آيت الله جنتی

دو دهه تاريخ خونين ايران

به نام و عمل او ثبت است

ساختار قدرت در ج.ا را با شناخت مردی بايد شروع

كرد كه فقط چند وجب از تفنگ ژ3 بلند تراست!با حضور رهبران و بنيانگذاران جبهه مشاركت

برگزاری كنگره

بزرگترين افشاگريها!

تحصن تاريخی نمايندگان مجلس نشان داد

كه اصلاحات درايران برچيدنی نيست

                            ! توجه! بدليل اهميت حوادث ايران، پيك نت با آخرين اخبار رسيده به روز مي شود 

آخرين‌ اخبار مجلس


 بيانيه شماره 17

رد ليست

رقابت فرمايشی


جنبش دانشجويی بايد
واكنش نشان دهد

سخنرانی نمايندگان
 در دانشگاه شيراز


محمد رضا خاتمی
انتخابات در شرايط فعلی يعنی پذيرش كودتای محوجمهوريت


تريبون دانشجويی
 
در دانشگاه اميركبير


هيات انتخابات تهران
نمی توان انتخابات را در موعد  برگزار كرد


عده ای ديگر از نمايندگان در روزهای آينده استعفا می دهند


تجمع دانشجويی اعتراض به شورای نگهبان


تجمع در شهركرد
 در اعتراض به رد صلاحيت‌ نمايندگان

بازاريان موتلفه‌ای: تحصن و استعفا يك نمايش مسخره است


سخنان امروز محمد خاتمی كسانی ميمانند كه با ملت هماهنگ شوند


اسامی نمايندگان مستعفی مجلس


متن نامه نمايندگان به رييس مجلس


جلسه فوق العاده دولت برای بررسی استعفای وزيران


موسوی لاری وزير كشور:
دولت انتخابات را برگزار نخواهد كرد


بيانيه 15 متحصنان مجلس
انتخابات مجلس هفتم نه قانونیاست ونه مشروع
درانتخابات شركت نمی كنيم


نامه نوه آيت الله خمينی به شورای نگهبان

اين شورا، نه حافظ  بلكه ناقض قانون اساسی است


بيانيه انجمن اسلامی دانشكده آب و برق
رخوت و انفعال امروز يعنی احيای استبداد و ديكتاتوری


بهاالدين ادب نماينده سنندج
وزارت كشور انتخابات غيرقانونی برگزار نكند


اسماعيلی نماينده قم
منافع شخصی عده ای
فقط درحفظ قدرت
است


محسن‌آرمين نماينده مجلس
مسئله امروز و هر روز ما آزادی و حاكميت مردم است


روزه سياسی
 روزنامه نگاران كرد


حضرتی نماينده مجلس:
آنچه درشورای نگهبان می گذرد همان توطئه انجمن حجتيه نيست؟


سخنگوی شورای هماهنگی دوم خرداد
مخالفان جمهوريت هستند كه بايد از حكومت بروند

تحصن استادان
در
دانشكده فنی


نجف آباد
طوماری امضاء شده
 خبرش منتشر نشده!


تحكيم وحدت تهران
امروز به مجلس می رود

اعتراض ‌تشكل‌های‌زنان به رد صلاحيت ها

هنر و انديشه

هنر 23 هزاری پيك نت!


كرمان
موسيقی
شعر و سياست


فرياد

و

فغان


هادی غبرائی
ياد و نامش
زمزمه نيم شب مستان باد


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!                pyknet@perso.be  

رهبر جمهوری اسلامی درمشهد است و پروازهای محرمانه، برخی رهبران مافيای قدرت را به مشهد می برد و بر می گرداند

ديدارهای محرمانه درمشهد

 كودتا  يا عقب نشينی؟

پس از بازگشت ، قرار است رهبر با خاتمی و كروبی ملاقات كند
پاسخ آيت الله منتظری و آيت الله طاهری

 به استمداد رئيس مجلس ششم

خبرگان اوليه قانون اساسی

جمع شوند و تكليف شورای

نگهبان را روشن كنند!

صبركردند تا امام رحلت كند واين نظارت را در قانون اساسی بگنجانند،ا

حالا هم راه حل اينست كه رهبر خبرگان اوليه را فرابخواند

 تا جلسه كنند و مشكل را حل كنند!ا

اگر عقب نشينی نشود، بيش از اين را بايد بپذيرند

تغيير تركيب شورای نگهبان و لغو نظارت استصوابي


عبدالله نوری:

بحران عميق ترازانتخابات است

برويد سراغ ريشه اصلی!


راديو امريكا حساب خود را از بی بی سی و راديو فردا جدا كرد

تغيير لحن و سياست

وزارت خارجه و راديو امريكا

نسبت به مقاومت در برابرانتخابات فرمايشی درايران

جناح راست در هفته های اخير، خرسند از همسوئی راديوهای فارسی زبان امريكا، انگلستان و فردا با سيمای جمهوری اسلامی در تبليغ بی اعتنائی مردم نسبت به تحصن و نحوه انتخابات مجلس، آن را حمايت اروپا وامريكا از خود برای برپائی مجلس سلطنتی تبليغ كرده و مردم  بشدت از اين امر عصبانی بودند.

سقوط شمار شنوندگان

راديو فارسی "بی بی سی” و "فردا"


وقتی حقيقت را نمی توان گفت، حتما نبايد دروغ گفت!

نماز عيدقربان را، ديروز هاشمی رفسنجانی خواند. او درخطبه های اين نماز، با بهره گيری از شيوه سنتی فرافكنی و خارج فكنی، فاجعه برگزاری انتخابات سلطنتی و حماسه مقاومت مجلس و مردم در برابر چنين انتخاباتی را يك توطئه از خارج طراحی شده معرفی كرد. البته ترديد نيست كه او خود نيز مانند مردم می داند كه دروغ می گويد، اما مگر چاره ديگری هم باقی مانده؟ برای آنكه واقعيت گفته نشود، چاره ای از جز دروغ گفتن نيست! هاشمی رفسنجانی كه منتظراست شرايطی فراهم شود تا مسئله رسيدگی به صلاحيت ها را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع بدهند، درهمين خطبه ها و درحاليكه در كارابتدائی ترين توضيح پيرامون آنچه در ايران و مجلس آن می گذرد مانده بود، تكليف امريكا و اسرائيل و جهان را نيز در چند جمله تعيين كرد!


دبيركل مجاهدين انقلاب

شورای نگهبان

زمينه براندازی نظام را فراهم ساخته

كاراز نصيحت به اين شورا گذاشته و بايد تركيب آن عوض شود


مصاحبه فاطمه حقيقت جو با راديو صدای آلمان

كودتای غيرنظامی اول اسفند

عليه جمهوری در ايران

خاتمی در جلسه غير رسمی خود، خواست متحصنين را

يك خواست معقول و قانونى و بحق ارزيابی كرد.


اگر رسيدگی نكنند، اخبار دريافتی را منتشر خواهيم كرد

نيروگاه اتمی بوشهر

حرمسرای اختصاصی نيست!


عسگراولا دی و جنتی عِرض خود می برند و زحمت ملت می ا فزا يند

نظام جمهوری درايران ديگر تغيير ناپذيراست

    س . ابراهيمي                                                                 


اعتراض رييس ستاد انتخابات به سانسور انتخاباتی در تلويزيون

صدای چندش آور و سيمای زشت جنتی


حمايت 350 فعال سياسی- مطبوعاتی

تبريز از تحصن نمايندگان مجلس


آنها كه از تبريز می خواهند به مجلس هفتم بروند

همان ها هستند كه به خوابگاه دانشگاه حمله كردند


گزيده اخبار روزهای قبل


در آخرين جلسه هيات دولت
تعويق زمان انتخابات تصويب شد!


استمداد رئيس مجلس از خبرگان اوليه قانون اساسی:

تكليف شورای نگهبان را

با شهادت خود روشن كنيد!


آقازاده احمد جنتی

التزام عملی به قاچاق كالا و خروج پول از كشور دارد!


توطئه تعطيل يك هفته ای مجلس، پيش از استعفای نمايندگان

راديو مجلس

يگانه پل ارتباطی مردم با مجلس ونمایندگان متحصن


عسگراولادی نماز شب اين آيت الله

يعنی "عبائی خراسانی” را قبول ندارد!

 جدال تاريخی مشروعه و مشروطه


اعلاميه كميته مركزی حزب توده ايران
توطئه ولی فقيه و شورای نگهبان را تنها با مقاومت مردم
و تحريم فعال انتخابات می توان با شكست روبه رو كرد !


بيانيه مشترك شش حزب و سازمان سياسی ايران در تحريم انتخابات
اصلاح‌طلبان و محافظه‌كاران با فراخواندن وسيع مردم به پای
 صندوق‌های رای ميكوشند مشروعيت‌ جهانی بدست آورند!

حزب دموكرات كردستان ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان كارگران انقلابی ايران (راه كارگر)، سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)، شورای موقت سوسياليست های چپ ايران، كوموله - سازمان انقلابی زحمتكشان كردستان ايران


اعتراف غفوری فرد عضو رهبری موتلفه اسلامی

با هيات های اروپائی ملاقات كردم

وضرورت رد صلاحيت ها را توضيح دادم!


بپاخيزيم و با كودتا مقابله كنيم!ا

هر انتقادو ايرادی كه به اصلاح طلبان حكومتی داشته باشيم، امروز زمان

نقد سياست های نادرست آنها نيست، بلكه روز مقابله با كودتاگران است!

رضا فانی يزدی                                                                         


اجلاس كميته بانوان مجمع روحانيون مبارز

منتجب نيا: ميخواهند مجلس شورا را تبديل به دومين مجلس خبرگان كنند!ا

كولائی: بايد عليه برخی ها اعلام جرم كرد!ا

جلودارزاده: مجلس دراوج مظلوميت دست به تحصن زد!ا

راكعی: اميدواريم گردن كلف های واقعی استعفا بدهند و بروند!ا


ابوالقاسم سرحدی زاده :

استعفای من

يعنی طرد ضد انقلاب ومحافظه کاران با هم


خطاب به اتحاديه اروپا

اعتراض به اتحاديه اروپا وحمايت از

نامه 47 انجمن اسلامی دانشجوئی را اعلام كنيد

بدنبال مراجعات و پيشنهادهای متعدد برای اعلام همبستگی با نامه 47 انجمن اسلامی (دفتر تحكيم وحدت) دانشجويان دانشگاه های سراسر كشور، لازم ديديم آدرس ای ميل زير را برای اعلام همبستگی اعلام كنيم. شمار حمايت كنندگان با مشخصات آنها در پايان هر روز به اطلاع دفتر اتحاديه اروپا رسانده خواهد شد.

47 انجمن اسلامی دانشجوئی (دفتر تحكيم وحدت)


جاده نفس گير تهران- پاريس

حسن روحانی و عبدخدائی

دو پيك افشاء شده رهبر


مصاحبه مهم نايب رئيس كميسيون امنيت مجلس را بخوانيد

مردم ايران!

انتخاباتی دركار نيست، كودتاست

1- اگر معياری برای رد صلاحيت ها وجود داشت، تا حالا چند صد نفر را در ليست بالا و پائين نمی كردند!2- اعلام بن بست با شورای نگهبان از زبان رئيس جمهوری كه بيشترين نرمش را تاكنون از خود نشان داده، نشاندهنده عمق بحران و مقابله با اصلاحات و انتخابات است.


نامه هشدار باش 47 انجمن اسلامی دانشجوئي(تحكيم وحدت) به اتحاديه اروپا
آنها كه برای مذاكره پنهان به نزداتحاديه اروپا می آيند
نه نماينده ملت ايران، بلكه مخالف آزادی مردم ايرانند!
14  بهمن 1382


پيك‌نت ومقاله‌های‌دريافتی


انتخابات مجلس


آغاز سخن


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی ... ادامه


اسب لنگ اصلاحات

و. معصوم زاده            


آيت الله موسوی‌خوينی‌ها
اين فتنه تحجر و سلطنت‌ خواهی است


سازمان اكثريت
كنگره به استقبال انتخابات

رضا فانی يزدی
بپاخيزيم و با كودتا
 مقابله كنيم!


بيانيه‌های تحريم - احزاب و سازمان های خارج از كشور


محمد علی عمويی
يگانه امكان پيروزی
جلب حمايت مردم


يگانلی- نماينده اروميه
مجلس ششم"اسرار" نهان هويدا كرد!


علی محمد حاضری - رييس  جبهه هماهنگی دوم خرداد
اصلاحات - پيامد
تصفيه‌های پيشين


مسعود بهنود - روزنامه نگار
نمی توانم سكوت كنم و نگويم...


مليحه محمدی 
ما اگر بوديم
اصلاحات را از سقف
  شروع می كرديم؟
    


محسن آرمين:
تحريم نياز
به تحصن ندارد!


محمد برقعی
استقلالی
نه ممكن، نه عملی


مصطفی تاج زاده
انفعال را تئوريزه
و به خود تحميل نكنيد


انفعال يا انتخاب


بابك اميرخسروی
حزب دمكراتيك

تغيير مكان
مركز ثقلآخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری