نيآوريد، تن عده ای می لرزد!
همين كه عده ای در مقابل اصلاحات ايستاده اند،
يعنی اصلاحات همچنان زنده و فعال است


نگاه امنيتی به كرد
كردستان را از ايران جدا كرده
                                       سيدهاشم هدايتی


 

از شماره پنج شنبه

 

پاسخ غير مستقيم رئيس كميسيون اصل نود
به مخالفت
رهبر با مطبوعات آزاد:
مجلس درقتلهای زنجيرهای
به نام های ممنوعه رسيد!

رئيس كميسيون اصل 90 مجلس: شرايط اجتماعی جامعه برای حذف مافيای قدرت آماده است، نخبگان در صحنه اند، بخشی از حاكميت در اختيار اصلاح طلبان است و شرايط منطقه‌ای و جهانی هم آماده است . اگرمجلس هفتم حتی با اكثريت نسبی از اصلاح‌طلبان تشكيل شود توفيق را دور نمي‌بينم


فراخوان200 شخصيت‌سياسی ايران
 یکشنبه حسينيه ارشاد
به ياد قربانيان قتل های زنجيره ای


1- وداع و خاموشی2- پذيرش آگهی3- ياری شما
3راه‌ حل دربرابربحران
مالی ‌وادامه‌انتشار
پيك‌نت


سخنرانی بهزاد نبوی در شهر قم
تاكتيك مافيای قدرت، برای قبضه مجلس هفتم
خودی‌ها شركت كنيد
غيرخودی‌ها خانه‌نشين شويد!


شيرين عبادی
تقاضای مجوز قانونی فعاليت
كانون مدافعان حقوق بشرايران


مصاحبه محسن آرمين
شيرين عبادی" لولو" نيست
لولو را بعنوان‌آلترناتيو درخارج‌خواهند ساخت


كانادا مبتكرطرح اين پرونده است
پرونده حقوق بشر ايران
هفته آينده درسازمان ملل گشوده می شود


در مراسم سالگرد صفر قهرمانيان
لباس شخصیها
گرگ خاكستری شده بودند!
خانواده «صفرخان»: " گرگ‌های خاكستری" را سازمان داده بودند


عزت الله سحابی
جناح راست عقب بكشد
تا مردم در انتخابات شركت كنند!


تبديل مجلس ششم، به پادگان هفتم


لغو امتياز نشريه "آبان"
ارگان غير مستقيم مليون و ملی مذهبی ها


2 آذر 1382


گزيده ها

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

فاطمه حقيقت جو:

اعلام

رفراندوم


خشونت

و جاهليت


خوزستان

بازگشت شرم آور
دوران جاهليت

بلوچستان

رنجنامه

 3 ميليونی


آذربايجان

قبله سياسی

از مسكو به واشنگتن


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی