گزارش ویژه "پیک" ازتحولات آینده‌افغانستان
تغییرنظام‌افغانستان‌وحذف
صفت "اسلامی" از نام آن
ظاهرشاه درسفربه‌عربستان‌درباره احیای‌سلطنت مذاکره کرد

 مصاحبه‌ افسانه بصيرپور با احمد چلبی :ا
رهبران رژيم صدام
درعراق‌ بايد محاكمه‌ شوند!ا
اطلاعيه: با توجه به شتاب حوداث ايران و جهان، پيك ستونی را با عنوان "خبرنامه پيك - آخرين اخبار ايران و جهان" در همين صفحه باز كرد. در اين ستون در طول 24 ساعت و بصورت منظم مهمترين اخبار جديد ايران و جهان را می‌توانيد دنبال كنيد. برای اين ستون شما نيز می‌توانيد اخبار كوتاه ايران و جهان را ارسال كنيد.  
هنر و انديشه

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اظطراب 
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

اومانيته فاش ساخت:

نام و هويت اعضای

امريكائی دولت جديد عراق


ژنرال گارنر حاكم عراق، رئيس سابق سازمان سيا وزيراطلاعات، سفير امريكا در كويت فرماندار بغداد، طراح قانون "عليه تروريسم" در امريكا وزيردادگستری و دو ژنرال امريكائی حاكم محلی در شمال و جنوب عراق می شوند. ا

جيمزولسی رئيس سابق سازمان سيا و وزيراطلاعات كابينه‌امريكائی عراق، ايران و سوريه راتهديد به سرنوشت عراق‌كرد! ا


نام حكمتيار بعنوان  تروريست بين المللی اعلام شد!ا


ترجمه بخش سوم از گزارش دو دهه مناسبات
امریکا با عراق وایران- ترجمه بایرام منصوری- پیک
آنها که باید گذشته خود را
 با گذشته صدام مقایسه کنند

حاصل 3 دهه سانسور، اختناق وبی خبر نگهداشتن

مردم عراق از آنچه در کاخ های صدام گذشت

محسن‌میردامادی رئیس‌کمیسیون‌خارجی مجلس و نایب دبیرکل جبهه مشارکت:ا
اگر بجای مردم بخواهند تصمیم بگیرند
امریکا برای همه ما تصمیم خواهد گرفت!ا
بزرگترین و فوری ترین تصمیم حاکمیت احیای
دوباره اعتماد مردم به اصلاحات و حاکمیت است

سرمقاله لوموند

امريكا درپی تكرار پيروزی بر

عراق در تهران و دمشق است


آنچه "خودكامگی

با عراق كرد!ا

اين عكس از موزه بغداد، پس از غارت به سراسر جهان مخابره شده است. اشياء ربوده شده از اين موزه در آينده ای نه چندان دور سر از موزه های معتبر جهانی در خواهد آورد؟ صدام فقط خود سقوط نكرد، يك كشور و يك تمدن را با خود به ورطه سقوط كشاند: نتيجه 30 سال خودكامگی و بی اعتنائی به حقوق اجتماعی مردم!فروغ هنوز در اين خاك خفته است؟26  فروردين 1382سخن روز


نگاهی به مصاحبه هاشمی رفسنجانی
نه من و نه رهبر
وزير خارجه خود بفرمايند!

هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت در مصاحبه ای با فصلنامه "راهبرد" مطالبی را كه بعنوان ديدگاه های خود در نماز جمعه تهران مطرح می كند، بصورت مشروح و دقيق تر تشريح كرد. مصاحبه كنندگان خبرنگارانی از نوع خبرنگاران آزاد و يا زندانی ( از قبل تا بعد از انقلاب 57) را ... ادامه


نمايش های سيدباقرحكيم
ماجراآفرينی‌‌‌‌های‌انگليسی
برای خانه تكانی
فردا دير است!


بذری كه موتلفه

و  حقانی پاشيدند

 امريكا درو می كند!


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای

خطبه ای ويژه آمريكا


بيان صريح ديلی تلگراف

دادگاه وليعهد  توليت سلطنت

 امام رضا


نگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟


 

ی