هراندازه موقعيت‌داخلی وخارجی‌جبهه‌ضداصلاحات
 ضعيف تر می شود، توطئه ها نيز شدت می گيرد
سه سناريوئی كه برای تحميل

استعفا‌به‌خاتمی‌به‌اجراگذاشته‌شده

 


 

 


احمد چلبی، سرانجام 

رهبر‌حكومت‌عراق‌شد

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
پس از 6 سال نامه نويسی به محمد خاتمی
سرانجام 350  فعال سياسی – فرهنگی صاحب نام ايران
رهبرجمهوری اسلامی را خطاب قرار دادند
 در رهبری و انتصابات خود
بسود مردم تجديد نظر كنيد
ناظران سياسی پيش بينی می كنند، اعلام همبستگی و تائيد مفاد اين نامه بسرعت در ايران گسترش خواهد يافت و اين نامه به سند سياسی مهمی تبديل خواهد شد

در پاسخ به مقاله "چهار گروه طرفدار استعفای خاتمی اند" در پيك
من از موافقان استعفای آقای خاتمی
و كناره گيری اصلاح طلبان از حاكميت هستم!

   نادر كلدانی


بابك داد نويسنده كتاب " صد روز با خاتمی” :
به بهانه نامه دكتر سروش به خاتمی  
در ميانه اين طوفان،...


رنجنامه ای، در پاسخ به دكتر سروش

     رضا حديثی


گزارش خواندنی مسئول كميسيون حقوق بشر اسلامی
سفر گزارشگران حقوق بشر به ايران
به بهانه های مختلف به تعويق افتاده
آيت الله شاهرودی: من با يك رای در كنار بقيه نمی نشينم!


نخستين گزارش دريافتی در باره
آنچه در اتاق بازجوئی، ميان
مرتضوی و زهرا كاظمی گذشت

گزارش يك شاهد عينی از آخرين روزهای زندگی

زهرا كاظمی در بيمارستان بقيه الله سپاه پاسداران
زهرا كاظمی آنچه را
نبايد می ديد، ديده بود
- جرم اين بود !ا -

گزارش تحقيق پيرامون قتل زهرا كاظمی
و نامه عباس عبدی بايد باطلاع مردم برسد!

بازداشت عيسی سحر خيز

هدف ‌قوه قضائيه،تحميل‌استعفاء وكناره گيری‌به‌خاتمی‌است!ا


سعيد حجاريان:
جبهه مشاركت گزارش افشاگرانهای را
پيرامون حوادث 6 ساله كشور منتشر می كند!


نامه خانواده ملی مذهبی ها

به ما از شكنجه و بازجوئی ملی مذهبی ها خبر رسيده است


وزيرخارجه‌آلمان برای يك‌سلسله‌مذاكرات‌مهم‌راهی‌امريكاشد


  با نفی خودی و غير خودی و با حضور‌نمايندگان ليبرال ها، کردها، مسلمانان شيعه‌و سنی، كمونيستها ونمايندگان اقليت‌های كوچك‌عراق

تركيب شورای حاكم بر عراق
شباهتی به حاكميت ج.ا ندارد!ا

    سياوش سالك( برای پيك)ا


بازجوی‌مستقيم‌زهراكاظمی‌قاضی‌مرتضوی‌بوده‌است

خبرنگارايرانی تبار كانادائي

زيربازجوئی‌و شكنجه‌كشته‌شد

پزشك قانونی  می داند، زهرا كاظمی زيرشكنجه كشته شد


روزنامه جمهوری اسلامی اعتراف کرد:

فرماندهان‌سپاه‌درحال‌اجراي

طرح‌وماموريت‌کودتائی‌اند!ا


25 تير 1382گزيده ها


50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری