تا دو هفته ديگر
يك دولت فراگير
در عراق تشكيل خواهد شد

 مطبوعات عرب: ايران‌چه‌امتيازی‌به‌امريكاداد؟

انتشارنخستين‌گزارش‌تصويری

ازبمباران‌مجاهدين‌خلق‌درعراق

اطلاعيه: با توجه به شتاب حوداث ايران و جهان، پيك ستونی را با عنوان "خبرنامه پيك - آخرين اخبار ايران و جهان"  در همين صفحه باز كرد. در اين ستون در طول 24 ساعت و بصورت منظم مهمترين اخبار جديد ايران و جهان را می‌توانيد دنبال كنيد. برای اين ستون شما نيز می‌توانيد اخبار كوتاه ايران و جهان را ارسال كنيد.  
هنر و انديشه

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اظطراب 
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

يك عراقی تبعيدی در لندن

فرماندار كل بغداد شد(به خبرنامه پيك مراجعه كنيد)


رفرم سياسی درسوريه، عربستان، عراق، اردن، افغانستان
طرد مرتجعين مذهبی
در كشورهای همسايه عراق


مقامات امنيتی امريكا در جستجوی

12 ايرانی اعزامی به عراق- کوثر حمیدزاده


گفتگوی امريكائی در جنوب عراق

نمايندگان و شيوخ قبال عراق در شهر "كوت" واقع در جنوب عراق با ژنرال های امريكائی ملاقات كردند. روزنامه الحيات كه امروز در عراق نيز توزيع شد، عكس بالا را كه مربوط به اين ديدار است منتشر كرد. مطابق اين عكس، ديدارها و مذاكرات با امريكائی ها، تداعی كننده غالب و مغلوب جنگی است. ديكتاتور بغداد" صدام حسين" آنقدر جان سختی كرد و فرصتی برای گفتگو با مردم و نمايندگان آنها باقی نگذاشت، تا اين ديدار و گفتگو با ژنرال های امريكائی ممكن شد. نماينده سيدباقر حكيم و در عين حال سخنگوی مجلس اعلای عراق نيز در همين شهر- كوت- مستقر شده  و در رايزنی های غير علنی شركت دارد. در جمهوری اسلامی، چشم و گوشی برای ديدن و شنيدن اين واقعيات وجود دارد؟


كميسيون 90 زير بار خودی و غير خودی نخواهد رفت

دفاع از مظلوميت ملی – مذهبی ها

يك وظيفه قانونی و مذهبی بود!

نهضت خدمت‌

رسانی به مردم

 

آخرين اخبار از عدالتخانه را هر روز در پيك بخوانيد

 
نوع خدمت

                                                نام

احضار شد  فرخ نيا، خالقی، رحيمی:دانشجو
بازجويی شد معصومه علي‌نژاد:خبرنگار
بازداشت شد بهاور و غلامی:دانشجويان يزد-سينا مطلبي :روزنامه نگار
در انتظار محاكمه است روزبه شفيعی، علی رحمتي‌نژاد، مرتضی تقی‌پور و محمد شيروند - دانشجويان خواجه نصير
محاكمه شد يا ميشود حسينعلی قاضيان:پژوهشگر- بنفشه سام‌گيس،مسيح علي‌نژاد:روزنامه‌نگار
محكوم شد  نيما نديم، حسين نصيری:دانشجو
منتظر حكم است اعضای نهضت آزادی
به زندان رفت احمد زيدآبادی:روزنامه‌نگار 
با قيد وثيقه آزاد شد عليرضااشراقي:روزنامه‌نگار-نعمت احمدی:وكيل
به مرخصی آمد حسين مجاهد:فعال سياسی
به زندان بازگشت هاشم آقاجری-ناصرزرافشان،محمدعلی دادخواه، علی سلطانی:وكلای دادگستری
در انفرادی است اكبر گنجی - عباس عبدی- افشاری
ممنوع الملاقات است عباس عبدي،اكبر گنجي: روزنامه نگار- علي افشاري:دانشجو- عليرضاجباري:نويسنده
توقيف شد روزنامه آريا:قبل از انتشار
تبرئه شد ناصر واعظ طبسي:آقازاده
   
   

مصاحبه دکترپيمان در تهران:ا
گردن به آزادی مردم بگذاريد
تا تهديد خارجی خاتمه يابد!ا


ساعت پنج و زندان زنان

درفستيوال های جهانی

بازداشت روزنامه نگاری كه

مبتكر يك روزنامه اينترنتی بود!


از لابلای روزنامه‌های فرانسه


درخواست ملكه اردن

برای كمك به

مجروحان عراقی


  نقش آفرينان

نگاهی به تاريخ
سياسی اجتماعی
تئاتر در ايران
           مجيد فلاح زاده

برای روشن شدن تكليف سايت های امنيتی
"پيك نت"  يك مدير
ثابت‌استخدام‌می‌كند!


انگليسی ها  


دو ديدگاه برای نجات كشور تا پيش ازافتادن ابتكارعمل بدست آمريكا و خاتمه بخشيدن به توطئه‌هاي مخالفان‌اصلاحات : 1- خروج ازجبهه دوم خرداد و رفتن به سوي جلب حمايت مردم2- تصفيه‌اين‌جبهه و مردمي‌كردن جبهه‌دوم‌خرداد !ا


خانه تكانی ناگزير
در جبهه اصلاحات

فرازهائی از مقاله پيشنهادی عليرضا علوی تبار
لحظه اقدام مستقل
فرا رسيده است

نگاهی به مصاحبه رضوی فقيه:

همه‌آزاديخواهان‌می‌توانندبرسر
سفره‌دمكراسی‌دفترتحكيم‌بنشينند!

احمد چلبی تشكيل دولت دمكرات را نا ممكن اعلام كرد

جبهه دمكراتيك ملی عراق

آماده رهبر يك جنبش ملی می شود


توسط دو معاون اين گروه: علی شخمانی و خزعلي

گروه صدرثانی عراق

در محاصره خانه سيستانی و ترور خوئی دست ندارد


فصل دوم از كتاب جنگ و جهانی شدن
ترياك و هروئين
توليد انبوه مرگبارترين سلاح در افغانستان


نگاهی به اجلاس 25 كشور اروپائی در يونان
اروپای 450 ميليونی
دربرابرامريكا متحدميشود؟

                 مجله آلمانی اشترن - ترجمه داوود آذری برای پيك


بحث بر سر جنگ عراق

با سقوط صدام نبايد متوقف شود1  ارديبهشت 1382سخن روز


پاسخ محمد خاتمی

به دوپيشنهاد ناشيانه

محمد خاتمی در يك گفتگو كوتاه با خبرنگاران، كه پس از جلسه هيات دولت صورت گرفت، در پاسخ به پرسش خبرنگاران پيرامون روابط ايران و امريكا كه با اشاره به پيشنهاد هاشمی رفسنجانی (رفراندوم برای مناسبات با امريكا) از او سئوال شده بود گفت... ادامه


نگاهی به مصاحبه هاشمی رفسنجانی
نه من و نه رهبر
وزير خارجه خود بفرمايند!

برای خانه تكانی
فردا دير است!


بذری كه موتلفه

و  حقانی پاشيدند

 امريكا درو می كند!


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای

خطبه ای ويژه آمريكا


بيان صريح ديلی تلگراف

دادگاه وليعهد  توليت سلطنت

 امام رضا


هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟


ميشل شوسودفسكی
جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پويا


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی