فرزند آيت الله خویی كشته شد
قتل در نجف
جنگ شيعه با شيعه

 آنچه سيمای ج.ا  نشان 
داد و آنچه خبرنگاران ديدند
گزارش‌خبرگزاری رويتراز
جشن‌سقوط صدام درتهران

اطلاعيه: از 31 مارس  - برابر با 11 فروردين 1382 - با رفع مشكلات فنی روزنت " پيك " مراجعه كنندگان به اين سايت، بار ديگر با آدرس اصلی آن يعنی www.peiknet.com می‌توانند به اين روزنت مراجعه كنند. اين تغيير را لطفا به اطلاع دوستان و علاقمندان پيك برسانيد. با سپاس از كليه سايت‌های اينترنتنی كه "پيك نت " را روی پيوندهای خود دارند، اين تغيير را از اين طريق به اطلاع می‌رسانيم.  
هنر و انديشه

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اظطراب 
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


فروغ

او مانده 
با صدايش

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

با امضای جمع وسيعی از دگرانديشان، مليون، ملی مذهبی ها
بيانيه وحدت ملی و نجات
كشوردر تهران منتشر شد

1- زندانيان سياسی را آزاد كنيد، 2- به توقيف مطبوعات خاتمه دهيد،3- به حاكميت مردم بر سرنوشت خويش و خواست و اراده آنها گردن بگذاريد، 4- از سر راه دولت برای اجرای خواست مردم كنار برويد،5- فعاليت و آزادی احزاب را بپذيريد و 6- به اقدامات فراقانونی خاتمه دهيد.


بحث پيرامون محتوای نامه سرگشاده 361
دگرانديش سياسی، هنرمند و پژوهشگر ايرانی
مقابله با حاكميت وظيفه مردم
ايران است، نه ارتش امريكا!


آنها كه در پشت صحنه، فرماندهان واقعی اند!ا

اين عكس در هفته های جنجال بر سر نتيجه انتخابات رياست جمهوری امريكا، كه جورج دبليوبوش را در آن به پيروزی رساندند در نشريه "عصرما" ارگان حزب كمونيست آلمان منتشر شد. آنكه بر مبل نشسته و ديگران را راهنمائی می كند سهامدار بزرگ جنرال موتورز امريكاست و آنكه در وسط نشسته مشاور اقتصادی جنرال موتورز است. جورج بوش كه بيشتر به كارمندی در اين جمع می ماند تا كانديدای رياست جمهوری، چند هفته پس از انتشار اين عكس و بدنبال كشمكش های حقوقی و باطل كردن صندوق های انتخابات در ايالات های مختلف، سرانجام درحاليكه همگان می دانستند تقلبی آشكار صورت گرفته به كاخ سفيد راه يافت. آن اراده استوار و خلل ناپذيری كه او را به كاخ سفيد برد، همان اراده ايست كه امروز در عراق حضور دارد. بوش بايد به كاخ سفيد می رفت تا آن ماموريتی را اجرا كند كه فرمان آن در همين نوع اتاق ها و ديدارها صادر شد!
درك اين اراده و قدرت اقتصادی به دركی جامع از سمت و سوی جهان كنونی و آينده ای كه درانتظار است نيازمند است. آنها كه سكان رهبری ايران را بی اعتناء به خواست و اراده مردم در اختيار گرفته و فاجعه ای عظيم تر از تحميل جنگ 8 ساله فرسايشی به مردم ايران را تدارك می بينند، توان ارزيابی واقع بينانه ای از تحولات جهان دارند؟ فرصت های عظيمی كه طی 24 سال گذشته و بويژه 6 سال گذشته برباد داده شد و خيانتی كه مشتی چپاولگر اقتصادی تحت پوشش دفاع از ارزش های اسلامی نسبت به مردم ايران مرتكب شده و اميد آنها را از اصلاحات بريدند توان و تمايل درك چنين جهانی را دارند؟ جنايات كارانی كه ريشه انقلاب 57 را در ايران سوزاندند و تاريخی ترين جنايات را در زندان های ايران مرتكب شدند می توانند واقع بين شده و به نجات ملی ايران بيانديشند؟
زمان را برای يافتن  پاسخ اين پرسش ها نبايد از كف داد. آنها كه به اين سئوالات بايد پاسخ بدهند، قبل از آنكه پاسخ بدهند بايد از حاكميت به زير كشيده شوند تا اراده ملی مردم ايران ضامن بقای ايران شود.


محسن آرمين نماينده مجلس :ا

امنيتی اعلام كردن شرايط كشور
خيانت به ملت و خدمت به امريكاست!
اقدام اخير شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس برای
حذف نظارت استصوابی امريكا را اميدوارتر كرد!


با حضور وزير اطلاعات وامنيت، وزير دفاع
و جانشين وزير امور خارجه
بررسی تاثير جنگ عراق بر ايران
دريك جلسه غير علنی در مجلس


معاون وزارت خارجه‌آمريكا، ساعاتی پس ازسقوط بغداد:
ايران از سرنوشت
عراق درس بگيرد!


مصاحبه وزیردفاع‌امریکاپس ازسقوط‌بغداد: سوریه
به صدام كمك‌كرد و درباره ايران بعداصحبت می‌كنيم!ا
هشدارخاتمی به حاکمیت:
ایستگاه بعدی امریکا
سوریه نیست، ایران است!

پس از سقوط بغداد- گزارش ويژه پيك
مصاحبه احمد چلبی
 در ناصريه عراق

در سنای آمريكا مطرح است

زمزمه رفراندم آمريكايی
برای تعيين حكومت در ايران

ديلی تلگراف چاپ لندن:ا
دمشق- تهران- رياض
ايستگاه های بعدی امريكا


بغداد سقوط كرد


وزير دفاع انگلستان پيشنهاد كرد:ا
جنگ برق آسا عليه كشورهای
 ديگر پس از پايان جنگ عراق


خاتمی و رفسنجانی:ا
ضرورت مذاكره با آمريكا

اگر حاكميت به ميل مردم تغيير نكند
مردم مهاجمين خارجی را به
شورای نگهبان ترجيح خواهند داد!مصاحبه بهزاد نبوی با يك نشريه داخلی
آن آقا،دراين‌وانفساخودش‌راامام‌حسين
فرض‌كرده‌ومارامی‌خواهدبه‌جهنم‌بفرستد!

ا(هاشمی رفسنجانی،‌پس‌ازانتخابات‌شوراهاوبرای مقابله‌بااصلاح‌طلبان‌راديكال‌گفته‌بود:ا
بايد مانند امام حسين شمشير كشيد و مخالفان را از دم تيغ گذراند!)ا

ديپلمات های روس هيچ سندی را از بغداد خارج نكردند! ا

گفتگو با دنیس هالیدی نماینده سازمان ملل در عراق

جلوی امریکا را باید گرفت!

در ايران، همه منتظر
اتفاقی اند كه بايد بيفتد!

      اكبر منتجبي

گزارش تصويری مراسم خاكسپاری كاوه گلستان در

 روستای افجه لواسانات- كارگاه


بوش و بلردربلفاست پيرامون‌آينده‌ايران‌نيزگفتگوكردند؟

تا تعيين تكليف بغداد
بصره پايتخت موقت
دولت انتقالی امريكائی–عراقی!

قوامی در نطق پيش از دستور خود در مجلس:
آنها كه منتخب مردم
نيستند، همه كاره اند!
پيك: هاشمی رفسنجانی، بازنده بزرگ انتخابات مجلس از تهران، قرار
است در يك مصاحبه بزرگ مطبوعاتی سياست خارجی ايران را تشريح
كند!! و رهبر كه مردم هيچ نقشی در برگماری وی پس از درگذشت
آيت‌الله خمينی‌نداشته‌اندنيز همزمان باوی قراراست‌درنماز جمعه‌تهران
حاضرشده ودرباره جنگ عراق‌مواضع‌جمهوری‌اسلامی رااعلام‌كند!!ا  

شوراها
تشكلی مردمی كه با
بی‌اعتنائی روبرو شد؟

عضورهبری تحكيم وحدت: تظاهرات مشترك‌درروزجهانی‌كارگر
وحدت‌دوباره تحكيم برای‌عدالت،عليه‌جنگ


22  فروردين 1382سخن روز


نمايش های سيدباقرحكيم
ماجراآفرينی‌‌‌‌های‌انگليسی
برای خانه تكانی
فردا دير است!

هيچ مقامی در جمهوری اسلامی حاضر نيست در باره آن گروهی كه در برابر سفارت انگلستان در تهران جمع شده و با سنگ و آجر و بمب دستی به آن حمله كرد توضيح بدهد. همينگونه است در باره آن وانت بار حامل مواد منفجره . ادامه.... 


بذری كه موتلفه

و  حقانی پاشيدند

 امريكا درو می كند!


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای

خطبه ای ويژه آمريكا


بيان صريح ديلی تلگراف

دادگاه ولیعهد  توليت سلطنت

 امام رضا


نگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

 

ی