بخش‌دوم‌ازاسناددو دهه‌مناسبات سياسی و نظامی
امريكاباعراق‌وايران- ترجمه بايرام‌منصوری برای پيك
صدام در محاصره دوستان

آمريكائی دهه 80 خود

 اومانيته:از اين پس

قراردادهای نفتی عرا ق با

وزارت‌دفاع‌آمريكابسته می‌شود

اطلاعيه: از 31 مارس  - برابر با 11 فروردين 1382 - با رفع مشكلات فنی روزنت " پيك " مراجعه كنندگان به اين سايت، بار ديگر با آدرس اصلی آن يعنی www.peiknet.com می‌توانند به اين روزنت مراجعه كنند. اين تغيير را لطفا به اطلاع دوستان و علاقمندان پيك برسانيد. با سپاس از كليه سايت‌های اينترنتنی كه "پيك نت " را روی پيوندهای خود دارند، اين تغيير را از اين طريق به اطلاع می‌رسانيم.  
هنر و انديشه

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه

به روايت تصوير

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


پس از يكصد سال
به ديدار
هدايت برويم


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

گزارش خبرنگار پيك از امارات متحده عربی- سالك

جوك روز درتهران: لشكر 101 آمريكا كربلايی شد، مشهدی هم می‌شود

برنامه‌اول ‌دولت‌آينده عراق

بزودی اعلام خواهد شد!

الحيات فاش ساخت: توافق اپوزيسيون عراق
با امريكائی ها بر سر اداره صنايع نفت عراق!


گرباچف- رهبری كه فروپاشی اتحاد شوروی و فاجعه تك قدرتی امريكا را فراهم ساخت، اين روزها در لبنان بسر می برد و در پی مذاكرات اقتصادی است. او در لبنان از صدام حسين خواست تا از قدرت كناره گيری كرده و سرنوشت دولت انتقالی را به سازمان ملل متحد بسپارد. مشروح اين خبر را در گزارش های خبرنگارپيك از امارات متحده عربی می خوانيد.


اين سرنوشت به هيچ شمشيری برای مردم خسته عراق تقدير نبود!ا


قربانيان- اين تابوت های حامل كيسه های كوچك حاوی تعدادی استخوان و دندان متعلق به قربانيان ايرانی جنگ با عراق است. تا حالا برای استفاده ابزاری آنها را پس از انتقال به تهران درپايان نماز جمعه بدرقه می كردند. نه صدام كم می آورد و نه مجرمين ادامه جنگ با عراق در حاكميت ايران. آنقدر قربانی هست كه به هر دو برسد!


این حادثه جوئی ها به سود انگلستان و امریکا و علیه اصلاحات است!ا
تظاهرات و سنگ پرانی
بسیج دانشجوئی در برابر سفارت انگلستان

به ادعای سردار ضرغامی؛ برای پخش اخبارجنگ عراق

شورای امنیت ملی بجای ستاد خبری

ستاد تبليغات جنگی تشكيل داده

مصاحبه وزير دفاع روسيه در مسكو

سفر وزير خارجه روسيه به امريكای لاتيناطلاعيه‌رهبران‌نهضت‌آزادی‌ايران‌منتشرشد


شادروان دكتر سحابی
از نگاه نهضتی‌ها
به قلم توده ای‌ها

   علی اصفهانی

جهانی ديگر می خواستيم!
عاری از جنگ،
 فارغ از خشونت
و رها از ديكتاتوری

      شيدان وثيق

نقل از شماره 123 راه توده
دفتر تحكيم وحدت
در مدار دمكراسی خواهی

با حضور"جان گارنر” حاكم
امريكائی آينده عراق  و در يك هتل
كابينه‌امريكائی-عراقی
در كويت تشكيل شد


آسياب به نوبت!ا
اعترافات شعله سعدی
ومحاصره دانشگاه اميركبير!ا

‌فرياد روشنفكران و آزاديخواهان ايران
‌عليه ‌جنگ ‌آمريكا در عراق

هاشم آغاجری از زندان مرخص شد

بيانيه انجمن اسلامی اميركبير
تا همه پرسی را تحميل نكرده اند
تن به همه پرسی ملی بدهيد!ا

مصاحبه مشاورامنیت ملی کاخ سفید

در باره دولت امریکائی-عراقی


دكتر يزدی نخستين وزير خارجه جمهوری اسلامی:
اگر صدام با مردم عراق چنان نمی كرد
امروز نمی توانستند با عراق چنين كنند!

" چشمی كه‌اضطراب‌راخوب می ديد "

    شهريار دادور    


كنگره حزب‌كمونيست فرانسه برای بررسی خطر گسترش‌جنگ تشكيل‌شد

سرمايه داری برای نجات از بحران
جنگ را گسترش خواهد داد

برنده جايزه اسكار "مايكل مور"
رئيس جمهور امريكا چقدر بايد حقير باشد
كه محبوبيت او از صدام كمتر باشد!
متن نامه سرگشاده "مور" خطاب به جورج دبليوبوش

جديدترين شماره لوموند ديپلماتيك در ماه آوريل با مطالب زير منتشر شد
 http://ir.mondediplo.com/ 
تهاجم غير قانوني نوشته Ignacio Ramonet
جبهه ای ديگر در غزه نوشته  Benjamin BARTHE19  فروردين 1382سخن روز


نمايش های سيدباقرحكيم
ماجراآفرينی‌‌‌‌های‌انگليسی
برای خانه تكانی
فردا دير است!

هيچ مقامی در جمهوری اسلامی حاضر نيست در باره آن گروهی كه در برابر سفارت انگلستان در تهران جمع شده و با سنگ و آجر و بمب دستی به آن حمله كرد توضيح بدهد. همينگونه است در باره آن وانت بار حامل مواد منفجره كه با در ورودی ساختمان سفارت انگلستان در تهران برخورد كرده و باعث حريق و يك حادثه مهم سياسی شد. اين وانت به قصد ايجاد حريق و انفجار در ساختمان سفارت انگلستان و ظاهرا بعنوان يك حادثه انتهاری سازمان داده شده بود. ادامه.... 


بذری كه موتلفه

و  حقانی پاشيدند

 امريكا درو می كند!

همانگونه كه انتظار می رفت بمباران تبليغاتی ايالات متحده عليه ايران، با نزديك شدن پايان احتمالی جنگ با عراق آغاز شده است. با سخنان كالين پاول در روز دوشنبه گذشته گويا فرمان اين بمباران  ادامه


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


از روزی كه مردم تهران اقای هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت را كه قرار بود نماينده اول تهران  و رئيس مجلس ششم شود به نفر سی و پنجم فهرست انتخاباتی فرستادند، ايشان در هر مصاحبه ای گريزی هم به دهه 60 می زد و شرايط امروز كشور را با ان دوران مقايسه می كرد. دوران جنگ و كشتار و ترور و زندان و شكنجه و اعتراف و اعدام و تغيير قانون اساسی و پذيرش برنامه تعديل اقتصادی. ادامه.....  


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای


خطبه ای

ويژه امريكابيان صريح ديلی تلگراف
سياست انگلستان
مامور انگليسی !ا


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضانگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟