مصاحبه راديويی ناصر زرافشان پيش از بازگشت به زندان

پا از گلوی مردم برداريد

آمريكا پشت درهای كشوراست

 علی آقامحمدی در سيمای ج.ا طراح اين ترور بود
تيم ترور پسر آيت الله خوئی
خبرنگاران‌اعزامی‌سيمای‌ج.ابودند
نام مستعار دو تن از عاملين ترور:    "تشكری"و"برق‌آبادی "   
اطلاعيه: از 31 مارس  - برابر با 11 فروردين 1382 - با رفع مشكلات فنی روزنت " پيك " مراجعه كنندگان به اين سايت، بار ديگر با آدرس اصلی آن يعنی www.peiknet.com می‌توانند به اين روزنت مراجعه كنند. اين تغيير را لطفا به اطلاع دوستان و علاقمندان پيك برسانيد. با سپاس از كليه سايت‌های اينترنتنی كه "پيك نت " را روی پيوندهای خود دارند، اين تغيير را از اين طريق به اطلاع می‌رسانيم.  
هنر و انديشه

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اظطراب 
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

"احمد چلبی" يا "جان گارنر"

جدال برسر حكومت جانشين
به غارت در عراق ختم شده
رامسفلد وزير دفاع امريكا طرفدار تعيين يك فرماندار نظامی 
برای عراق است و زلمای خليل زاد مشاور كاخ سفيد
طرفدار يك دولت عراقی به رهبری احمد چلبی

امريكا مهيب ترين بمب خود را آماده فرو انداختن بر تكريت كرد
تكريت تا ساعاتی ديگر
با خاك يكسان خواهد شد
صدام حسين و رهبران حزب بعث در پناهگاه های تكريت بسر می برند


 اجلاس مهم لنينگراد با شركت رهبران روسيه- آلمان- فرانسه
ايران و خطر تهاجم به آن
در كانون مهم ترين ديدارها

ديدار سه نفره سران فرانسه، روسيه و آلمان. لنينگراد در برابر بلفاست!ا


بازتاب سقوط‌‌ صدام‌حسين درايران

ركود معاملات املاك و

افزايش تقاضای خروج پول


اجلاس 9 كشور بالكان: برای همكاری نظامی با امريكا
اروپا به دو پاره تقسيم می شود! ا


اين هيات پيش از ترور مجيد خويي از سردشت
برای مذاكره با امريكائی ها وارد عراق شده بود
امريكائی ها حاضر به مذاكره با
هيات مجلس اعلای عراق نشدند

سيد مجيد خوئی پيش از كشته شدن در حرم اميرالمومنين


مسعود رجوی در دمشق!

سوريه حساب‌ خود‌را از ج.ا. جدامی كند؟


وزير دفاع امريكا ايران و

سوريه را نشانه گرفته!


كانون سبزهای ايران:
برای تغييرات در ايران
پيش ازآنكه دير شود
سازمان ملل را فرا بخوانيم


بالاخره گروههايی‌ که به عنوان‌ گروههای‌فمنيستی در ايران ‌فعاليت می‌کنند وابسته ‌به بيگانگان و دشمنان ‌جمهوری‌اسلامی ‌هستند يامزدور وجاسوس جمهوری‌اسلامی ؟

    پرديس تهامي - سايت زنان ايران

مقالات و ديدگاه‌ها


مراحل بعدی جنگ در عراق


فعاليت سايت‌اخبارنظامی‌روسيه متوقف شد!ا


قطعات نظامی‌هواپيمای مدرن‌امريكائی‌به روسيه منتقل شد؟


تكنولوژی نظامی آلمان‌دراختيارارتش‌امريكاباقی‌خواهدماند؟


با امضای جمع وسيعی از دگرانديشان، مليون، ملی مذهبی ها
بيانيه وحدت ملی و نجات
كشوردر تهران منتشر شد

1- زندانيان سياسی را آزاد كنيد، 2- به توقيف مطبوعات خاتمه دهيد،3- به حاكميت مردم بر سرنوشت خويش و خواست و اراده آنها گردن بگذاريد، 4- از سر راه دولت برای اجرای خواست مردم كنار برويد،5- فعاليت و آزادی احزاب را بپذيريد و 6- به اقدامات فراقانونی خاتمه دهيد.


بحث پيرامون محتوای نامه سرگشاده 361
دگرانديش سياسی، هنرمند و پژوهشگر ايرانی
مقابله با حاكميت وظيفه مردم
ايران است، نه ارتش امريكا!


آنها كه در پشت صحنه، فرماندهان واقعی اند!ا

اين عكس در هفته های جنجال بر سر نتيجه انتخابات رياست جمهوری امريكا، كه جورج دبليوبوش را در آن به پيروزی رساندند در نشريه "عصرما" ارگان حزب كمونيست آلمان منتشر شد. آنكه بر مبل نشسته و ديگران را راهنمائی می كند سهامدار بزرگ جنرال موتورز امريكاست و آنكه در وسط نشسته مشاور اقتصادی جنرال موتورز است. جورج بوش كه بيشتر به كارمندی در اين جمع می ماند تا كانديدای رياست جمهوری، چند هفته پس از انتشار اين عكس و بدنبال كشمكش های حقوقی و باطل كردن صندوق های انتخابات در ايالات های مختلف، سرانجام درحاليكه همگان می دانستند تقلبی آشكار صورت گرفته به كاخ سفيد راه يافت. آن اراده استوار و خلل ناپذيری كه او را به كاخ سفيد برد، همان اراده ايست كه امروز در عراق حضور دارد. بوش بايد به كاخ سفيد می رفت تا آن ماموريتی را اجرا كند كه فرمان آن در همين نوع اتاق ها و ديدارها صادر شد!
درك اين اراده و قدرت اقتصادی به دركی جامع از سمت و سوی جهان كنونی و آينده ای كه درانتظار است نيازمند است. آنها كه سكان رهبری ايران را بی اعتناء به خواست و اراده مردم در اختيار گرفته و فاجعه ای عظيم تر از تحميل جنگ 8 ساله فرسايشی به مردم ايران را تدارك می بينند، توان ارزيابی واقع بينانه ای از تحولات جهان دارند؟ فرصت های عظيمی كه طی 24 سال گذشته و بويژه 6 سال گذشته برباد داده شد و خيانتی كه مشتی چپاولگر اقتصادی تحت پوشش دفاع از ارزش های اسلامی نسبت به مردم ايران مرتكب شده و اميد آنها را از اصلاحات بريدند توان و تمايل درك چنين جهانی را دارند؟ جنايات كارانی كه ريشه انقلاب 57 را در ايران سوزاندند و تاريخی ترين جنايات را در زندان های ايران مرتكب شدند می توانند واقع بين شده و به نجات ملی ايران بيانديشند؟
زمان را برای يافتن  پاسخ اين پرسش ها نبايد از كف داد. آنها كه به اين سئوالات بايد پاسخ بدهند، قبل از آنكه پاسخ بدهند بايد از حاكميت به زير كشيده شوند تا اراده ملی مردم ايران ضامن بقای ايران شود.


آنچه سيمای ج.ا  نشان 
داد و آنچه خبرنگاران ديدند
گزارش‌خبرگزاری رويتراز
جشن‌سقوط صدام درتهران


محسن آرمين نماينده مجلس :ا

امنيتی اعلام كردن شرايط كشور
خيانت به ملت و خدمت به امريكاست!
اقدام اخير شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس برای
حذف نظارت استصوابی امريكا را اميدوارتر كرد!


فرزند آيت الله خویی كشته شد
قتل در نجف
جنگ شيعه با شيعه  


با حضور وزير اطلاعات وامنيت، وزير دفاع
و جانشين وزير امور خارجه
بررسی تاثير جنگ عراق بر ايران
دريك جلسه غير علنی در مجلس


معاون وزارت خارجه‌آمريكا، ساعاتی پس ازسقوط بغداد:
ايران از سرنوشت
عراق درس بگيرد!


مصاحبه وزیردفاع‌امریکاپس ازسقوط‌بغداد: سوریه
به صدام كمك‌كرد و درباره ايران بعداصحبت می‌كنيم!ا

در ايران، همه منتظر
اتفاقی اند كه بايد بيفتد!

      اكبر منتجبي

23  فروردين 1382سخن روز


نمايش های سيدباقرحكيم
ماجراآفرينی‌‌‌‌های‌انگليسی
برای خانه تكانی
فردا دير است!

هيچ مقامی در جمهوری اسلامی حاضر نيست در باره آن گروهی كه در برابر سفارت انگلستان در تهران جمع شده و با سنگ و آجر و بمب دستی به آن حمله كرد توضيح بدهد. همينگونه است در باره آن وانت بار حامل مواد منفجره . ادامه.... 


بذری كه موتلفه

و  حقانی پاشيدند

 امريكا درو می كند!


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای

خطبه ای ويژه آمريكا


بيان صريح ديلی تلگراف

دادگاه ولیعهد  توليت سلطنت

 امام رضا


نگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟ 

ی