ترورعلی رازينی‌اخطاربه رهبر و آغاز
تبديل‌قوه قضائيه به‌دستگاه حكومتی‌بود
لب دوختگان يك ترور
حكومتی در زندان اوين

 روح‌الله‌حسينيان(خسرو)
مذاكره عزتمندانه با آمريكا
قتل غيرتمندانه در ايران!ا
اطلاعيه: با توجه به شتاب حوداث ايران و جهان، پيك ستونی را با عنوان "خبرنامه پيك - آخرين اخبار ايران و جهان"  در همين صفحه باز كرد. در اين ستون در طول 24 ساعت و بصورت منظم مهمترين اخبار جديد ايران و جهان را می‌توانيد دنبال كنيد. برای اين ستون شما نيز می‌توانيد اخبار كوتاه ايران و جهان را ارسال كنيد.  
هنر و انديشه

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
با مسئوليت پرويز ثابتی معاون پرقدرت ساواك شاهنشاهی
تجديد سازمان "ساواك"
در امريكا و اطراف ايران

كشاكش بر سر برپائی مراسم اول ماه مه در تهران
اعتراض كارگران ايران
بانگ بلندی كه از ديوار حساسيت ها می گذرد!ا

مصاحبه راديو همبستگی با صادق كارگر
از فعالين جنبش سنديكايی و كارگری ايران

 حمله سربازان آمريكايی
به تظاهركنندگان در عراق
سيزده كشته برجای گذاشت

بيانيه دفتر تحكيم وحدت درمورد اتهامات
دستگاه قضايی عليه اكبر موسوی خوينی
حكومت مجلسی نمايشی
و مطيع اوامر همايونی می‌خواهد

چشمان دانشجويان بسيجی هم باز می شود!
سرانجام پرعبرت
ا8 فرمان رهبر

اقدامات قوه قضاييه افكار جهانی را برای حمله نظامی به ايران اماده ميكند

هشدار سه نماينده مجلس
قوه قضاييه در مسير
يك خيانت ملی و تاريخی


پاسخ علی اكبر موسوی خوينی نماينده مجلس به دادگستری تهران

اگر واقعا نگران حيثيت بين المللی نظام در جهان هستيد

بجای سركوب و تهديد
به حقوق ملت تن دهيد

آنچه در اطلاعيه دادگستری آمده كذب محض است


هنری كسينجر:ا
امريكا و جمهوری اسلامی
در حال مذاكره اند
رويترازتهران:ايران‌سراسيمه‌درپی‌روابط سازنده‌باامريكاست


مجلس‌اعلا و حزب‌الدعوه پل‌نقشه‌های
امريكادرقوه قضائيه وبيت‌رهبری شده‌اند
نام‌و هويت فرماندهان‌سپاه
كه‌درعراق شناسائی‌شده‌اند

گسترش‌جنگ به‌ايران‌و روسيه می‌رسد
ترکيه‌درتدارک‌جنگ
ترکمن ها با کردهای عراق

امريكا: دخالت- نظارت- تشويق

سنگر بندی درعراق

 سپاه بدر و مجاهدين خلق


نهضت خدمت‌ رسانی

به مردم يا به آمريكا؟

 

آخرين خبرها

مهدي بني عامريان،- دانشجو- به يك سال زندان محكوم شد

دادگاه هفته نامه افق كوير تشكيل ميشود
احمد علي پور دانشجوي دانشگاه زابل اين هفته محاكمه ميشود
سينا مطلبي در دادگاه حضور يافت
مدير مسئول روزنامه بشير مازنداران تفهيم اتهام شد
عباس اميرانتظام به زندان منتقل شد
عضو هيئت تحريريه هفته نامه توقيف شده شمس تبريز محاكمه شد
كيوان انصاری عضو انجمن اسلامی اميركبير به حبس و شلاق محكوم شد
احمد باطبی و منوچهر محمدی از زندان به مرخصی آمدند
ادامه خبرهای نهضت خدمت رسانی

برای روشن شدن تكليف سايت های امنيتی
"پيك نت"  يك مدير
ثابت‌استخدام‌می‌كند!10  ارديبهشت 1382سخن روز


مذاكره با امريكا

مقابله با مردم!ا

سخنان صريح هنری كسينجر و گزارش مفسر خبرگزاری رويتر از تهران پيرامون مناسبات و مذاكرات پشت صحنه با امريكائی ها همزمان شده است با مقابله آشكارتردر داخل كشور با مردم، نيروهای ملی و مترقی، شخصيت های ميهن دوست، به زندان انداختن و يا به زندان بازگرداندن چهره های سياسی كشور و مخالفت با دو لايحه اختيارات رياست جمهوری و قانون انتخابات(لغو نظارت استصوابی) اين تنها يك حدس و گمان نيست چرا كه رويتر با نقل قولی از محسن رضائی دبير مجمع ادامه....


چه كسی صدام
و بن لادن ايران
خواهد شد؟

نگاهی به نظرات يك سردار ديگر

آن باورعمومی 
وآن روحانيت را
فراموش كنيد!ا

مصاحبه رئيس روابط عمومی سپاه پاسداران
دو كلمه هم از
"سردار" بشنويد!

پاسخ محمد خاتمی

به دوپيشنهاد ناشيانه


نگاهی به مصاحبه هاشمی رفسنجانی
نه من و نه رهبر
وزير خارجه خود بفرمايند!

ميشل شوسودفسكی
جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پويا


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

نقش‌آفرينان

نگاهی به تاريخ
سياسی اجتماعی
تئاتر در ايران
  مجيد فلاح زاده

 

ی