پارك می شود يا موزه؟
زندان قصرموزه آرزوهای
در اختناق خفته دو نسل

 مصاحبه عضو رهبر جمعيت ايثارگران
نهج البلاغه بايگانی شد
تا از عدالت سخن گفته نشود!
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

پس از يكصد سال
به ديدار
هدايت برويم


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
پيش و پس از انتخابات شوراها
مرحله‌ای نوين‌ازروياروئی
سياسی آغاز خواهد شد!

خسته و عصیانی

نسل انقلاب، با کوله باری از تجربه خسته است و از آنچه بر سر آرزوها و آرمان هایش رفته حیران و خشمگین. نسل سوم در حصار نمی گنجد. عصیانی است و معترض. نه فقط آنکه در  خيابان اسکيت به پا ظاهر  مي شود، حتی آنکه در حسینیه ها و بسیج مساجد هویت خویش را جستجو می کند. نسل دوم چیزهائی را بخاطر می آورد اما نه آنچنان که هنوز خستگی راهپیمائی های انقلابی بر پاهایش مانده باشد. عکس سه زن از 22 بهمن امسال است و عکس اسکيت در خيابان ها ازشمال تهران. مجموعه ای از این تضاد و عصیان، خستگی و خشم کجا به هم خواهند پیوست و از درون آن چه سرنوشتی برای آینده رقم خواهد خورد.


حمايت قاطع خاتمی از شوراها و شركت مردم درانتخابات آن
بدون‌مردم‌نه‌جنگ رامی بريم
و نه صلح حفظ می كنيم

"رايس" مشاور امنيت ملی بوش تهديد كرد:
آمريكا بدون حمايت سازمان ملل
 به عراق حمله خواهد كرد

عليرغم همه اميد مخالفان شوراها برای پراكندگی نيروهای اصلاح طلب
با يك ليست 32 نفره
جبه‌دوم‌خردادبرای‌انتخابات‌شوراهابه‌تفاهم‌رسيد

محمد رضا خاتمي: شبانه‌واردخانه‌اساتيددانشگاه می‌شوند
محفل قتل های زنجيره ای
فرمان سرقت های زنجيره ای را داده

رئيس سازمان "سيا" چه گفت؟
هاشمی رفسنجانی چگونه تفسير كرد؟

مصاحبه وزير خارجه جمهوری اسلامي

پس از جلسه شورای امنيت:

صدها مظنون به عضويت
در القاعده را اخراج كرده ايم

عربستان و امارات متحده

دو سنگر نفتی  در حمله به عراق


مصاحبه وزير كشور
قانون‌جديدانتخابات درشورای نگهبان‌ماند
و به انتخابات شوراها وصلت نداد

نشريه آبزرور نوشت:

طرح  امريكا برای تنبيه اقتصادی آلمان


سعيد حجاريان در مصاحبه با ايرنا:ا
شكست اصلاحات
آغاز انقلاب است!ا

ا24 سال نبرد  ميان شبكه های جاسوسی
اسرائيل، انگلستان‌وامريكا- داريوش‌سجادی
شاهرگ های جاسوسی
زيرپوست رويدادهای‌جمهوری‌اسلامی

وزير خارجه امريكا پس از جلسه شورای امنيت:ا
يك‌ژنرال‌امريكائی‌حاكم‌عراق
می‌شوداما نه‌برای هميشه!ا
گفتگوی‌تلفنی‌بوش‌وژنرال‌مشرف‌درباره‌ايران‌بوده؟

عليرغم ناراحتی قلبی
ديدارعلماوشخصيت‌های سياسی‌و مذهبی
همچنان با آيت الله منتظری ادامه دارد

حاج «منصور ارضی»ا

«بچه مسلمانها» در انتخابات شوراها رای ندهند


 برپائی‌مراسم‌روزجهانی‌زن(8 مارس) در
 تهران‌پارك لاله-17اسفند

از: فريبرز جعفرپور مقالات شما
هدف آمريكا از حمله ی نظامی به عراق

مصاحبه رادیوئی سردبیر راه توده
در باره جنبش صلح و حمله نظامی به عراق
مهار امریکا با قدرت اتمی روسیه
در کنار تکنولوژی آلمان و فرانسه

سرگذشت جنبش خونين دانشجوئی از اينجا ادامه يافت
زندان اوين
ميراثی كه از ساواك برای
لاجوردی و شريعتمداری باقی ماند


  از اوین تا قتلگاه- بيژن جزنی زمان  اندكی پس از ازدواج سر از زندان های شاه در آورد و سر انجام  نيز در يك توطئه خونين همراه  جمع ديگری از زندانيان از اوين شبانه به تپه های اطراف اين زندان برده شده و جملگی به‌مسلسل بسته شدند.از دانشگاه تااوين

29  بهمن 1381سخن روز


جنبش صلح
وانزوای‌ايران

در ميان كشورهای جهان و حتی در ميان كشورهای آسيائی، ايران از جمله كشورهائی بود كه در آن، نه تنها ديروز، بلكه اساسا تاكنون تظاهرات عليه حمله نظامی امريكا به عراق انجام نشده است و اين به دليل سياست های جناح راست جمهوری اسلامی در اين ارتباط و شيوه نگرش آن به تظاهرات خيابانی است. در حاليكه، نه تنها ديروز، بلكه در دوران اخير كه خطر حمله نظامی امريكا به عراق و حتی استفاده از سلاح اتمی وجود دارد، در سراسر جهان مردم برای صلح به خيابان ها می آيند، اما معمولا در ايران با شعارهای جنگ طلبانه مردم را دعوت به حضور در راهپيمائی ها می كنند و اين خلاف سياست كنونی جهان برای منزوی ساختن امريكا در حمله نظامی به عراق است. معمولا در اين نوع تظاهرات جمهوری اسلامی سخنان بيان و شعارهائی داده میادامه....


هاشمی‌رفسنجانی‌و
مصادره 22 بهمن

  روز 22 بهمن مطابق يك رسم 23 ساله مردم در شهرها و از جمله شهر تهران يك مسيری را پياده طی كردند و پيروزی انقلاب 57 و سقوط نظام استبداد سلطنتی و تاسيس جمهوری در ايران را جشن گرفتند، گرچه اين جمهوری پسوند اسلامی داشته باشد. پيرامون اين تظاهرات- بويژه راهپيمائی تهران- سخن بسيار می توان گفت، سخنی كه به هيچ روی در تائيد انحراف عظيمی كه در اين انقلاب ايجاد شد و آن را تا لبه پرتگاه شكست پيش برده نيست. ادامه....


مجتهد و دروغ؟
رياست‌وبی‌خبری؟

. اسدالله مبشری، رييس دادگاه های انقلاب اسلامی تهران نيز مانند رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی بی آنكه به محتوای نامه عزت الله سحابی بپردازد نظراتی را در باره زمان انتشار اين نامه و ضرورت پيگيری ماجرا توسط عزت الله سحابی از طريق قوه قضائيه ارائه داده است. هم مبشری و هم رئيس قوه قضائيه در باره شكنجه های اعمال شده سكوت كرده اند و اين درحالی است كه شورای نگهبان نيز حاضر نيست لايحه منع شكنجه را تصويب كند و چنانچه اين دو روحانی قضائی شكنجه های اعمال شده بر عزت الله سحابی و ديگران را محكوم كنند سخنی خلاف نظر شورای نگهبان گفته اند!ادامه.....


فراكسيون دفاع از شكنجه!ا  

همزمان با اظهارنظرهای وسيع در محكوم كردن آنچه بر سحابی و ديگر قربانيان شكنجه در جمهوری اسلامی رفته و می رود، رئيس فراكسيون اقليت مجلس "حداد عادل" كه با يك معامله سياسی به مجلس راه يافت تا چشم و گوش جناح راست و بيت رهبری در مجلس باشد در يك اظهار نظر شگفت انگيز، بدون آنكه راجع به اصل مسئله كه شكنجه و بازداشتگاه های فاشيستی در زندان اوين و پادگان های سپاه پاسداران باشد دليل اين افشاگری را پايان حصر آيت الله منتظری اعلام كرد......ادامه  


نامه تكاندهنده سحابی
ا100 آمده
ا90هم‌نزداوست!ا

.نامه تكاندهنده مهندس عزت الله سحابی خطاب به سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی موجب شد تا يكبار ديگر پرونده شكنجه واعتراف گيری در جمهوری اسلامی باز شود. گشايش اين دفتر، در آستانه ورود نماينده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و همچنين هيات نمايندگی مجلس عوامل انگلستان به ايران جهت بررسی نقض حقوق بشر از اهميت سياسی قابل توجهی برخوردار است. اين نامه در كنار نامه ای كه مدتی پيش 15 تن از نيروهای ملی- مذهبی نوشته و اشاره به شكنجه های دوران بازداشت خود كرده بودند، پرونده جناياتی را در جمهوری اسلامی تكميل می كند كه تاكنون قربانيان بزرگی از جنبش انقلابی و ملی كشور ما گرفته است   ادامه.....


ترياك
با فتوا و بدون‌فتوا

نبرد دن كيشوت
با تكنولوژی

هاشمی رفسنجاني
دو دهه‌عقب‌مانده!ا

حقيقت همان است كه
فرشادابراهيمی گفت


پيوندحوزه‌علميه
با بورس تهران

اعلاميه ‌های ارزشی
فرماندهان سپاه

هشدار وزير اطلاعات
را چه كسانی بايد
آويزه گوش كنند؟


 


ی