دكتر يزدی: زمان ريختن داروی تلخ تحولات به گلوی مخالفان
گزارش حمايت از تحصن
درزيرزمين ساختمان جبهه مشاركت
كديور: سادگی است اگر تصورشود تمام اين توطئه ها
 بدون دخالت مستقيم رهبر اجرا می شود
.
رضوی فقيه: مجلس را به توپ ببنديد، اما دوران استبداد صغير كوتاه خواهد بود!علوی تبار:
بايستيم وهزينه دفاع
ازسنگرمجلس‌هم بدهيم
كوتاه‌ بيائيم با پای‌خود به‌مسلخ رفته‌ايم

                                    !آخرين اخبار مجلس را در ستون ويژه وسط صفحه اول دنبال كنيد
هنر و انديشه

پيك نت
ديروز
هنر كرد!


كرمان
موسيقی
شعر و سياست


فرياد

و

فغان


هادی غبرائی
ياد و نامش
زمزمه نيم شب مستان باد


دلكش

دوران دلتنگی


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

بازداشت

وآزادی

فرزانه كابلی


روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


"صبحی"

قصه گوی

پير شما


بهار می آيد

گل هم می آيد

اما او ديگر نه!


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


داریوش رفیعی

رختخوابی که مستانه

در ظهیرالدوله پهن است!ا

علی تجويدی
در بستر...

حنا مخملباف
جايزه فستيوال
"فيلمكس" را برد

روسری آبی
زندان زنان

در جشنواره هند


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!


پريسا
عارفانه نه زاهدانه


شفيعی كدكني

سفربخير!ا


سيمين بهبهانی

ملکه غزل معاصر

مرگ

مرانمی برد!


نیما

بدنیا آمد!ا

زهری:

دلم هزار پاره است


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


بايد با اسلام
راه آمد

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 
 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

گزارش تلويزيون آلمان از مذاكرات "سولانا" درتهران

اتحاديه اروپا ازانتخابات آزاد

در ايران حمايت می كند


ايران به كدام سو می رود؟
رايزنی فوری برخی رهبران اروپا

 

در صورت حذف اصلاح طلبان و يا كناره گيری آنها، انتخابات آينده از نظر افكار عمومی جهان فاقد مشروعيت است و پيش از آنكه انتخابات پارلمانی باشد، كودتای پارلمانی است. ميان دو فك ( افغانستان و عراق) تمساحی كه دهان گشوده، چنين كودتائی لحظه بستن دهان و بلعيدن را نويد می دهد! آنان كه تحصن كرده اند نگران اين سرنوشت اند.


معاون رياست جمهوری:
اداره كشوربه شيوه 25سال ‌گذشته ‌ديگرممكن نيست
اگر تلاش ها نتيجه نبخشد
ماندن دولت خاتمی ديگر جايز نيست
دولت نمی‌تواند از انتخاباتی دفاع‌كند كه نتايج آن‌معلوم شده


گزارش جلسه حمايت از مجلس در دفتر جبهه مشاركت
گسترش همبستگی با
تحصن نمايندگان مجلس

دهها تن از فعالان و شخصيت های سياسی ايران از جمله ابراهيم يزدی، حبيب الله پيمان، عزت الله سحابی، محسن كديور، سعيد حجاريان، عمادالدين باقی، عليرضا علوی تبار، احمد قابل، عليرضا رجايی، نرگس محمدی، هادی قابل، خشايار ديهيمی و سعيد رضوی فقيه تا كنون همبستگی خود را با متحصنين اعلام كردند.


طرح پيشنهادی حجاريان به نمايندگان متحصن
كانديدائی كه از 30 درصد كمتر
رای بيآورد نبايد نماينده مجلس شود
آقای جنتی كه بوش را با 25 درصد آراء از رياست
جمهوری‌عزل می‌كند، نبايد با اين طرح‌مخالف باشد
!


انتشار بيانيه كنگره
 مجمع روحانيون مبارز
مانيفست روحانيون اصلاح طلب
برای ساختار نوين جمهوری اسلامی


اكرم مصوري منش نماينده‌ اصفهان
رفراندوم تكليف را روشن می كند!


آيت الله منتظری:
اين فاجعه است
شورای نگهبان آزادی
به دشمن آزادی تبديل شدبازتاب سياسی تحصن مجلس


ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران

مردم نمايندگان را تنها نگذارند!


راه توده

تحصن را گسترش دهيد و به آن بپيونديد!


بيژن حكمت - شورای هماهنگ كننده جبهه جمهوريخواهان

مردم و دانشجويان بايد از نمايندگان پشتيبانی كنند!


حزب توده ايران

 با فشار به مجلس می‌خواهند نتايج انتخابات شوراها را تكرار كنند!


سهراب مبشری - عضو رهبری سازمان فداييان اكثريت

‌با اين نمايش می خواهند مردم را "سركار" بگذارند!
نوشابه اميری – مسعود بهنود- هوشنگ اسدی
- فرنازقاضی زاده -
 
 سید ابراهیم نبوی- سينامطلبی
يك دست بيصداست

 

مااجزای ملتی بزرگ هستيم كه آرام ترين ومنطقی ترين راه رابرای تامين  خواسته های خودبرمی گزيند، و امروز هم بايدمان گفت كه صبرتاكجا؟
پيدا شد كه ازصبوری ملت ومنتخبانش، هواداران اصالت قدرت به طمع آن می افتند كه ديگرهيچ حقی برای جزخود قائل نشوند و در اين راه به فرموده فردوسی " زيان كسان ازپی سودخويش بجويند ودين اندرآرندپيش "
اعتراض به سلب ساده ترين حقوق يك ملت درانتخاب نمايندگان قانونی خود، عادی ترين وطبيعی ترين حق ووظيفه هرشهروندايرانی است .
مااگرامروزدرايران بوديم، صبح همه كارمی نهاديم و به جمع متحصنين درمجلس می پيوستيم . هم ازاين رو به همه مردم پيشنهاد می كنيم كه به تحصن مجلسيان بپيوندند. داخل مجلس نشد دراطراف آن، دانشجويان دردانشگاه ها، دانش آموزان كه حق رای دارند درمدارس شان . اين آرام ترين ومدنی ترين نوع اعتراضی است كه می توانيم به زياده خواهی قدرت مداران ابرازكنيم. 

نوشابه اميری – مسعود بهنود- هوشنگ اسدی- فرنازقاضی زاده -  سید ابراهیم نبوی- سينامطلبی

 همه اهل قلم واهل دل كه با اين سخن موافقند می توانند شركت خود را دراين دعوت با امضای زيراين نوشته نشان دهند.


خدا كند آينده تلخ تر نشود
                                   محمد علی ابطحی


نشست جبهه مشاركت با اصناف و شوراهای كارگری
تحصن مجلس، مشت بسته
شورای نگهبان را برای مردم باز كرد! 

از شماره دو شنبه

 

گسترش اعلام همبستگی با تحصن مجلس در داخل و خارج
تحصن پارلمانی ايران
دردستور بررسی پارلمان‌اتحاديه‌اروپا


وزيرخارجه اتحاديه اروپا در تهران ( ستون اخبار مجلس)

سخت است رد صلاحيت ها را

درپارلمان اروپا توضيح بدهم!


تاج زاده: سه سال است می گويم آقای جنتی و همكارانش
بايد محاكمه شوند، اما قوه قضائيه گوشش بدهكار نيست!
با كودتای پارلمانی  
جمهوری را به سلطنت تبديل می كنند


تحليل بخش بين المللی بی بی سی از تحصن مجلس
كودتای راست ها
برای بدست گرفتن كامل قدرت
جرم ردصلاحيت شدگان انتقاد از وضع حقوق بشر
و نوشتن نامه دفاع از آزادی به رهبر است


پيرامون ستاد ضد اصلاحات
رئيس جمهور
برای‌گزارش‌ به‌ مجلس‌دعوت‌شد
آرمين: درباره تحريم انتخابات بايد بگويم كه
به اين زودی مخالفان خود را راحت نمی گذاريم


پايان كارموفقيت‌آميزكنگره ‌اتحادجمهوريخواهان‌ايران
اتحاد عمل وسيع سياسی  برای جمهوريخواهی در ايران


مستندترين سند حمايت از ترور
سعيد و سهيل
دو قلوهای لايق صلح نوبل!23  دی 1382


انتخابات مجلس


آغاز سخن


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی ... ادامه


محسن آرمين:
تحريم نياز
به تحصن ندارد!


فداييان خلق اكثريت
انتخابات مجلس هفتم
بايد تحريم شود!


محمد برقعی
استقلالی
نه ممكن، نه عملی


مصطفی تاج زاده
انفعال را تئوريزه
و به خود تحميل نكنيد


محسن آرمين - مجاهدين انقلاب
3 راه حل
3 نتيجه


عيسی سحرخيز
جبهه مشاركت
رای مردم
مجلس آينده


انفعال يا انتخاب


مصطفی تاج زاده  - مجاهدين انقلاب
بحث انتخابات
را دامن بزنيم


عليرضا علوی تبار
تشكيل جبهه وسيع
يگانه راه حل است


خواست ارتجاع و توصيه ما


  مسعود بهنود - روزنامه نگار
 حفظ هوشياری  تا لحظه حرف آخر


مليحه محمدي - اكثريت
انتخابات آزاد!
بجای‌تحريم
 وانفعال!


فريدون احمدی- اكثريت
شركت كنيم
كه چه شود؟


بابك اميرخسروی
حزب دمكراتيك

تغيير مكان
مركز ثقل


اتحاد فدائيان
انتخابات شوراها

الگوی انتخابات مجلس


آدرس های پستي

 و بانكی پيك نت

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

آدرس بانکی

S.G Bardeh

Kontonr.: 277978301

BLZ:100 700 24

DeutscheBank

(Germany)

-------------------

آدرس پستی

K H M I

Postfach 210453

10504 Berlin

Germany


فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائی

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


   

 

ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

 

ی