با پيش بينی تحريم اقتصادی
شركت های بزرگ خارجی  
"عسلويه"را نيمه تعطيل كرده‌اند


 


مذاكره نمی كنيم
امريكا پيشنهاد كوفی عنان
و صدراعظم آلمان را رد كرد

       پیک هفته 65  ----------    17 ارديبهشت  1385 - 7  مه 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


مرگ
 برمردگان

در 48 ساعت گذشته اين خبر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفته است: در طرح توسعه بيمارستان لقمان الدوله حكيم در ميدان آذری تهران، مزار "ملك المتكلمين" و "ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل" دو روزنامه نويس و آزاديخواه مشروطه كه در مجاورت اين بيمارستان قرار دارد، تخريب می شود. پيش از اين قبر "يحيی دولت آبادی” روحانی متفكر، محقق و نوانديش ايران در زرگنده تهران صاف شده بود كه عكس آن در پيك هفته منتشر شد و اكنون خبر از صاف شدن قبر اين دو آزاديخواه دوران انقلاب مشروطه می رسد. دولت آبادی نيز متعلق به دوران مشروطه بود. بدين ترتيب، يورش سازمان يافته فقط شامل حال گورستان امام زاده طاهر و قبر احمد شاملو نمی شود و ظاهرا می خواهد به دو نسل قبل از شاملو نيز برسد. شايد نوبت به امام زاده يحيی، ظهرالدوله و سپس قطعه هنرمندان بهشت زهرا هم خواهد رسيد و نوبت به يورش به قبر ستارخان و شايد هم آيت الله طالقانی هم برسد.


ناتل خانلری
عقاب اوج پرواز
ادبيات ايران


شهيد زمين
حاج برخوردار
و.سبفت


خاموشی دو ساله
كيومرث صابری
طنز
دوران رقابت
خامنه ای
 با موسوی


دهه نظامی
هنر
جنگ طلبی

در استقبال از "همه چيز در خدمت جنگ" پشت بليت های ده تائی اتوبوسرانی تهران برای ده روز اول ارديبهشت اين شعارها هنری چاپ شد:
۲ ارديبهشت سالروز تشكيل سپاه پاسداران گرامی باد.
۵ ارديبهشت، گرامی باد ياد شهدای حمله‌ی نظامی آمريكا به طبس.
۱۰ ارديبهشت سالروزغرور آفرين عمليات بيت‌المقدس.


پیام جمشید مشایخی
رادیو
در ایران
66 ساله شد 

نگاهی به تفسير ديلی تلگراف- افسانه نگاهی
امير قطر با اين پيام به ايران رفت:
خطر جدی است
وقت را نكشيد و صلح آميز
بودن فعاليت اتمی را ثابت كنيد


"جندالله" به سبك "حزب الله"
اعدام يك سرهنگ سپاه


پيش گيری كودتا عليه روحانيت؟
انتصاب پر معنا در سپاه


انديشه های گمراه در ج.ا
فيروز ابولوُلوُ
يك نامه دريافتی و ضرورت
آشنائی با فاجعه درحال تكامل!

چاره ای بيانديشيم
تا جنگ خانگی شعله نكشيده

اين عكسی از صحن حرمی است كه برای ابولولو فيروز و يا "فيروز ابولولو" درجاده فين كاشان ساخته اند. در همين صحن مراسم جشن عمركشُون را هر سال برپا می كنند. درابتدا كه اين بارگاه را می خواستند برای عامل ترور عمر برپا كنند در بين مردم اين گونه نقل می شد كه فيروزابولولو به اين دليل عمر را كشته كه او عامل حمله اعراب به ايران و آوردن اسلام به ايران بوده است. خيلی زودتر از آنكه اين خبر دهان به دهان شود، يك شجره نامه توسط همان كسانی كه اين بارگاه را ساخته اند تهيه و بصورت وسيع چاپ و توزيع شد كه درآن هيچ اشاره ای به اين انگيزه برای ترور عمر وجود ندارد. آنچه مورد نظر ما برای پرداختن به اين نوع مسائل در ايران امروز است، نه اين بحث ها، بلكه همان نكاتی است كه در مقدمه نامه دريافتی و خبر شماره ديروز پيك نت در همين ارتباط می خوانيد و خوانديد.


حمله به روزنامه اعتماد ملي
دولت اصلاحات هم رفت
اما حمله و ترور
ادامه دارد


گشايش نمايشگاه كتاب و مطبوعات درتهران

نمايشگاه كتاب درتهران گشايش يافت. عكس بالا از نخستين روز اين نمايشگاه گرفته شده است. شايد مهم ترين خبر اين نمايشگاه مصاحبه ای باشد كه محمدعلی ابطحی معاون پارلمانی و رئيس دفتر خاتمی با خبرگزاری ايلنا كرده و از فعاليت های جديد خاتمی سخن گفته است. در روزهای آينده شايد اخبار ديگری بالای اين خبر قرار گيرد، اما فعلا اين خبر مهم ترين خبر نمايشگاه كتاب و مطبوعات درتهران است. بخش هائی از مصاحبه ابطحی را درهمين شماره پيك نت می خوانيد.

ديدار خاتمی و كروبی
فصل تازه ای آغاز خواهد شد؟


بوش در مصاحبه با روزنامه "بيلد" آلمان
آلمان و امريكا
بار ديگر دوبال يك پرواز شده اند


وزيرخارجه جديد انگلستان بايد پاسخ بدهد:
حمله به ايران از نظر انگلستان
همچنان غير قابل قبول است؟
افسانه نگاهی


25 درصد مردم ایران سنی اند و مانند اکثریت مسلمان جهان و منطقه، عمر را خلیفه دوم و جانشین محمد می دانند

اين بارگاه را برای قاتل عمر
در جاده فین کاشان ساخته اند!


دكتر ناصر زرافشان
يكصدا در برابر جنگ
و رجزخوانی‌های جنگی بايستيم
باز پس گرفتن حقوق ملت ازحكومت كار ملت است، به امريكا مربوط نيست
روشنفكران دينی- حكومتی يك نسل دانشجوی بی آرمان دركشور درست كردند و آنها كه دو سه دهه با لنين و لنينيسم "يه قل دو قل" بازی می كردند در مهاجرت طرفدار رشد سرمايه داری شده اند.

هراس من از آن است كه زمانى بطور واقعى متوجه‌ آثار و عواقب شومِ جنگ شويم كه براى جلوگيرى از آن ديگر خيلى دير شده باشد، از اين‌رو اكنون وقت آن است كه همه‌ى نيروهاى ميهن‌پرست و مردم‌دوست تصورات واهى را كنار گذارند و يكصدا در برابر جنگ و در برابر همه‌ كسانى كه براى ماجراجويی‌هاى نظامى رجزخوانى می‌كنند، ايستادگى كنند. معادله‌ى مجعول و عاميانه‌اى را در سطح جامعه تبليغ می‌كنند كه گويا هركس در مورد عواقب مداخله‌ بيگانه و مخالفت با جنگ و تجاوز نظامى صحبت‌كند، از موضع جمهورى اسلامى يا حمايت از آن صحبت كرده است. اين ادعايى بی‌اساس است كه مطرح‌كنند‌گان آن می‌خواهند به‌كمك آن دست به نوعى "ترور فكر" زده و بيگانه‌پرستى خود را در پشت آن پنهان سازند. نظام‌هاى سياسى می‌آيند و می‌روند، آن‌چه مستمر و ماندنى است جامعه و مردمند و كسى به‌خاطر حاكميت‌ها جامعه را به‌باد نمی‌دهد. روشن‌فكران دينى" كه ظرف دو دهه‌ گذشته به ضرب امكانات و تريبون‌هاى همين نظام حاكم بر جريان‌هاى فكرى جامعه و جنبش دانشجويى تسلط يافتند، چيزى بيش از اين نبوده است كه آن اراده‌ى مبارزه‌ى احتمالى نسل گذشته را خاموش و به فراموشى و انفعال بسپارند و يك نسل بی آرمان درست كردند. از طرف ديگر، دوستانى كه دو سه دهه‌ى پيش با لنين و لنينيسم "يه‌قل دوقل" بازى می‌كردند و امروز پس از يكى دو دهه تبعيد سياسى و خارج‌نشينى نسبت به‌مواضع گذشته‌ى خود ترديدكرده و راه رشد سرمايه‌دارى را موعظه می‌كنند، نه آن روز لنين و لنينيسم را فهميده بودند و نه امروز می دانند سرمايه داری در عصر امپرياليسم يعنی چه! امريكا و كانادا ‌3درصد و اروپاى غربى نيز با همه‌ى نقش و اهميتى كه در صحنه‌ى اقتصاد جهانى دارد فقط 2 درصد ذخاير شناخته‌شده‌ نفت جهان را در اختيار دارند و اروپاى شرقى و اتحاد شوروى سابق كه طى پنجاه‌سال قطره‌اى نفت از خارج وارد نمی‌كردند بر روى هم فقط 7‌درصد ذخاير جهانى نفت را دارند، اما منطقه‌ى خاورميانه يك‌جا صاحب 65 درصد ذخاير مزبور است. پيش‌بينى وزارت انرژى ايالات متحده در سال 2002 تقاضاى جهانى نفت طى بيست سال آينده را از 77 ميليون بشكه در روز (كه مربوط به زمان اين برآورد است) تا 120 ميليون بشكه درروز پيش بينی كرده است. ريشه های رويدادها اينجاست.


ببينيم و چاره ای بيانديشيم
فيلم رجزخوانی تلويزيونی
سرداران سپاه و افسران ارتش


منصور اسانلو زيرفشار برای اعترافات
نوبت دادخواهی كارگران رسيده
نه كانون برای نويسندگان
نه سنديكا برای كارگران


راهپيمائی اول ماه مه كارگران ايران
پيامی بود برای مبلغان مرگ جنبش كارگری


آشی كه با هيزم اتمی برای ملت ايران پخته اند
سين. ابراهيمی


رئيس جمهور آينده فرانسه
از زير سايه جنبش نارضائی بيرون می آيد
سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


    

 

 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


نمايشگاه كتاب
مطبوعات را
ازخبرگزاری ها
جدا خواسته اند
و. ابطحی

رفته بودم نمايشگاه كتاب. ظهر تا شب. انصافا شلوغ بود و علی رغم آن كه خيلی ها می گويند كه مردم برای خريد كتاب نمی آيند، واقعا فضا فرهنگی بود. دو سالن بزرگ كتاب را بازديد كردم. نمی دانم آيا برداشت بقيه هم اين طوری بود يا خير؟ حوزه ی كتاب خيلی خسته به نظر می رسيد. شايد پاسخ ندادن به ناشران كه مسأله اصلی ماه های اخير ناشران هست و باعث شده كتاب های جديد به بازار نيايد دليل آن است؛ يا فضای عمومی در فرهنگ مكتوب اثر گذاشته و شايد هم اصلا من اشتباه كرده ام!
در غرفه های كتاب با اهالی فرهنگ خيلی حرف زديم؛ ناشر، نويسنده و خوانندگان. تا يكی دو سال پيش كتاب های روان شناسی خيلی برو بيا داشت ولی امسال از رشد كتاب های مربوط به موفقيت خيلی صحبت می كردند. ملت ايران است ديگر! به سحرخيز در انتشارات قلم برخورد كردم. اطلاعاتی كه در مورد رامين جهانبگلو داشتم و تلاش های كم ثمری كه كرده بودم را به وی گفتم، او هم در مقابل حرف هايی زد. البته روز قبلش در كيهان خوانده بودم كه طبق معمول جاسوس بوده است و از اين حرفها! من البته تا به حال با آقای جهانبگلو هم صحبت نشده ام و ايشان را نديده ام ولی با نوشته هايشان آشنايی دارم. از اطلاعاتی كه از گذشته و از دستگيری اصحاب فرهنگ دارم نمی توانم خيلی راحت اتهامات ارائه شده را بپذيرم. به چند غرفه ی مطبوعات عمومی و خبرگزاری ها سر زدم. با همه ی سرخوردگی كه نخبگان پيدا كرده اند، اما در غرفه ی مطبوعات نشاط سياسی هنوز جان داشت. خبرگزاری ها امسال در كنار روزنامه ها نيستند؛ با اين كه خبرگزاری ها بايد خبر توليد كنند تا روزنامه ها بنويسند و طبعا مخاطبشان يكی هستند، اما سالن های محل استقرار آن ها جدا بود. در اين ميان نشاط بر و بچه های ايسنا مثل هميشه فوق العاده بود. جلو درب ورودی غرفه ی روزنامه ها به تناوب ايستاده بودند تا كسانی كه بر اساس عادت هر ساله به آنجا می روند را تور كنند و با اصرار تحسين برانگيزی آنان را به غرفه ی ايسنا ببرند تا مصاحبه نمايند. فرق كسانی كه نسبت به حرفه ی خود عشق دارند با مجموعه های دولتی همين است. فكر می كنم در مجموع نشاط مخاطبان روزنامه و مجلات، چه سياسی و چه تخصصی از حوزه ی كتاب بيشتر بود.


برجنبش اصلاحات چه گذشت
تبليغ ياس
سركوب فيزيكی
مقابله قانونی
علی ربيعي

اسباب ضروری
مرد اتمی شدن!
و. احمد شيرزاد


كاسبی قرآنی
با
10% تخفيف
و.ابطحی