دولت آينده عراق23وزير و92مشاورخواهدداشت
ژنرال سابق‌آمريكا"جی‌گانر"ا
جانشين صدام‌حسين‌می‌شود!ا

 در دفاع‌ازنظارت استصوابی وخودی‌و غيرخودی

يك لايحه از دو لايحه رئيس جمهور

درشورای نگهبان رد شد!ا

خطرانفعال‌مردم‌دربرابرتهاجم‌خارجی‌بازهم‌بيشترشد
اطلاعيه: از 31 مارس  - برابر با 11 فروردين 1382 - با رفع مشكلات فنی روزنت " پيك " مراجعه كنندگان به اين سايت، بار ديگر با آدرس اصلی آن يعنی www.peiknet.com می‌توانند به اين روزنت مراجعه كنند. اين تغيير را لطفا به اطلاع دوستان و علاقمندان پيك برسانيد. با سپاس از كليه سايت‌های اينترنتنی كه "پيك نت " را روی پيوندهای خود دارند، اين تغيير را از اين طريق به اطلاع می‌رسانيم.  
هنر و انديشه

پس از يكصد سال
به ديدار
هدايت برويم


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

سلاح شيميائی به ا بتكار اسرا ئيل به ايران و عراق ا نتقال يافت!

اسناد دو دهه مناسبات پنهان

ميان امريكا، ايران و عراق

 

سالهاي مناسبات دوستانه رامسفلد و صدام حسين جنگ عليه ايران- ديدار در بغداد

کاوه گلستان

عکاس مشهور ايرانی

درجنگ عراق کشته شد!


عکس های کشتی "کارين" روی شبکه اينترنت قرار گرفت!

این توطئه را که اکنون از جمله اسناد زمينه ساز تجاوز به ايران شده، محمدرضا باهنر و علی لاريجانی سازمان دادند


یک سایت خبری که اخيرا در زمينه اخبار جنگ در عراق فعال شده و گمال مي رود اسرائيل نقش اصلی را در راه افتادن آن داشته باشد، بلافاصله پس از تهديدهای اخير وزير دفاع امريکا که ايران وسوريه را نشانه گرفت، عکس هائی از کشتی "کارين" را منتشرکرد. اين عکس ها مربوط به آن کشتی است که گفته می شود در سواحل لبنان کشف شد و محموله آن سلاح برای جنگجويان لبنانی، فلسطينی و القاعده بوده است. در ايران گفته مي شود اين کشتی بصورتی مشکوک بارگيری شده و از جمله کسانی که دراين توطئه و سپس لو دادن آن در سواحل لبنان برای برپائی بزرگترين جنجال های نظامی و تبليغاتی عليه دولت خاتمی دست داشته اند محمد رضا باهنر(عضو مجمع مصلحت) و علی لاريجانی(سرپرست سيمای جمهوری اسلامی) بوده اند!


معاودين عراقی و سپاه بدر
زمينه تجاوز نظامی به‌ايران‌را فراهم‌می كنند!ا
    گزارش نماينده نشريه گاردين از تهران

بمباران عراق با بمب های خوشه ای

گزارش‌سالانه‌وزارت‌خارجه‌امريكا درباره‌حقوق‌بشرمنتشرشد  

ايران در ليست ناقضين حقوق بشر

در انتظارگزارش حقوق بشرسازمان ملل


اعلاميه سازمان چريك هاي فدائی خلق ايران

 ،كشتار مردم بيگناه عراق

جلوه ای از جنايات امپرياليسم

مقالات و ديدگاه‌ها

جنگ‌همچون‌بزرگترين‌دليل‌مخالفت‌باجنگ

فضاسازی نسنجيده در رابطه با جنگ


امير مومبينی


دومين نامه سرگشاده به رهبرفعلی جمهوری اسلامی ايران

عدل علی پيشكش
تكليف آقازاده طبسی را روشن كنيد!ا

   دكتر گلمراد مرادى


جامعه شناسی ارتش آمريكا

   كورش عرفانی

 

 

 

 

 

 

 

 


14  فروردين 1382سخن روز


توضيح هيات سرپرستی :

پايان توقف

يك هفته ای

انتشار روزنت " پيك"

انتشار منظم روزنت "پيك" يك هفته ناممكن شد. دليل اين قطع انتشار كه از روز 28 اسفند برابر با 19 مارس آغاز شد و ساعاتی پيش پايان يافت، انتقال مركز ذخيره اين كارپايه اينترنتی به شركتی جديد بود، تا ظرفيت اين كارپايه متناسب با حجم مراجعه به آن شود. اين انتقال، يك سلسله اشكالات پياپی را نيز به همراه آورد كه به همين دليل روزآمد كردن پيك را دچار يك وقفه 7 روزه كرد. مسئولين فنی پيك از اينكه نتوانستند احتمال بروزاين اشكالات را پيش بينی كرده و بموقع خوانندگان خود در جريان قرار دهند متاسف اند و از اين بابت پوزش می خواهند. از جمع 15 هزار بازديد كننده روزانه پيك نت كه طی روزهای پر حادثه و تاريخی يك هفته اخير، همچنان به پيك مراجعه كردند و يا با ارسال پيام نقص فنی پيك را اطلاع دادند، صميمانه تشكر می كنيم. از مسئولين سايت "گويا" كه با تغيير بموقع آدرس پيك در صفحه اول خود كوشيدند، برای دورانی موقت ما را ياری كنند نيز سپاسگذاريم.همچنين از همه كسانی كه در طی روزهای اخير برای پيك پيام تبريك نوروزی ارسال داشته اند و نتوانستيم بدانان پاسخ دهيم تشكر ميكنيم و بدينوسيله سال نو را متقابلا به همه آنان و به همه ديگر هم‌ميهنان شادباش ميگوييم. پيك، با توجه به تيراژ و شمار بازديدكنندگان روزانه خود( 13 تا 15 هزار، و بويژه شماره بازديد كنندگان داخلی كشور خود كه بيش از 41 در صد آمار روزانه آن را تشكيل ميدهد) در نظر دارد يك سلسله تغييرات و امكانات جديد را در آينده فعال كند كه تهيه ظرفيت بيشتر و انتقال آن در همين چارچوب و هدف انجام شد. در اين باره مراجعه كنندگان به پيك را در آينده بيشتر در جريان قرار خواهيم داد.


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


از روزی كه مردم تهران اقای هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت را كه قرار بود نماينده اول تهران  و رئيس مجلس ششم شود به نفر سی و پنجم فهرست انتخاباتی فرستادند، ايشان در هر مصاحبه ای گريزی هم به دهه 60 می زد و شرايط امروز كشور را با ان دوران مقايسه می كرد. دوران جنگ و كشتار و ترور و زندان و شكنجه و اعتراف و اعدام و تغيير قانون اساسی و پذيرش برنامه تعديل اقتصادی. ادامه.....  


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای


خطبه ای

ويژه امريكابيان صريح ديلی تلگراف
سياست انگلستان
مامور انگليسی !ا


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضانگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟ 

ی