شوراها
تشكلی مردمی كه با
بی‌اعتنائی روبرو شد؟

 سفر هيات سازمان مجاهدين خلق
به سرپرستی مهنازبزاز به لندن
حمايت انگلستان ازطرح
خروج مجاهدين‌خلق ازعراق؟
اطلاعيه: از 31 مارس  - برابر با 11 فروردين 1382 - با رفع مشكلات فنی روزنت " پيك " مراجعه كنندگان به اين سايت، بار ديگر با آدرس اصلی آن يعنی www.peiknet.com می‌توانند به اين روزنت مراجعه كنند. اين تغيير را لطفا به اطلاع دوستان و علاقمندان پيك برسانيد. با سپاس از كليه سايت‌های اينترنتنی كه "پيك نت " را روی پيوندهای خود دارند، اين تغيير را از اين طريق به اطلاع می‌رسانيم.  
هنر و انديشه

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه

به روايت تصوير

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


پس از يكصد سال
به ديدار
هدايت برويم


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

بوش و بلردربلفاست پيرامون‌آينده‌ايران‌نيزگفتگوكردند؟

تا تعيين تكليف بغداد
بصره پايتخت موقت
دولت انتقالی امريكائی–عراقی!

تفتيش بدنی دراطراف بصره حتی شامل زنان نيز می شود

نمونه ای از بمباران بغداد و فرار مردم

قوامی در نطق پيش از دستور خود در مجلس:
آنها كه منتخب مردم
نيستند، همه كاره اند!
پيك: هاشمی رفسنجانی، بازنده بزرگ انتخابات مجلس از تهران، قرار
است در يك مصاحبه بزرگ مطبوعاتی سياست خارجی ايران را تشريح
كند!! و رهبر كه مردم هيچ نقشی در برگماری وی پس از درگذشت
آيت‌الله خمينی‌نداشته‌اندنيز همزمان باوی قراراست‌درنماز جمعه‌تهران
حاضرشده ودرباره جنگ عراق‌مواضع‌جمهوری‌اسلامی رااعلام‌كند!!ا  

محمدرضا خاتمی: يك گام نبايد به عقب برداشت

همه پرسی، مقاومت دربرابر
خطر خارجی راممكن می‌كند

عضورهبری تحكيم وحدت: تظاهرات مشترك‌درروزجهانی‌كارگر
وحدت‌دوباره تحكيم برای‌عدالت،عليه‌جنگ

عراق و چين- عطاء الله مهاجرانی
بجای عراق بخوانيد جمهوری اسلامی- پيك

ژنرال های امریکائی

شریک غنائم جنگی در افغانستان وعراق


بمباران بخشی از شهر آبادان


بحث روز مردم در ایران:

پایان در عراق آغاز در ايران- مسعود بهنود


تنها 36 درصد امریکائی ها با حمله نظامی به ایران مخالف اند

 و سهم زنان در جمع موافقان حمله بیش از مردان است

نتیجه نظرسنجی از امریکائی ها

 برای حمله نظامی به ایران!


برای ملاقات با رئیس مجلس و دیدار با نمایندگان

حضور هاشم آغاجری در مجلس شورا  


احکام دانشجویان معترض به قوه

قضائیه در دادگاه یاسوج صادر شد

گزارش خبرنگار پيك از امارات متحده عربی- سالك

جوك روز درتهران: لشكر 101 آمريكا كربلايی شد، مشهدی هم می‌شود

برنامه‌اول ‌دولت‌آينده عراق

بزودی اعلام خواهد شد!

الحيات فاش ساخت: توافق اپوزيسيون عراق
با امريكائی ها بر سر اداره صنايع نفت عراق!


بخش‌دوم‌ازاسناددو دهه‌مناسبات سياسی و نظامی
امريكاباعراق‌وايران- ترجمه بايرام‌منصوری برای پيك
صدام در محاصره دوستان

آمريكائی دهه 80 خود


اومانيته:از اين پس

قراردادهای نفتی عرا ق با

وزارت‌دفاع‌آمريكابسته می‌شود


این حادثه جوئی ها به سود انگلستان و امریکا و علیه اصلاحات است!ا
تظاهرات و سنگ پرانی
بسیج دانشجوئی در برابر سفارت انگلستان

به ادعای سردار ضرغامی؛ برای پخش اخبارجنگ عراق

شورای امنیت ملی بجای ستاد خبری

ستاد تبليغات جنگی تشكيل داده

مصاحبه وزير دفاع روسيه در مسكو

سفر وزير خارجه روسيه به امريكای لاتيناطلاعيه‌رهبران‌نهضت‌آزادی‌ايران‌منتشرشد


شادروان دكتر سحابی
از نگاه نهضتی‌ها
به قلم توده ای‌ها

   علی اصفهانی

جهانی ديگر می خواستيم!
عاری از جنگ،
 فارغ از خشونت
و رها از ديكتاتوری

      شيدان وثيق

" چشمی كه‌اضطراب‌راخوب می ديد "

    شهريار دادور    


20  فروردين 1382سخن روز


نمايش های سيدباقرحكيم
ماجراآفرينی‌‌‌‌های‌انگليسی
برای خانه تكانی
فردا دير است!

هيچ مقامی در جمهوری اسلامی حاضر نيست در باره آن گروهی كه در برابر سفارت انگلستان در تهران جمع شده و با سنگ و آجر و بمب دستی به آن حمله كرد توضيح بدهد. همينگونه است در باره آن وانت بار حامل مواد منفجره كه با در ورودی ساختمان سفارت انگلستان در تهران برخورد كرده و باعث حريق و يك حادثه مهم سياسی شد. اين وانت به قصد ايجاد حريق و انفجار در ساختمان سفارت انگلستان و ظاهرا بعنوان يك حادثه انتهاری سازمان داده شده بود. ادامه.... 


بذری كه موتلفه

و  حقانی پاشيدند

 امريكا درو می كند!

همانگونه كه انتظار می رفت بمباران تبليغاتی ايالات متحده عليه ايران، با نزديك شدن پايان احتمالی جنگ با عراق آغاز شده است. با سخنان كالين پاول در روز دوشنبه گذشته گويا فرمان اين بمباران  ادامه


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


از روزی كه مردم تهران اقای هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت را كه قرار بود نماينده اول تهران  و رئيس مجلس ششم شود به نفر سی و پنجم فهرست انتخاباتی فرستادند، ايشان در هر مصاحبه ای گريزی هم به دهه 60 می زد و شرايط امروز كشور را با ان دوران مقايسه می كرد. دوران جنگ و كشتار و ترور و زندان و شكنجه و اعتراف و اعدام و تغيير قانون اساسی و پذيرش برنامه تعديل اقتصادی. ادامه.....  


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای


خطبه ای

ويژه امريكابيان صريح ديلی تلگراف
سياست انگلستان
مامور انگليسی !ا


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضانگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟ 

ی