از يك نامه وارده:ا

املاك از آب گذشته

آقازاده رفسنجانی در دوبی

 


 

 


شلوار سياه- پيراهن سفيد
لباسی كه در ايران
نشانه قدرت است!ا
اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

هاتفی
گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
مصاحبه راديوئی وزير امور خارجه امريكا
امريكا، دولت خاتمی را منتخب
مردم و مورد احترام اعلام كرد

امريكا بايد خود را از كشاكش جناح های حكومتی كنار بكشد، درعين حال بايد ديد دولت خاتمی و نيروهای تحت رهبری خامنه ای سرانجام متوجه خواهند شد كه با تعلل در اصلاحات بازی را خواهند باخت.


ادعانامه رئيس كميسيون اصل 90

عليه اظهارات دادستان تهران

محمد خاتمی:

نيازی به ادامه بازداشت دانشجويان نيست!ا

كسانی،هم به‌مردم‌تعرض كردندو هم‌به پليس


اعتصاب غذا و تحصن دانشجويان

مشهد وارد پنجمين روز شد


هيچ مقامی پاسخ نمی دهد:

چراملی مذهبی ها را دوباره‌دستگير كرده‌ايد؟

كانون نويسندگان ايران:ا
آيا كسی‌متوجه‌اين ويرانگری بدفرجام‌نيست؟

مجامع حقوق بشرسئوال كنند:

بازجوهااز جان‌بازداشت‌شدگان‌چه‌می‌خواهند؟

شهردار تهران و سوابقی

كه پنهان نگاه داشته می شود!


هشدار آيت الله سيستانی از نجف:ا
طعمه بعدی ايران است
به خواست مردم
توجه كنيد!
ا

بيم از تحصن در سالن سرپوشيده
و ترس از تظاهرات در محوطه باز
چند ده هزار پرستار ايران
درانتظاراجازه‌مراسم‌روزپرستار


كنفرانس مطبوعاتی وزير خارجه انگلستان در تهران
انگلستان‌ازآزادی‌بيان وتظاهرات
 مسالمت آميز حمايت می كند!
با چه انگيزه ای حراست سپاه
تظاهرات مردم را به خشونت كشاند؟

اآنها‌كه خود بايد يك‌روزمحاكمه شوند، همچنان‌درپی خونريزی‌اند
صادر كنندگان احكام قتل عام
زندانيان سياسی به ميدان آمده اند!


دومين روز اعتصاب غذای دانشجويان در مشهد
 و اعتصاب در دانشگاه علامه و شهيد رجايی

بازداشت يك دانشجوی ديگر در يزد

از ميان نامه هائی كه می رسد
اين يكی واقعا خواندنی است!


نامه عليرضا جباری  
اين رنج نامه ها را به آيندگان هم برسانيد! مسعود بهنود


چند شعر دريافتی


تفسير نيويورك تايمز را بايد با دقت خواند

آيت الله شاهرودی رويای حكومت بر ايران را در سر دارد!ا

شاهرودی برای جلب حمايت امريكا

با برگ روحانيون نجف باز می كند


خدمات‌شهری تهران‌بزودی فلج خواهدشد

شهرداری‌تهران‌بسرعت‌دراختيار

فرماندهان‌سپاه گذاشته‌می‌شود


اعتصابات سراسری

جنبش را از تنگنای كنونی

نجات خواهد داد


اعتصاب غذا در دانشگاه فردوسی مشهد

مقامات محلی جلسات پياپی تشكيل می دهند

در انتظار تظاهرات و اعتصابات در شهر يزد

تظاهرات اعتراضی مردم در ملاير

نقش بسيج دانشگاهی و نفوذی های سپاه
در تظاهرات اخير دانشجوئی12 تير 1382سخن روز


نمايندگان‌رفسنجانی
 
بر سر آينده رهبر
 با آمريكائی‌ها
 مذاكره ‌كرده‌اند؟

آقای بازتاب!
برادران ‌ دارابی
خودشان  ‌زبان  دارند
بفرمائيد‌‌درآتن‌چه
خبر بود؟


ماتادورها در جمهوری ‌اسلامی

شريعتمداریمینويسد
سعيدعسگر
شليك‌میکند

دستگيری و تحويل
رهبران القاعده
،
نه پایان، که آغاز است

انتظاری بيهوده از آنها كه "رهبر" را راهبرند
مجمع روحانيون پا به پای
انتظار، فرصت می سوزاند

نه‌برسردوراهی‌رفتن وماندن
بلكه درتنگنای چگونه رفتن!

نامه پرانی
عسگراولادی و هنر هفتم

مذاكره با امريكا

مقابله با مردم!اميشل شوسودفسكی
جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پويا


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

نقش‌آفرينان

نگاهی به تاريخ
سياسی اجتماعی
تئاتر در ايران
  مجيد فلاح زاده

پناهجويان در جستجوی مأمن

برگرفته‌ازاطلس‌لوموندديپلماتيك

ترجمه فريبا - س


 

 

ی