احمد شيرزاد:
روزهای اخير در پشت صحنه
حرف های مهمی مطرح است


 


بازار را "آن روحانی" از رونق انداخت
عزاداری نمایشی
این روزها خیلی سخت شده!

       پیک هفته 67  ----------    30 ارديبهشت  1385 - 20  مه 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


اين نامه
نيازاست
هنر نيست!

اين شب ها "جمع آوری گداها" شده زير نويش برنامه های سيمای جمهوری اسلامی و گويندگان و مجريان و مفسران سيما هم از مردم می خواهند به متكديان كمك نكنند. استدلال هم اينست كه كمك به متكديان مهاجرت به شهرها را بيشتر می كند.
دليل مهاجرت به شهرها، البته اين استدلال سرداران جمع شده در سيمای جمهوری اسلامی نيست، كه شايد خودشان هم بدانند، اما فعلا به اقتضای جنجال جديد بر سر جمع كردن گدا ها اين را كرده اند در بوق تا نگويند واقعا چرا 8 ميليون نفر در اطراف شهرهای بزرگ كشور جمع شده اند.
اما، به بهانه طرح جمع آوری گداها، اين را هم بخوانيد كه واقعا خواندنی است و خبر از عمق بسياری مسائل در جامعه ايران می دهد.
از مدتی پيش كسانی كه آگهی ترحيم به روزنامه های همشهری و اطلاعات می دهند( سهم اين آگهی در كيهان بسيار پائين آمده زيرا تيراژ كيهان سقوط كامل كرده است) حاضر نيستند آدرس خانه مرحوم و يا بستگانی كه مجلس ترحيم در خانه گرفته اند را بدهند. دليل اين كار نيز آنست كه به محض انتشار چنين آدرسی، سيل نامه از شهرهای مختلف كشور به اين آدرس شروع می شود كه در آن ها ضمن تسليت به بازماندگان، شرحی نيز از گرفتاری ها و نيازمنديها و نيازشان به نان شب را نوشته و طلب كمك مالی می كنند.
ظاهرا برای مردم فرق نمی كند كه به چه كسی نامه بنويسند. به رئيس جمهور در سفرهای استانی و شهرستانی اش باشد و يا به بازماندگان يك مرده. محتاج اند و نيازمند و به هر دری می زنند و به هر طنابی چنگ می زنند. اينها گدای سر گذر نيستند. محتاج اند.


هوا را بگير
خنده را نه!


31 ارديبهشت
عاشيق ها
دو فيلم مستند


فيلترنشده
سايت اينترنتی
"مدظله العالی"
 راه اندازی شد


هنرهای
هيات نظارت
برمطبوعات


پس از
80 سالگی

«رضا سيد حسيني» نيز به هشتاد سالگی رسيد. مردی كه كمتر خنديد و بيشتر انديشيد. با تدوين و نگارش كتاب "سبك های ادبی جهان" وارد دنيای ادبيات شد. پس از كودتای 28 مرداد و پشت سرگذاشتن نكبت های آن كودتا كه هنوز ايران در مرداب آن دست و پا می زند جای خود را در راديو ايران باز كرد. دشوار بود، اما شدنی. سالهای سياست زدائی از جامعه و آغاز كار آهسته فرهنگی و بهره گيری از هر امكانی برای ارتباط داشتن با مردم و رشد آگاهی آنها. سيد حسينی در زمره كسانی بود كه با اين هدف به راديو ايران راه يافتند. داستان های شب كه در دوران خود پرشنونده ترين برنامه های 10 شب به بعد راديو بود جولانگاه نوينی بود برای امثال رضا سيد حسينی. كم حرف و عبوس اما پركار و مصمم. با انقلاب از ايران جا كن نشد. بسياری از نويسندگان و تهيه كنندگان برنامه های استوديوی پربار شماره 14 راديو ايران رفتند اما او ماند. ماند و اكنون به 80 سالگی رسيده است. ماند و ادامه داد. از جمله مجموعه شش جلدی "فرهنگ آثار" را كه اكنون به پايان رسيده و انتشار را انتظار می كشد. در سالهای اخير، هرگاه بزرگی از خاندان ادبيات و هنر ايران را بدرقه كرده اند، رضا سيد حسينی عصا زنان چند گامی در كنار بدرقه كنندگان راه پيموده است. تا آنجا كه توانسته و نفس ياری اش كرده است. و هرگاه رانوها ياری اش نكرده اند، بر سر سنگی و يا سكوئی نشسته و چانه را به عصائی كه آن را ميان دو پا ستون كرده تكيه داده و جمعيت و آن را كه بدرقه اش می كنند نظاره كرده است. قراراست هشتاد سالگی اش را در خانه هنرمندان برگزار كنند. نه بزرگداشتش را، كه بزرگ است و نيازی به آن نيست، بلكه شناخت قدرش را چشم در چشم او. در حيات او.
5 بعد از ظهر 5 شنبه 28 ارديبهشت . لعنت بر كودتا كه هر بيست و هشتی آن را تداعی می كند. همان را كه رضاسيد حسينی نيز چوبش را خورد. نه چوب، كه شلاقش را.


درجه حرارت
در آخرين
روزهای نمايشگاه


سالگرد
80 سالگی
 باقرمومنی
در پاريس 

مصاحبه سخنگوی وزارت خارجه امريكا
امريكا هيچ تضمين امنيتی
برای ايران در نظر ندارد!
گزينه نظامی همچنان در دستور است


و امرهم، بينهم، جنتی و خامنه ای
شوراها، زير نظر شورای نگهبان


از تاسوكی تا بم
مگرمرزهای ايران تازه كويری و كوهستانی شده؟
حاميان نگاه نظامی- امنيتی به جامعه
چرا استعفا نمی دهند و كنار نمی روند؟
و. يدالله اسلامی


اين جوجه طلبه
بالای منبر "قوقولی قوقو" می كند!

از قديم می گفتند: آب كه سربالا برود، قورباغه ابوعطا می خواند. ظاهرا در دولت جديد آب سربالا می رود. اگر نمی رفت، اين جوجه طلبه كه به زحمت اگر 26-27 سال داشته باشد، اينگونه بالای منبر چنين مهملاتی را سر هم نمی كرد و واعظ يك ملت نمی شد!


جلال طالبانی رئيس جمهور عراق:
دخالت ايران در كربلا
زمينه ساز دخالت اعراب در خوزستان


لوموند ديپلماتيك
شورش و انفجاردرعراق
رشد بذرهای انتقام از ايران


همايش پليس كشورهای اسلامی
آنكه بايد اينگونه سركوب شود
ناراضيان، معترضان و گرسنگان اند!

اين عكس ها مربوط به نمايش قدرت نيروی انتظامی و پليس در روزهائی است كه همايش پليس كشورهای اسلامی در اصفهان برپا شده بود. اشرار درجاده بم- كرمان اند، پليس اين نمايش ها همايشی را در پايتخت از خودش نشان داده است. نا امنی به مرزهای خطر آفرين در شهر و مرز و روستا رسيده، پليس و نيروی انتظامی آكروبات خيابانی بازی می كند و عملا به دانشجو، كارگر، معلم، راننده شركت واحد و پرستار ناراضی، بيكار و گرسنه چنگ و دندان نشان می دهد. غيراز اينست؟ شما از اين عمليات نتيجه ديگری می گيريد؟ شكم گرسنه ای كه مشت گره می كند را فقط اينگونه می توان زير لگد گرفت، والا تكليف آن كه جاده می بندد و اعدام دسته جمعی می كند كه با مشت و عمليات آكروباتيك روشن نمی شود!
پليس ايران اينگونه به پليس كشورهای اسلامی درست می دهد.


با كدام كارنامه
متولی امنيت اجتماعی شده اند!
و. جمهوريت


10 مقاله - 7 مترجم
لوموند ديپلماتيك فارسی ماه مه منتشر شد

بخش اول مقالات ماه مه لوموند ديپلماتيك فارسی روی سايت اين نشريه قرارگرفت. 10 مقاله اين شماره را ميترا شعبانی، آزيتا نيكنام، منوچهر مرزبانيان، بهروز عارفی، كتايون كاتوزيان، علی افشارنادری و محمد زاهدی از فرانسه به فارسی برگردانده اند. بخش دوم مقالات اين شماره در دست ترجمه است كه بزودی منتشر شده و روی شبكه جهانی اينترنت قرار خواهد گرفت.

 1- جنگ عقايد   2- روشنفكران و روشنفكري 3- دوران پس از نفت آغاز شده است 4- شورشی های عراق چه كسانی هستند؟ 5- شگردهای غير منتظره از سر گيری رشد اقتصادی  ژاپن 6- ريشه های رژيم سوريه: مبارزات ضداستعماری و ناسيوناليسم عربي 7-«قطع گفتگو با بورژوازي» از ديدگاه سارتر8- بازار بی نظم و بی كاری تضمين شده در جزاير آنتيل 9- ناخشنودی و ياس دركشورآفتاب تابان10 -نبردهای اوپك.


مجلس ختم آيت الله صالحی نجف آبادی و نيری
ديدار بزرگ در مسجد
رهبران، حاكمان و مغضوبان

آنها كه از وحدت مسلمين جهان دم می زنند و خواب رهبری
 آن را می‌بينند، فعلا
فكری برای جبهه "اخوان المسلمين"
 در حاكميت جمهوری اسلامی كنند!


بيانيه 6 ماده ای اتحاديه اروپا منتشر شد
حقوق بشر و توقف اتمی
تعطيل تمام فعاليت های اتمی
هيچ راه حل ديگری نيست
!


چشم ها باز خواهد شد؟
ناامنی هم برای مردم و هم برای حكومتيان


تعبير وزير كشور، متفاوت با تعبير سخنگوی دولت
قاچاقچی ها از پيشرفت های
ضد قاچاقچی دولت انتقام گرفتند!


پرت و پلا گوئی سخنگوی دولت
در يك مصاحبه خبری- امنيتی
1- از طرح استيضاح 4 وزير كابينه خبر ندارم.2- اجازه كوچكترين تعدی را درجاده ها نمی دهيم! 3- چون رفاه و امنيت و آسايش زياد شده بدخواهان درجاده ها مردم را اعدام می كنند!
 4- لازم نيست ارتش و سپاه كار را از دست وزارت كشور و نيروی انتظامی بگيرند.


از سوی معاون حقوقی احمدی نژاد
مذاكره برای مفاهمه با امريكا
هدف اصلی از نامه به بوش رسما اعلام شد


منصور اسانلو دبير زندانی سنديكای شركت واحد
جرمش آن بود كه می گفت:
كارگران سنديكا می خواهند، مزد بران حقوق

اين عكس‌ها از منصور اسانلو دبير زندانی سنديكای شركت واحد، پس از يورش به مجمع عمومی سنديكای شركت واحد به يادگار مانده است. ماجرا مربوط به يك سال پيش از اعتصاب رانندگان شركت واحد است. در آن يورش- همانگونه كه در عكس ديده می شود- اوباش و همان ها كه در شبيخون به كوی دانشگاه فاجعه دانشگاهی 1378 را آفريدند، سعی كردند زبان اسانلو را با چاقو ببرند و پس از آن كارد بر گلويش كشيدند كه اگر نبود داد و فرياد او و ديگر كارگران، كار را تمام كرده بودند. همان ها كه قصد جان او را داشتند، حالا زندانبان او در زندان اوين شده اند و سرگرم گفتگو – از همان نوع گفتگوهای حسين شريعتمداری با قربانيان سياسی و قاضی مرتضوی با زهرا كاظمی و عباس عبدی و...- و ارشاد وی هستند. شايد هم كاری را كه در ساختمان مجمع عمومی سنديكای شركت واحد نتوانستند تمام كنند، می‌خواهند دراوين تمام كنند.


نامه كودكانه كه به آدرس اشتباه فرستاده شد
"مدظله العالی" اشتباه كرده گره ايران دراروپا باز می شود
سين. ابراهيمی


وزير دفاع: طرح بستن مرزها تهيه شده
خبرنگاران:
هواپيماهای جاسوسی امريكا از آذربايجان وارد ايران شده اند


فرياد كارگران ايران واقعی است، "نوار" نيست!


پلمپ امنيتی دفتر انجمن ‌اسلامی دانشگاه بوعلی سينا


اخراج دانشجويان از دانشگاه های تهراندر يك نگاه
اين فيلم تزوير و ريا را هم ببينيد

آنكه چشم می دزدد و برای دوربين آن اداها را در می آورد، همان است كه درس اخلاق و مذهب، اخلاص و صداقت هم در تلويزيون می دهد و يا در نماز جمعه با تكرار و تكرار همين صفات بالای منبر می رود! آن تزوير و ريائی كه امروز در بطن جامعه ريشه دوانده و آن تظاهر به دينداری و نان به نرخ روز خوردن، كه آفت ايران شده، ريشه هايش اينجاست! نگاه كنيد.سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


    

 

 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


اكبرگنجی در
جلسه ماهانه
روزنامه نگاران
 اصلاح طلب


نا امنی در جاده ها
حامل چه پيامی است؟
شازده حسين و كشتند
خوب شد كه ما نبوديم
والا، ما رم می كشتند
بيژن صف سری

نقل است كه در زمان ناصری در خطه آذربايجان ، ياغی نفس گيری بنام "قدر خان " وجود داشت كه راه می بست و جان می ستاند. تا بدانجا كه آوازه جلادت و صلابت او در همه جا پيچيده و جان بر لب حاكم وقت آذربايجان،‌ امير نظام گروسی رساند. اما با اين همه روزی كه امير نظام به دليل پايان ماموريت خود از آذربايجان می رفت، كس فرستاد و"قدر خان " را امان داد تا با او در منزلگاه های ميان راه ملاقاتی داشته باشد. در آن ملاقات امير نظام با چند نشانه به "قدرخان " فهماند كه آن همه هيبت و باد و بروت را او برايش ساخته و تصور شجاعت و درايت داشتنش جز خيال خامی بيش نيست. امير نظام با تدبير وقتی آن راز بر ملا كرد به ياغی خوش خيال توصيه كرد كه پس از آن از ياغی گری دست بر دارد و خود را به كشتن ندهد و اين باور از سر بيرون كند كه دست نيافتنی خواهد ماند و يقينا بداند كه حاكم بعدی او را خواهد كشت.
آن روز قدر خان با دانستن واقعيت چون برج عاج فرو ريخت و سر تعظيم فرود آورد و از امير نظام خدا حافظی كرد، اما قبل از رفتن گفت، شاهزاده سوالی دارم. امير نظام گفت می دانم ، می خواهی بپرسی كه چرا اين محبت را به تو می كنم در حالی كه تو در دوران حكومت من ياغی بودی و زحمت ها برايم آفريدی. برايت می گويم. اگر تو نبودی و ماجرای تو نبود ، اداره اين منطقه حساس در كنار روس و عثمانی برايم دشوار بود و من می بايست "قدر خان " ی می ساختم كه هر گاه مشگلی داشتم با استعانت از آوازه خشونت و صلابت تو آن را حل می كردم، آوازه ای كه خود ساختم، پس مرهون توام و اكنون شكر آن را بجا می آورم .
بی شك امروزه بر همگان روشن است كه رواج ياغيگيری در اين كهنه ديار و كشتن و گروگان گرفتن مردم بی گناه در جاده ها، بی حمايت و دخالت بيگانگان نمی تواند باشد، اما چرا چنين حوادثی آن هم در زمانی كه اين حديث جز در افسانه ها شنيده نمی شد، رواج می يافته، ذهن آدمی را به دسيسه های كهنه استعمار گران می كشاند كه برای به زانو در آوردن حكومت ها، خانه را نا امن می ساختند تا به نيات خود دست يابند. آنچنان كه امروز به فاصله اندكی از وقوع ماجرای اخير تاسوكی در سيستان و بلوچستان، واقعه تاسف برانگيزديگری را با كشتن 11 شهروند عادی در محور مواصلاتی بم – كرمان ترتيب داده اند زيرا قصد آن دارند، اين پيام را به سردمداران امروز اين آب و خاك برسانند كه هنوز با طرفندهای افسانه ای دوران قرون وسطايی می توان حكومتی را كه ميل داشتن انرژی هسته ای را چه بعنوان يك سلاح جان گير و چه استفاده صلح آميز از آن را حق مسلم خود می داند ، شكنده و ناتوان سازند. حكومتی كه داعيه ی تسلط و برقراری امنيت درسراسر حوزه فرمانروايی خود دارد، اما هر روز خبر نفير انفجارها و كشتن ده ها شهروند در كوشه و كنار كشورش سر تيتر خبر ها ی خبرگزاری های جهان می شود ، و عجبا كه گروهی قليل اما حاكم با استعانت از اين آشفتگی ها باز هم داشتن آنچه مردمش نمی خواهند ، حق مسلم می خوانند و بر خواسته ی خود پای می فشارند و گمان دارند با نوشتن موعظه نامه ی 18 صفحه ای ابر قدرتی را به زانو در خواهند آورد؛ بی آنكه خم بر آبروی خود و ماتم به خانه مردم اين كهنه ديار آورده شود. طرفه آنكه در اين وانفسا آنچه خاطرمشوش شان را آسوده می سازد و بی گمان بايد سجده شكر بجا آورند همانا بس كه اين بار در كشتار اخير جاده بم – كرمان، چون ماجرای تاسوكی جان مسئولی از استان، در خطر نبوده است .


صدام
و خلق و خوی صدامی
و. پويا


كل
اگر طبيب بودی
سرخود دوا نمودی
و. جمهور


وداع
كانون های فرهنگی
با دانشگاه اصفهان


فرصت ها
می سوزند
و مرد تصميم
درميدان نيست
!
و. يدالله اسلامی


نمايشگاه كتاب
مطبوعات را
ازخبرگزاری ها
جدا خواسته اند
و. ابطحی