فصل دوم از كتاب جنگ و جهانی شدن
ترياك و هروئين
توليد انبوه مرگبارترين سلاح در افغانستان

 ديدار احمد چلبی با شيوخ قبائل عراق
 و شركت در يك كنفرانس مطبوعاتی
خطر جنگ داخلی درعراق
خواب ‌را ازچشم ‌مردم ربوده 

اطلاعيه: با توجه به شتاب حوداث ايران و جهان، پيك ستونی را با عنوان "خبرنامه پيك - آخرين اخبار ايران و جهان"  در همين صفحه باز كرد. در اين ستون در طول 24 ساعت و بصورت منظم مهمترين اخبار جديد ايران و جهان را می‌توانيد دنبال كنيد. برای اين ستون شما نيز می‌توانيد اخبار كوتاه ايران و جهان را ارسال كنيد.  
هنر و انديشه

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اظطراب 
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
مواضع سئوال برانگيز دبيرمجمع تشخيص مصلحت، اگر نظر شخصی است، چرا رئيس و اعضای مجمع تشخيص با آن مخالفت نمی كنند؟  

نشانه های همسوئی مجمع
تشخيص مصلحت با امريكا

نيروهای ويژه آمريكايی در حال غارت بغداد

         عكس برگرفته از سايت راه توده


پايان‌كاراجلاس فوق‌العاده 8 كشور عرب و ايران‌در رياض
مخالفت با قراردادهای اقتصادی
 وزارت دفاع امريكا در عراق


جلسه فرماندهان نظامی امريكا و احمد چلبی ( با بلوز سياه) در كاخ صدام حسين


انتشاراسنادهويت‌عراقی‌رئيس‌قوه‌‌‌‌قضائيه‌جمهوری‌اسلامی


روحانيون معاود عراقی تا سال 1369 عمدتا در مجلس اعلای عراق و يا حوزه های مذهبی ايران فعال بودند. رئيس كنونی قوه قضائيه جمهوری اسلامی بنيانگذار مجلس اعلای عراق بود. با در گذشت آيت الله خمينی كه در زمان حيات خود بدليل هويت افغانی جلال الدين فارسی با نامزدی او برای رياست جمهوری مخالفت كرد، اين روحانيون از حوزه های مذهبی و مجلس اعلای عراق به حساس ترين ارگان های حكومتی راه يافتند. آيت الله شاهرودی از اين جمله است. روحانی زاده كربلا و بزرگ شده نجف كه می كوشد نام فاميل خود را "شاهردوی” شناسنامه ايرانی خويش تبليغ كند. نفوذ انگلستان در ميان روحانيون نجف- و طبعا معاودان عراقي-  سابقه ای سنتی دارد. اين نفوذ چنان است كه "سيد باقر حكيم" جانشين آيت الله شاهرودی، در روزهای اخير و در تدارك بازگشت به عراق در تهران با سفير انگلستان ملاقات و صلاح و مشورت كرده است!! اين نفوذ و حضور كدام فاجعه را برای ايران رقم خواهد زد؟ آنها بايد پاسخ بگويند كه سرنوشت انقلاب 57 را، از جمله بدست ايراني-عراقی ها سپردند!


گزارش خبرنگار اومانيته از بغداد- پس از صدام
فراخوان‌حزب‌کمونيست‌عراق‌برای تشکيل کميته‌های‌خلقی

نگاهی به اجلاس 25 كشور اروپائی در يونان هفته
اروپای 450 ميليونی
دربرابرامريكا متحدميشود؟

                 مجله آلمانی اشترن - ترجمه داوود آذری برای پيك


عليرغم سقوط صدام حسين
ا100 هزار نيروی امريكائی
درعراق باقی می ماند


عراق

سرزمين اسفنجی نفت


بحث بر سر جنگ عراق

با سقوط صدام نبايد متوقف شود


چشم طمع دولت تركيه به کردستان عراق

       حسين عبد اللهیوظيفه معاودان عراقی در قوه قضائيه
تحريك امريكا
برای حمله به ايران


ايستادگی‌مجلس‌دربرابرمحاكمات‌كودتائی

طرفداران شكنجه واعتراف

مخالف‌قرائت‌اين‌گزارش‌بودند


سرنوشت كريمپورشيرازی درانتظار اوست؟

گنجی

جرم او ريختن آب درلانه مورچگان بود!


حزب كمونيست عراق فعاليت خود را در بغداد آغاز كرد
بیانیه مشترک احزاب کمونیست خاورمیانه


"دنيای مردم" ارگان حزب كمونيست امريكا:
وزارت دفاع امريكا
بنگاه معاملات بازسازی عراق30  فروردين 1382سخن روز


پاسخ محمد خاتمی

به دوپيشنهاد ناشيانه

محمد خاتمی در يك گفتگو كوتاه با خبرنگاران، كه پس از جلسه هيات دولت صورت گرفت، در پاسخ به پرسش خبرنگاران پيرامون روابط ايران و امريكا كه با اشاره به پيشنهاد هاشمی رفسنجانی (رفراندوم برای مناسبات با امريكا) از او سئوال شده بود گفت... ادامه


نگاهی به مصاحبه هاشمی رفسنجانی
نه من و نه رهبر
وزير خارجه خود بفرمايند!

برای خانه تكانی
فردا دير است!


بذری كه موتلفه

و  حقانی پاشيدند

 امريكا درو می كند!


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای

خطبه ای ويژه آمريكا


بيان صريح ديلی تلگراف

دادگاه وليعهد  توليت سلطنت

 امام رضا


هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟


ميشل شوسودفسكی
جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پويا


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی