پيرامون ستاد ضد اصلاحات
رئيس جمهور
برای‌گزارش‌ به‌ مجلس‌دعوت‌شد
آرمين: درباره تحريم انتخابات بايد بگويم كه
به اين زودی مخالفان خود را راحت نمی گذاريمتحليل بخش بين المللی بی بی سی از تحصن مجلس
كودتای راست ها
برای بدست گرفتن كامل قدرت
جرم ردصلاحيت شدگان انتقاد از وضع حقوق بشر
و نوشتن نامه دفاع از آزادی به رهبر است

                                    !آخرين اخبار مجلس را در ستون ويژه وسط صفحه اول دنبال كنيد
هنر و انديشه

كرمان
موسيقی
شعر و سياست


فرياد

و

فغان


هادی غبرائی
ياد و نامش
زمزمه نيم شب مستان باد


دلكش

دوران دلتنگی


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

بازداشت

وآزادی

فرزانه كابلی


روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


"صبحی"

قصه گوی

پير شما


بهار می آيد

گل هم می آيد

اما او ديگر نه!


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


داریوش رفیعی

رختخوابی که مستانه

در ظهیرالدوله پهن است!ا

علی تجويدی
در بستر...

حنا مخملباف
جايزه فستيوال
"فيلمكس" را برد

روسری آبی
زندان زنان

در جشنواره هند


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!


پريسا
عارفانه نه زاهدانه


شفيعی كدكني

سفربخير!ا


سيمين بهبهانی

ملکه غزل معاصر

مرگ

مرانمی برد!


نیما

بدنیا آمد!ا

زهری:

دلم هزار پاره است


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


بايد با اسلام
راه آمد

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 
 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

گزارش جلسه حمايت از مجلس در دفتر جبهه مشاركت
گسترش همبستگی با
تحصن نمايندگان مجلس

دهها تن از فعالان و شخصيت های سياسی ايران از جمله ابراهيم يزدی، حبيب الله پيمان، عزت الله سحابی، محسن كديور، سعيد حجاريان، عمادالدين باقی، عليرضا علوی تبار، احمد قابل، عليرضا رجايی، نرگس محمدی، هادی قابل، خشايار ديهيمی و سعيد رضوی فقيه تا كنون همبستگی خود را با متحصنين اعلام كردند.

 
 

گسترش اعلام همبستگی با تحصن مجلس در داخل و خارج
تحصن پارلمانی ايران
دردستور بررسی پارلمان‌اتحاديه‌اروپا


وزيرخارجه اتحاديه اروپا در تهران ( ستون اخبار مجلس)

سخت است رد صلاحيت ها را

درپارلمان اروپا توضيح بدهم!


تحصن مجلس ايران درصدراخبار راديوتلويزيون های بين المللی  (ستون اخبار مجلس)
شيرين عبادی به مجلس می رود!


تاج زاده: سه سال است می گويم آقای جنتی و همكارانش
بايد محاكمه شوند، اما قوه قضائيه گوشش بدهكار نيست!
با كودتای پارلمانی  
جمهوری را به سلطنت تبديل می كنندهمبستگی های ملی  

يك دست بيصداست

مااجزای ملتی بزرگ هستيم كه آرام ترين ومنطقی ترين راه رابرای تامين  خواسته های خودبرمی گزيند، و امروز هم بايدمان گفت كه صبرتاكجا؟
پيدا شد كه ازصبوری ملت ومنتخبانش، هواداران اصالت قدرت به طمع آن می افتند كه ديگرهيچ حقی برای جزخود قائل نشوند و در اين راه به فرموده فردوسی " زيان كسان ازپی سودخويش بجويند ودين اندرآرندپيش "
اعتراض به سلب ساده ترين حقوق يك ملت درانتخاب نمايندگان قانونی خود، عادی ترين وطبيعی ترين حق ووظيفه هرشهروندايرانی است .
مااگرامروزدرايران بوديم، صبح همه كارمی نهاديم و به جمع متحصنين درمجلس می پيوستيم . هم ازاين رو به همه مردم پيشنهاد می كنيم كه به تحصن مجلسيان بپيوندند. داخل مجلس نشد دراطراف آن، دانشجويان دردانشگاه ها، دانش آموزان كه حق رای دارند درمدارس شان . اين آرام ترين ومدنی ترين نوع اعتراضی است كه می توانيم به زياده خواهی قدرت مداران ابرازكنيم. 

نوشابه اميری – مسعود بهنود- هوشنگ اسدی- فرنازقاضی زاده - سينامطلبي

 همه اهل قلم واهل دل كه با اين سخن موافقند می توانند شركت خود را دراين دعوت با امضای زيراين نوشته نشان دهند.
در راهروهای مجلس
استعفای اعتراضی  
اعضای كابينه مطرح است
ابطحی: مجلس ششم با رد صلاحيت 80 نماينده
آن، حالا ديگر مشكل حقوقی پيدا كرد


ستاد ضد اصلاحات
ليست برای مجلس هفتم تهيه كرده
در ادامه تحصن
استعفای نمايندگان آغاز خواهد شد


نويسنده هراس زده كيهان شريعتمداری

ناخواسته اخبار مهمی را فاش ساخت!


استعفاء وزرا، تحصن نمايندگان

مجلس را كامل می كند؟!


نمايندگان مجلس با اين خطابيه تحصن را آغاز كردند
متن خطابيه اعلام تحصن
اعتراضی در مجلس ششم


مذاكرات مستقيم ايران وامريكا


 

از شماره يك شنبه

 

پايان كارموفقيت‌آميزكنگره ‌اتحادجمهوريخواهان‌ايران
اتحاد عمل وسيع سياسی  برای جمهوريخواهی در ايران


مستندترين سند حمايت از ترور
سعيد و سهيل
دو قلوهای لايق صلح نوبل!


رهبر- واعظشاهرودی
 
قدرت استوار بر
 ثروت‌آستانقدس‌رضوی


محمد رضا خاتمی: ما هشدار داده بوديم!
مجلس را كانون ايستادن
دربرابرخودسری می كنيم


آغاز مقاومت ملی برای انتخابات آزاد

اعلام تحصن نا محدود

نمايندگان‌اصلاحات‌ طلب درمجلس


بيانيه شورای عمومی تحكيم وحدت


عزت الله سحابی:
مملكت را نظامی امنيتی كرده اند


علی افشاری:
ساختار نظام از درون خود اصلاح پذير نيست!


دبيرمجمع تشخيص مصلحت
20 ميليون در انتخابات آينده شركت خواهند كرد!


از اين سرگذشت 25 سال می گذرد!                                                             نويدكيوان


هيئتی كه حزب شد
                                محمد قوچانی، شرق


 

از شماره شنبه

 

سخنرانی مصطفی تاج زاده در كنگره دفتر تحكيم وحدت
انفعال را تئوريزه و به خود تحميل نكنيد
از حالا نگوئيد تحريم می كنيم
بگوئيد می ايستيم و مقاومت می كنيم
افكار عمومی تا به نيرو تبديل نشود، نمي‌تواند تاثيرگذار باشد


عبدالله مومنی، در كنگره‌ ساليانه‌دفترتحكيم وحدت:
مرگ سياسی
يعنی بی‌اعتنائی به انتخابات‌ مجلس‌هفتم


از سوی هيات اجرائی
صلاحيت 11 كانديدای نهضت
آزادی‌برای‌مجلس‌هفتم‌تائيدشد


موتلفه
از جمعيت به حزب تبديل شد
اختلاف بر سر تعيين رهبران حزب، تا پايان كنگره ادامه يافت
و عليرغم پايان كنگره، نتيجه انتخابات رهبری اعلام نشد!22  دی 1382


انتخابات مجلس


آغاز سخن


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی ... ادامه


محسن آرمين:
تحريم نياز
به تحصن ندارد!


فداييان خلق اكثريت
انتخابات مجلس هفتم
بايد تحريم شود!


محمد برقعی
استقلالی
نه ممكن، نه عملی


مصطفی تاج زاده
انفعال را تئوريزه
و به خود تحميل نكنيد


محسن آرمين - مجاهدين انقلاب
3 راه حل
3 نتيجه


عيسی سحرخيز
جبهه مشاركت
رای مردم
مجلس آينده


انفعال يا انتخاب


مصطفی تاج زاده  - مجاهدين انقلاب
بحث انتخابات
را دامن بزنيم


عليرضا علوی تبار
تشكيل جبهه وسيع
يگانه راه حل است


خواست ارتجاع و توصيه ما


  مسعود بهنود - روزنامه نگار
 حفظ هوشياری  تا لحظه حرف آخر


مليحه محمدي - اكثريت
انتخابات آزاد!
بجای‌تحريم
 وانفعال!


فريدون احمدی- اكثريت
شركت كنيم
كه چه شود؟


بابك اميرخسروی
حزب دمكراتيك

تغيير مكان
مركز ثقل


اتحاد فدائيان
انتخابات شوراها

الگوی انتخابات مجلس


آدرس های پستي

 و بانكی پيك نت

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

آدرس بانکی

S.G Bardeh

Kontonr.: 277978301

BLZ:100 700 24

DeutscheBank

(Germany)

-------------------

آدرس پستی

K H M I

Postfach 210453

10504 Berlin

Germany


فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائی

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


   

 

ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

 

ی