شورای امنيت سازمان ملل

درانتظارآخرين تحولات

حقوق بشر درايرانپرستو فروهر، در سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر

فاجعه با آغاز قتل

دگرانديشان شروع شد!

توجه! برای عبور از فیلتر در ایران، از طریق این سایت مي توانيد وارد پیک نت شويد! www.jaamjam.com
هنر و انديشه

محجوبی

قلمش

گزاصفهان بود!

چو من بگذرم زين جهان قشنگ
کنيد ای رفيقان به دفنم درنگ
که من عاشق اين جهانم هنوز
برآنم که اين جا بمانم هنوز
...

نه جای وفات است و نه تسليت
نه گريه نه زاری و نه تعزيت
جهان از ازل بهر من ساختند
روی بام آن جايم انداختند
که راحت کنم لنگ خود را دراز
بکلی ز مردن کنم احتراز
کجا داشتم با جهان اين قرار
که دستم نهد در حنا بين کار؟

که من نگذرم زين جهان تا ابد
به اردنگ و تيپا و مشت و لگد
مگر آنکه در خواب خوش، بی خبر
به ناگاهم آيد زمانه به سر
اگر بگذرم زين جهان وقت خواب
نخستم بپاشيد بر چهره آب
اگر برجهيدم زخواب گران
که پس زنده ام، عينهو ديگران
وگر آنکه پيدا نشد جنبشي
نماييد بار دگر کوششي
بگيريد از پهلويم نيشگون
چنان سخت کايد سرجاش خون
اگر زنده گشتم که بسيار خوب
و گرنه بياريد يک دانه چوب
از آن چوب های بلند و زمخت
که با آن سرو کله ام بود اخت
از آنها که خوردم پس از کودتا
زجهال آن جيره خوار کذا
از آنها که خوردم پس از اضطراب
زعمال آن مردک بد لعاب
بياريد زان چوب مغز آشنا
بکوبيد بر مغز من بی هوا
که تا شايد از ضرب آن چوب سخت
بپرم سوی سقف از روی تخت
پريدم اگر، وضع من عالی است
شوم زنده و عين خوشحالی است
اگر باز جم نخوردم ز جام
بگيريد بی معطلی دست و پام
کنيدم فرو داخل حوض يخ
که در حوض يخ، برجهم چون ملخ
اگرباز هم مانده بودم خموش
بياريد يک باديه آب جوش
به ريزيد آن را روی صورتم
بسوزيد از آن آب کول و کتم
که اين تجربه باشدم از اوين
هم آن دور جور و هم اين عهد کين
به هوش آورد مرده ناب را
بپراند از هر سری خواب را
اگر حال من باز ننمود فرق
ببنديد برگردم سيم برق
نه سخت آنچنانی که گردم خفه
پياپی مرا شوک دهيد اين دفه
اگر بوده ام زنده اين چند سال
همه بوده از آن شوک بی مثال
کنون هم اگر جستم از جای خويش
که هستم دگر باره آقای خويش
شوک برق هم گر که بيهوده بود
ندارد دگر جهدتان هيچ سود

يقين است اين دفعه من مرده ام
وزاين خانه تشريف خود برده ام
کنون پيکر اين شهيد عزيز
روی دستتان مانده خيلی تميز
چه بهتر که آن را زسر وا کنيد
به هر جا که جا شد مرا جا کنيد
ولی، خوب، البته، با اين وجود
که داند که تد فين من نيست زود؟
خلاصه نباشيد اين سان عجول
به دفن من بينوای خجول
خدا را چه ديديد، شايد که من
بود جانم اندر زوايای تن
ولی گيرکردست در گوشه اي
چو يک تکه کاغذ توی پوشه اي
از اينروی، آن پوشه را وا کنيد
زوايای آن را تماشا کنيد
اگر يافت شد جان در آن گوشه ها
که اصرار من بوده خيلی بجا
ببنديد آن پوشه با احتياط
که در لای آنست قرنی حيات!
و گر در زوايای آن جان نبود
بگشتيد و آثاری از آن نبود
بدور افکنيدش که بيهوده است
از آن اولش هم همين بوده است
من آن پيکر بی روان نيستم
مرا کم مگيريد، آن نيستم
که من زنده در پيکر مردمم
اگر چند در ازدحامش گمم
دراين کهکشان ذره سان زيستم
گراو نيست، من نيز هم نيستم
نمی ميرم اصلا که من زنده ام
جهان تا بود، باعث خنده ام
 


سيلی

از کوه بايد

از مجموعه "تراشه های تبر"   سياوش كسرائي


درآغاز

(ترانه پارسی)


آسمان را
قیچی کنید
بر سر ما
شعری از
منوچهرآتشی

کنسرت گروه "خنیا" در تهران

زنان

صدا در صدای

هم اندازیم


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


پاورچین، پاورچین
با محصص

 
محمد رضا شجريان  

با جمع شدن مردم مخالف اند

حتی برای شنيدن صدای من!


همسايه ما بود!


يک جهان طنز

نهان است اينجا!


بهشت من

خاکستری است


مشيری
برای سرگشتگی‌ها
 گريست


فرياد
از شكنجه
 واعدام


گفت وگوی بهار برهانی با بهزاد فراهانی

جنون عشق

"مريم ‌و مرداويج"


بيائيد درباره
دولت آبادی
صادقانه با هم
گفتگو كنيم

فيلم زندگی

قمرالملوك‌وزيری


خاطره پروانه
روی صحنه
تالار وحدت

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

در اين گوشه باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير
آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

مصاحبه اميرطاهری با شيرين عبادی

دوران حکومت وحشت

 درجهان بسر رسيده

ايران استثناء نيست

1- ايران به اصلاح قانون اساسی نيازدارد تا مردم هر نماينده ای را می خواهند انتخاب کنند

2- آنچه ما در ايران داريم يک رژيم مذهبی نيست بلکه رژيمی است که حاکمان آن از دين استفاده می کنند

3- ما نبايد به کسی اجازه دهيم تفسير خود از مذهب را با زور و مرعوب کردن و فشار بر ديگران تحميل کند. ادعا می کنند که زنان ضعيف اند و فاقد قدرت تصميم گيری.آنها از اقتصاد اسلامی سخن ميگويند و لذا تعدی به ثروت کشور را توجيه ميکنند.آنها از آموزش اسلامی سخن ميگويند و لذا شستشوی مغزی بچه ها و جوانان را توجيه ميکنند. آنها از زبان شناسی اسلامی سخن می گويند و لذا زبان را آنقدر پيچ و تاب ميدهند تا مطابق مرادشان شود .

4-  من ازجدايی دولت و مذهب حمايت ميکنم، زيرا فضای سياسی برای همه علايق و نظريات باز است.اين ديدگاه مورد تاييد آيت الله های بزرگ نيرهست.

5- اگر رژيم فعلی تن به اصلاحات ندهد يا به شکلی  خواسته های مردم را جامه عمل نپوشاند، سقوط خواهد کرد، حتی اگر ظاهری سکولار هم بخود بگيرد.


زندان، زندانی، زندانبان، دادستان، وزیر دولت و...ا
چرا این دیدارها نمی تواند در خارج از زندان انجام شود ؟

ديدار و گفتگو در زندان

ميان اکبرگنجی، نماينده دولت،

دادستان تهران و رئيس سازمان زندان ها


ايران:ا

 نازنين، ملکه زيبائی

افغانستان:ا

 ويدا، دوشيزه زمين


سياست بازی بد است

اما نه برای آيت الله جنتی!


رئيس سازمان انرژی اتمی:

درانتظارنامه رسمی امضای پروتکل الحاقی


سخنگوی کاخ سفيد:

ايران حامی تروريسم است!


زمزمه آغازمناسبات رسمی با اسرائيل!


 

از شماره پنجشنبه

 

سخنرانی شيرين عبادی در دانشگاه اميركبير

ما قهرمان نمی خواهيم

قهرمان مردم ايران اند

 

1- عمرمخالفان به ايجاد تنش های اجتماعی و خروج مردم از صحنه وابسته است. مردم را نسبت به تحولات اميدوار كنيد و در صحنه نگهداريد.

2- جايزه ای كه به من داده اند متعلق به همه مردم ايران است، متعلق به آنهائی است كه در خون خفتند و آزادگانی كه در زندان اند.

3- وقتی می خواهيد در باره نحقوق بشر در سال 1382 صحبت كنيد، آن را با حقوق بشر در سال 62 مقايسه كنيد تا بدانيد چه راه دشواری هموار شده است. همه چيز را سياه نبينيد و مردم را نااميد نكنيد، كه اگر نااميد شوند و صحنه را ترك كنند جريان عدالتخواهی و آزاديخواهی ضربه می خورد. سياه و سفيد را با هم ببنيد و به مردم بگوئيد.


با حضورشيرين عبادی، سيمين بهبهانی،

همسران زندانيان سياسی و ستمديدگان سياسي

همايش صلح و آزادی

دردانشگاه اميركبير


اصغرميرحجازی

فرامين و دستورات كودتائی

بنام رهبروتوسط او صادرميشود


کانون توطئه درپشت صحنه!

اصغر ميرحجازی( سمت راست پشت رهبر) بندرت در مراسم علنی ظاهر می شود و به همين دليل نيز عکس او بسيار کمتر از ديگر روحانيون حکومتی در مطبوعات منتشر شده است. روحانی ميانسالی که سايه اش را پشت هر جنايت و توطئه ای بايد جستجو کرد. رابط بيت رهبری با کليه نهادهای انتصابی و سرکوبگر است. (خبر اصغر ميرحجازی را در صدر صفحه اول امروز و در ارتباط با نقش او در جلوگيری از انتشار گزارش کميسيون اصل 90 مجلس در باره مرتضوی و قتل دکتر زهرا کاظمی بخوانيد)


آيت الله هاشم هاشم زاده هريسی عضو مجلس خبرگان
غده سرطانی خشونت
در ساختار نظام رسوخ کرد
ديروز قتل زنجيره ای و حمله به کوی بود،ا
امروز قتل زهرا کاظمی و فردا يک ماجرا آفرينی
ديگر. بايد يک فکر اساسی کرد!ا

نامه عبادی به خاتمی:

شرط پايان تحصن خانواده زندانيان

 رسيدگی به اعتراض آنها بود


عضو رهبری جبهه مشاركت

اعتماد و حضور در صحنه مردم

جز با همه پرسی ممكن نخواهد شد


مدافعان "جنگ تا فتح کربلا"

مخالفان امضای پروتکل الحاقی

سردار ذوالقدر جانشين فرمانده سپاه

عسگراولادی دبيرکل موتلفه اسلامی


سحر خيز: مديران مطبوعات مرعوب شده اند


يك كارشناس ارشد مسائل بين المللی در ايران:

پس از پروتكل الحاقی،

 نوبت حقوق بشر و تروريسم است!


رئيس كميسيون 90 اصل مجلس :ا

دادستان تهران نمی تواند نقش

خود در قتل كاظمی را انكار كند


رئيس دانا:

بحران اقتصادی و بيكاری

نتيجه جذب سرمايه های سرگردان در تجارت است


ديدار و مذاكرات خاتمی و شاهرودی

پيرامون وضع زندان و زندانيان


اشتباه بزرگی است اگر

تحولی را كه رخ داده نبينيم

 مصطفىتاج زاده                                                         


عضو رهبری نهضت آزادی ايران:

اگر مردم به صحنه نيآيند ، چنين خواهد شد:

1- شورای شهر تهران الگوی مجلس آينده

2- شهردارتهران الگوی رياست جمهوری آينده


دو قاتل؛ يك رهبر

                              سعيد رحمانی


ايران هويت بازداشتی های القاعده را اعلام نخواهد کرد


 

از شماره چهارشنبه

 

نشريه آلمانی " Junge WELT"

ماه های مهمی در پيش است

امريکا زير فشار اسرائيل

برای حمله مشترک به ايران

 

1- در اجلاس مشترک تعدادی از نمايندگان کنگره آمريکا با چهار نماينده پارلمان اسرائيل، که 19 سپتامبر تشکيل شد ايران موضوع اصلی بحث بود.  پاولا دساتر از وزارت امور خارجه آمريکا، که بعنوان مهمان در اين جلسه شرکت کرده بود مدعی توليد محرمانه انواع سلاحهای کشتار جمعی درايران شد و گفت: ايران نه تنها خطری برای  خاور ميانه بلکه برای آمريکاست. (چه کسانی و چه جرياناتی در حاکميت جمهوری اسلامی اين اجلاس و سياست مشترک امريکا و اسرائيل را تقويت می کنند؟ امريکا زيرعبای آنهاست نه در مجلس، در بيت آنهاست نه در خانه ملی مذهبی ها- پيک)

2- دقيق ترين اطلاعات نظامی و اتمی ايران، همراه با عکس و نقشه دراختيار اسرائيل و امريکاست و براساس آن حمله نظامی را تدارک ديده اند. اين اطلاعات که درهر کشوری و هر نظامی محفوظ نگهداشته می شود، چگونه به دست اسرائيل و امريکا رسيده است؟ خائن در ميان فرماندهان سپاه و در محرمانه ترين بخش اطلاعاتی بيت رهبری است، نه در خانه عباس عبدی و يا در کامپيوترفلان روزنامه نگار نگون بختی که به جرم طرفداری از اصلاحات در سلول انفرادی بسر می برد.


متن گزارش تحقيق كميسيون اصل 90 مجلس

 كه سرانجام  خوانده شد

دادستان تهران

متهم ردیف اول قتل زهرا کاظمی


پيرامون اصلاحات و وضع سياسی کشور

خاتمی نگرانی های خود را در

ديدار با جبهه مشارکت بيان کرد


سخنگوی وزارت خارجه امريکا:

حرف ها و وعده های مقامات ايران پشتوانه عملی ندارد!


شکايت نايب رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس

از يک قاضی به ديوان انتظامی قضات


آنچه در زندان برسردانشجويان آمد

در کميسيون اصل 90 مجلس تشريح شد


آنگونه که  روزنامه حريت ترکيه می نويسد

استقرار ارتش ترکيه در عراق

از دستور کار امريکا خارج شده


10 آبان 1382


گزيده ها

خشونت

و جاهليت


خوزستان

بازگشت شرم آور
دوران جاهليت

بلوچستان

رنجنامه

 3 ميليونی


آذربايجان

قبله سياسی

از مسكو به واشنگتن


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی