سخنرانی پرتناقض و غير واقعی رهبر
نخستين اعتراف به وجود اختلاف
 بر سر سياست اتمی در حاكميت
درخواست رهبر برای حمايت از ادامه سياست اتمی و دولت ناكارآمد

پيک هفته

   

شجره "علم" وزير دربار شاه به خليفه دوم عباسی می رسيد!
سلطنت قوی و مطلقه
به انقلاب قوی وعمومی انجاميد
ولايت قوی و مطلقه به كجا می انجامد؟
با انقلاب 57 نيز می شد
به زبان قيام 15 خرداد سخن گفت؟

در هفته های اخير، پيام های مكرری پيرامون خاطرات علم، از داخل كشور دريافت داشته ايم. تقريبا در تمام اين پيام ها، نويسندگان آنها ضمن طرح انواع سئوالات پيرامون اين خاطرات، خواهان معرفی "علم" بودند. شايد بهتر بود، آنچه اكنون و در اين شماره می خوانيد، در همان ابتدای انتشار خاطرات علم می آورديم تا خوانندگان – بويژه نسل جوان و حتی ميانه سال ايران- با اين شناخت خاطرات را می خواندند، اما بقول معروف "ماهی را هر وقت از آب بگيريد تازه است". دراين شماره بخش هائی از مقدمه جلد اول خاطرات علم را می خوانيد و در شماره آينده بخش دوم اين مقدمه را منتشر می كنيم. اين مقدمه را بايد يكی از دو ويراستار خاطرات، يعنی عبدالرضا هوشنگ مهدوی و يا علينقی عاليخانی و يا به اشتراك نوشته باشند، گرچه در پايان مقدمه امضائی وجود ندارد. مقدمه جامع و بی طرفانه ايست، كه البته با نگاه يك منتقد درونی رژيم شاه نوشته شده و نه سخنان بسيار و حتی بی پايان مخالفان سلطنت و اپوزيسيون رژيم شاه.
در همين مقدمه و نوشته ای كه در پی می آيد نيز رگه های بسيار روشن و واضحی از اوضاع امروز ايران می بينيد: حركت به سمت خودكامگی، نفی و نقض قانون اساسی، مقابله با هر شخصيتی كه بخواهد در ميان مردم جای پائی داشته باشد( نمونه بارز آن مقابله با محمد خاتمي) حذف فيزيكی افرادی كه درداخل سيستم و رژيم می توانستند به خطر تبديل شوند( سرنوشت احمد خمينی بعنوان يك نمونه و يا آيت الله منتظری بعنوان نمونه دوم) ... ادامه


رهبر: اينها را بدانيد و ببينيد
اما صدايتان در نيآيد و نگوئيد
فيلم مستند
فروش كليه در ايران

واقعيات اين است نه ادعاها وانكارهای رهبر
مقاله منتشره در "انتخاب"
روحانيت - نظامی ها
جدال اصلی
به روی صحنه آمده


رپی ها
در ناف تهران
خوب تركوندن!
گزارش بهمن هدايتی از يك كنسرت
در "كلاشينكف ديجيتال"


آينده عراق در كنگره امريكا
دولت صدام حسين، بدون صدام حسين
و يا
تقسيم كشور عراق، به سه ايالت خود مختار


   19  مهر 1385

 شماره 80
   
پيک هفته

از پس 4 سال و اندی
احمد محمود
آن هميشه همسايه را
چه كسی فراموش می كند؟از سهراب سپهری درنيويورك
به احمدرضا احمدی در ايران

اينجا پرنده ای نيست
كه صدايش باشد
!


تاريخ سينمای ايران – 9- مسعودمهرابی
"فرياد نيمه شب"
پس از ديدن
"اول هيكل"
سال 40، سال ورود به صحنه
 گوگوش، پوران و بيك ايمانوردی


نقد كتاب
"سال‌های پشت سر"
سال های پيش رو
مجيد فلاح زاده


مهرجوئی: سانسور هم معيار ندارد
نمايش هامون
با قد و قواره آب رفته
در سيمای ج.اسلامی

فيلم "هامون" هر بار كه در ايران به نمايش درمی آيد، آب می رود و كوتاه تر می شود! ابتدا قدش را كوتاه كردند و در سينماها نشان دادند و حالا قد و قواره اش را كوتاه تر كرده و در تلويزيون نمايش داده اند. فيلم را داريوش مهرجوئی ساخته و با نمايش سر و دم بريده فيلمش در سيمای جمهوری اسلامی به اعتراض گفته است:
اين يك‌ فيلم‌ اساسی و جدی است و من نمی دانم بر چه مبنائی آن را تكه‌ تكه‌ می كنند. مردمی كه آن را در سينماها ديده اند، با ديدن آن در برنامه "ماورا" تلويزيون حتما متوجه حذف صحنه هائی از آن شده اند. حتی قبلا هم كه يكبار در تلويزيون نشان داده بودند، برخی صحنه ها بود كه اين بار آن صحنه ها هم نيست. سانسور هم بالاخره بايد تابع يك معياری باشد.


برپائی چهارمين
جشنواره فيلم كردی