مصاحبه محمد خاتمی با روزنامه آلمانی "آلگماينه سايتونگ"
خشونت دينی وحشتناك است
و ديكتاتوری دينی، نفس گيرتراز آن

پيک هفته

   

شاه
غرق توهم و تملق
يك لحظه چشم را باز كنيد
آنچه را می خوانيد
وصف حال امروز است

قصد داشتيم، بقيه مقدمه ويراستاران كتاب خاطرات علم را دراين شماره منتشر كنيم اما به دو دليل تصميم گرفتيم بخش پايانی آن را برای شماره آينده بگذاريم. نخست به اين دليل كه سبك كار ما در پيك نت و پيك هفته پرهيز از مطالب بلند و طولانی است، دوم اينكه فصل سوم تقريبا مستقل از اين دو قسمتی است كه در دو شماره 80 و 81 منتشر كرده ايم. ضمنا با اين تقسيم بندی، توجه شما روی موضوعات مطرح شده متمركز شده و مطالب متنوع مقدمه ذهن خواننده را پراكنده نمی كند.
در بخش دوم كه آن را در ادامه می خوانيد، با جنون خود بزرگ بينی شاه بيشتر آشنا می شويد. همچنان كه با هزينه عظيمی كه خرج خريد تسليحات و نظامی گری كرد. تمركز تمام امور سياست خارجی در دست شاه از يكسو و نفرت او از روزنامه های داخلی و خارجی و انتشار هر مطلب و مقاله انتقادی از او در مطبوعات غرب و توهم حمايت ابدی ملت ايران از وی نيز دراين بخش منعكس است. اين نكات را دو ويراستار كتاب خاطرات علم (عبدالرضا هوشنگ مهدوی و يا علينقی عاليجانی) می نويسند كه در درون سيستم شاه بوده اند و وصله تن اپوزيسيون نظام و رژيم شاهنشاهی و شاه نبوده اند. اتفاقا اهميت و ارزش اين نكات در همين نكته نهفته است. خواه نا خواه آنها با نگاه و قلم خود به انتقاد از آن سيستم برخاسته اند و ما برای حفظ اصالت مطلب عين برداشت های آنها را منتشر می كنيم، گرچه با بخش هائی از تصورات آنها درباره نيت های شاه برای پيشرفت و... موافق نيستيم.
بالا رفتن قيمت نفت (شبيه اوضاع كنونی جمهوری اسلامی) و افزايش 300 درصدی هزينه های نظامی، جنون برپائی ارتش يك ميليون نفري(نگاه كنيد به همين سياست درجمهوری اسلامی)، دنباله روی سياست خارجی از سياست نظامي(باز هم مقايسه كنيد با وضع كنونی در جمهوری اسلامی)، بالا رفتن تورم و گرانی مايحتاج عمومی مردم از يكسو و راه حل های انحرافی نظير مقابله با گرانفروشی و محتكران(بازهم مقايسه كنيد با سياست های دولت احمدی نژاد در ارتباط با گرانی و راه حل های مشابه دوران شاه)، بستن تمام راه های ارتباطی و خبری مردم ايران در داخل كشور و تبديل شدن راديوهای خارجی به منبع اصلی اخبار، تبديل تلويزيون و راديو به بلندگوی ستايش از شاه و قرار گرفتن خبرهای او در راس همه اخبار و طبقه بندی خبرها براساس درجات مقامات و نه اهميت خبرها و دامن زدن به چاپلوسی و تملق از شاه و همه و همه ما را بر اين يقين استوارتر می كند كه دست های پيدا و پنهان در جمهوری اسلامی، طی دو دهه گذشته نظام شاهنشاهی – آن هم از نوع آريامهری آن- را باز توليد كردند و آنچه را ملت با سرنگونی شاه بدست آورده بودند، از كف آن ربودند. انقلاب را گام به گام به عقب برگردانده و به همان نظامی تبديل كردند كه قبل از انقلاب بود. البته هنوز چند گامی فاصله دارند كه اگر دربرابر آن مقاومت نشود، اين گام ها نيزبرداشته خواهد شد. خاطرات علم برای اين شناخت يك آينه است! بخوانيد


درآستانه 90 سالگی يك ابتكار تاريخی
"انجمن فرهنگ"
كانون پيشگامان تحولات
در شهر رشت


يادداشت های پراكنده دكترعباس منظرپور
سرهنگ "عصار"
رئيس زندان قزل قلعه
و دستگير كننده آيت الله خمينی

گران ترين تنبك ايران را يك روحانی رئيس دادگاه انقلاب از نابودی نجات داد. ريشه های نفرت شاه و دم و دستگاه او از باشگاه شاهين، به سابقه بنيانگذاری آن توسط توده ايها باز می گشت. برو بچه های فدائی و مجاهدين چند بار اتومبيل های رنگا رنگ او را به مسلسل بستند، اما هيچگاه خودش دراين اتومبيل ها نبود و تنها اتومبيل های سوراخ سوراخ را بعنوان يادگاری در حياط خانه اش پارك كرده بود!


تاريخ سينمای ايران – 10- مسعودمهرابی
ورود فروزان به صحنه
جنايت و دلهره
شناسنامه سال 41


   26  مهر 1385

 شماره 81
   
پيک هفته

رضا سيدحسينی
از پس 80 سال
او مانده با آثارش


گفت‌وگوی سامان ايرانی  با برنده جايزه نوبل آقای "پاموك"
چرا، مثل گذشته ها
 نمی نويسيد!

"اورهان پاموك" برنده نوبل ادبيات 2006
ناسيوناليست های ترك:
جايزه اش خوبه
نوشته هاش نه
!


باطبی
در فاصله ای 7 ساله
1378- 1385

احمد باطبی برای چندمين بار، پس از دستگيری مجدد و مدتی بازجوئی و زندان انفرادی، اين هفته آزاد شد. بتدريج كار به جائی رسيده كه هيچكس نمی داند از جان او چه می خواهند. از آن سن و سال و قيافه كه در تظاهرات خونين دانشجوئی تيرماه 1378 به جرم بلند كردن يك پيراهن خونين دستگير شد و رفت برای شكنجه و زندانی چندساله و دشوار، تا حالا كه سن و سالش ديگر به آن حوادث قد نمی دهد. آيا قرار است آنقدر ببرندش اوين و رهايش كنند تا عصا بدست شود؟ عمر خود آنها كه فرمان اين بردن و رها كردن را می دهند اينقدر دوام خواهد داشت؟ چنين سيستمی به چنين عمری خواهد رسيد؟


 شهلا لاهيجی:
نويسنده و مترجم زن
درايران 400 برابر شده
يك ناشر:80 درصد مجوزهای گذشته دردولت جديد لغوشده وآنها را از ناشران گرفته و پس نمیدهند.


نمايش آثار جديد
زنان فيلم ساز ايران
درفستيوال "كلن"


مصاحبه احمد شيرزاد
معنای تحريم جهانی
سقوط نيست
تشديد بحران اقتصادی است
پس از ماجرای كره سخت گيری عليه ايران جدی تر شده


رفتيم به شورای امنيت
آخرين تلفن بی نتيجه
 سولانا به لاريجانی