دفاع‌اقليت مجلس،ازبازداشت و شكنجه ملی- مذهبی‌ها

شكنجه خوب است

گزارش شكنجه بد؟!

 فرستاده ويژه انگلستان، تشكيل
دولت گارنر را به مقامات ايرانی اطلاع داد
حكومت ژنرال" گارنر"
درعراق قطعی شد!ا
گزارش سياوش سالك- امارت متحده عربی- پيك
اطلاعيه: با توجه به شتاب حوداث ايران و جهان، پيك ستونی را با عنوان "خبرنامه پيك - آخرين اخبار ايران و جهان" در همين صفحه باز كرد. در اين ستون در طول 24 ساعت و بصورت منظم مهمترين اخبار جديد ايران و جهان را می‌توانيد دنبال كنيد. برای اين ستون شما نيز می‌توانيد اخبار كوتاه ايران و جهان را ارسال كنيد.  
هنر و انديشه

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اظطراب 
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

غارت سفارت عراق در تهران
ادامه طرح غارت در بغداد بود!


صبح امروز شروع شد
تظاهرات گسترده در بغداد
برای آزادی و تشكيل دولت عراقی

گزارش مطبوعات فرانسه- "فرشته سمايی”- برای پيك

طرح حمله نظامی به سوريه و ايران

اسرائيل شرايط توقف طرح

بمباران سوريه را اعلام داشت!


نخست وزير اسرائيل

برای بمباران سوريه عجله دارد!


مصاحبه احمد چلبی با ZEE NEWS  هندوستان

شكست اجلاس ناصريه
از چلبی يك قهرمان ملی می سازد

سايت های امنيتی- تلويزيونی ج.ا
از جنگ روانی تا تفسير جنگ ميدانی!

نگرانی امريكا و انگلستان از اتحاد

 آلمان، فرانسه، روسيه

 مذاكرات محرمانه تونی بلر در آلمان

اومانيته فاش ساخت:

نام و هويت اعضای

امريكائی دولت جديد عراق


ژنرال گارنر حاكم عراق، رئيس سابق سازمان سيا وزيراطلاعات، سفير امريكا در كويت فرماندار بغداد، طراح قانون "عليه تروريسم" در امريكا وزيردادگستری و دو ژنرال امريكائی حاكم محلی در شمال و جنوب عراق می شوند. ا

جيمزولسی رئيس سابق سازمان سيا و وزيراطلاعات كابينه‌امريكائی عراق، ايران و سوريه راتهديد به سرنوشت عراق‌كرد! ا


مصاحبه‌ افسانه بصيرپور با احمد چلبی :ا
رهبران رژيم صدام
درعراق‌ بايد محاكمه‌ شوند!ا

گزارش ويژه "پيك" ازتحولات آينده‌افغانستان
تغييرنظام‌افغانستان‌وحذف
صفت "اسلامی" از نام آن
ظاهرشاه درسفربه‌عربستان‌درباره احيای‌سلطنت مذاکره کرد

نام حكمتيار بعنوان  تروريست بين المللی اعلام شد!ا


ترجمه بخش سوم از گزارش دو دهه مناسبات
امريکا با عراق وايران- ترجمه بايرام منصوری- پیک
آنها که بايد گذشته خود را
 با گذشته صدام مقايسه کنند

حاصل 3 دهه سانسور، اختناق وبی خبر نگهداشتن

مردم عراق از آنچه در کاخ های صدام گذشت


سرمقاله لوموند

امريكا درپی تكرار پيروزی بر

عراق در تهران و دمشق است


جنگ و جهانی شدن 

آغازانتشار ترجمه يك كتاب تحقيقی
پيرامون 11 سپتامبر در روزنت
پيك
 فاشيسم قرن 21 اينگونه
از قاره امريكا سر برآورد!

         ترجمه جعفرپويا27  فروردين 1382سخن روز


نگاهی به مصاحبه هاشمی رفسنجانی
نه من و نه رهبر
وزير خارجه خود بفرمايند!

هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت در مصاحبه ای با فصلنامه "راهبرد" مطالبی را كه بعنوان ديدگاه های خود در نماز جمعه تهران مطرح می كند، بصورت مشروح و دقيق تر تشريح كرد. مصاحبه كنندگان خبرنگارانی از نوع خبرنگاران آزاد و يا زندانی ( از قبل تا بعد از انقلاب 57) را ... ادامه


برای خانه تكانی
فردا دير است!


بذری كه موتلفه

و  حقانی پاشيدند

 امريكا درو می كند!


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای

خطبه ای ويژه آمريكا


بيان صريح ديلی تلگراف

دادگاه وليعهد  توليت سلطنت

 امام رضا


هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟


ميشل شوسودفسكی
جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پويا


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

onload=ی