نقل از راه توده شماره 123

طيب حاج رضائی

اول‌ تيرباران، بعدا "حــرّ" شد!

 بدنبال ماجراجوئی های بسيج و لباس
 شخصی ها در برابر سفارت انگلستان
دولت انگلستان كارمندان
خود را از ايران فرا خواند
اطلاعيه: از 31 مارس  - برابر با 11 فروردين 1382 - با رفع مشكلات فنی روزنت " پيك " مراجعه كنندگان به اين سايت، بار ديگر با آدرس اصلی آن يعنی www.peiknet.com می‌توانند به اين روزنت مراجعه كنند. اين تغيير را لطفا به اطلاع دوستان و علاقمندان پيك برسانيد. با سپاس از كليه سايت‌های اينترنتنی كه "پيك نت " را روی پيوندهای خود دارند، اين تغيير را از اين طريق به اطلاع می‌رسانيم.  
هنر و انديشه

پس از يكصد سال
به ديدار
هدايت برويم


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

نگرانی مردم از آغاز جنگ در ايران

متهمان فاجعه جنگ 8 ساله
راهنمای امريكا و عراق شده اند!
هاشمی رفسنجانی، از محسن رضائی و فرماندهان سابق
 سپاه برای پوشيدن دوباره لباس نظامی دفاع می كند!
محسن رضائی از بكارگيری سلاح شيميائی برای مقابله با امريكا دفاع می كند و
سايت اينترنتی بازتاب با پخش خبرهای بی سروته جنگی، ستاد تبليغات جنگی شده!
ديدار از پيش اعلام نشده وزرای خارجه سه كشور

مقدمات ديدار سران اين كشورها و انعقاد يك 

پيمان را فراهم می سازد

محورفرانسه-روسيه-آلمان
در برابر امريكا و انگليس ؟سال 2003، سال قرار گرفتن ايران در صدر

اخبار جنگی – تبليغاتی امريكا خواهد شد!

‌جان استانتون - سايت اينترنتی ”آن لاين ژورنال“ا


انتخابات در جنگل

   سيد ابراهيم نبوی


آمادگی به طرف دريای آدرياتيك و پيوستن
 احتمالی به ناوگان فرانسه و آلمان در بالتيك
آغاز مانورهای نظامی
روسيه پس از 10 سال!
روسيه يك موشك قاره پيمای زمين
به زمين را با موفقيت آزمايش كرد!

در دفاع‌ازنظارت استصوابی وخودی‌و غيرخودی

يك لايحه از دو لايحه رئيس جمهور

درشورای نگهبان رد شد!ا

خطرانفعال‌مردم‌دربرابرتهاجم‌خارجی‌بازهم‌بيشترشد


روز زن - زير نور ماه

اين عمامه را

چه كسی بر سر می گذارد؟


سلاح شيميائی به ا بتكار اسرا ئيل به ايران و عراق ا نتقال يافت!

اسناد دو دهه مناسبات پنهان

ميان امريكا، ايران و عراق

 

سالهاي مناسبات دوستانه رامسفلد و صدام حسين جنگ عليه ايران- ديدار در بغداد

مقالات و ديدگاه‌ها

جنگ‌همچون‌بزرگترين‌دليل‌مخالفت‌باجنگ

فضاسازی نسنجيده در رابطه با جنگ


امير مومبينی


دومين نامه سرگشاده به رهبرفعلی جمهوری اسلامی ايران

عدل علی پيشكش
تكليف آقازاده طبسی را روشن كنيد!ا

   دكتر گلمراد مرادى


جامعه شناسی ارتش آمريكا

   كورش عرفانی


16  فروردين 1382سخن روز


بذری كه موتلفه

و  حقانی پاشيدند

 امريكا درو می كند!

همانگونه كه انتظار می رفت بمباران تبليغاتی ايالات متحده عليه ايران، با نزديك شدن پايان احتمالی جنگ با عراق آغاز شده است. با سخنان كالين پاول در روز دوشنبه گذشته گويا فرمان اين بمباران  ادامه


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


از روزی كه مردم تهران اقای هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت را كه قرار بود نماينده اول تهران  و رئيس مجلس ششم شود به نفر سی و پنجم فهرست انتخاباتی فرستادند، ايشان در هر مصاحبه ای گريزی هم به دهه 60 می زد و شرايط امروز كشور را با ان دوران مقايسه می كرد. دوران جنگ و كشتار و ترور و زندان و شكنجه و اعتراف و اعدام و تغيير قانون اساسی و پذيرش برنامه تعديل اقتصادی. ادامه.....  


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای


خطبه ای

ويژه امريكابيان صريح ديلی تلگراف
سياست انگلستان
مامور انگليسی !ا


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضانگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟ 

ی