روزنامه جمهوری اسلامی اعتراف کرد:

فرماندهان‌سپاه‌درحال‌اجراي

طرح‌وماموريت‌کودتائی‌اند!ا

 


 

 


بازجوی‌مستقيم‌زهراكاظمی‌قاضی‌مرتضوی‌بوده‌است

خبرنگارايرانی تبار كانادائي

زيربازجوئی‌و شكنجه‌كشته‌شد

پزشك قانونی تهران می داند، زهرا كاظمی زيرشكنجه كشته شد

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

  با نفی خودی و غير خودی و با حضور‌نمايندگان ليبرال ها، مسلمانان شيعه‌و سنی، كمونيستها ونمايندگان اقليت‌های كوچك‌عراق

تركيب شورای حاكم بر عراق
شباهتی به حاكميت ج.ا ندارد!ا

    سياوش سالك( برای پيك)ا


مصاحبه نماينده حزب كمونيست عراق درآلمان

حزب كمونيست عراق خواهان

برپائی كنفرانس اتحاد ملی شد


دكترابراهيم يزدی: جناح راست، سازش‌باامريكا راخيلی‌ساده‌تصوركرده

يك جريان درجناح راست، خود را با 
امريكا، اسرائيل و انگليس همآهنگ كرده است
امريكا برای آلترناتيو سازی در خارج، نيازمند شكست اصلاحات
درايران است و همين خط اكنون در داخل كشور پيش برده می شود.ا

بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران

پيرامون‌دستگيری‌اعضای‌شورای مركزدفتر تحكيم‌وحدت

"قرارگاه ثارالله" ستاد كودتای بيت‌رهبری- قوه‌قضائيه‌و فرماندهان‌سپاه

شكست خوردگان "فتح كربلا"ا 
فاتحان خوابگاه ها و شكنجه گاهها 

برای تحقيق پيرامون دلائل گسترش بازداشت روزنامه نگاران و قتل زهرا کاظمي

سازمان گزارشگران بدون مرز
برای عزيمت به ايران اعلام آمادگی کرد

نامه همسر سازگارا به نلسون ماندلا

هشدارشورای مركزی‌انجمن‌اسلامی‌دانشجويان‌دانشگاه صنعتی‌سهندتبريز

می‌كوشند جنبش دانشجوئی‌رابه‌خشونت‌بكشانند


برای حمايت از وزارت دفاع امريكا در اختلاف آن با وزارت خارجه اين كشور، توطئه حذف خاتمی از صحنه در دستور روز جبهه ضد اصلاحات قرار گرفته

جبهه ضد اصلاحات
چشم اميد به وزيردفاع امريكا دوخته

اهميت اطلاعاتی كه عبدی در نامه خود فاش كرد
بزرگ‌ترين‌جعل سندامنيتی
از سوی قاضی مرتضوی
زيرفشارسنگين‌قاضی‌مرتضوی‌و برای‌نجات خانواده
وبه‌ويژه‌فرزندكوچكم‌
دردادگاه‌ومصاحبه‌ها،سكوت‌كردم

آنهاكه دركودتای تيرماه قوه قضائيه‌وفرماندهان‌سپاه
بايددستگير می شدند، حالااحضاروبازداشت‌می‌شوند.
احضارمصطفی‌تاج‌زاده‌به‌دادگستری
آنكه‌بايدمحاكمه‌شودآيت‌الله‌جنتی‌است


ادامه تحصن در دانشگاه شيراز
آنها كه تحصن كرده اند از تبار همان هائی
هستند كه اجسادشان از جبهه آورده می شود

بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه های اصفهان
در ارتباط با سخنان اخير هاشمی رفسنجانی  


يك منبع در وزارت علوم:
ما فقط تلاش می‏كنيم دستگيری‏ها بيشتر نشود


دبيركل جبهه‌مشاركت: بازداشت گسترده‌ دانشجويان‌اقدامی‌مشكوك‌است

زهرا كاظمی در بيمارستان سپاه برای هميشه خاموش شد  

عقب نشينی دولت كانادا در برابر تهديد كارگران به اعتصاببا طرح استعفای خاتمی، چهار گروه، با چهار انگيزه
نا درست و توطئه آميزفضای سياسی را مبهم می كنند
استعفای خاتمی
جنگ روانی جديد جبهه مخالف اصلاحات
 

1- اجازه رشد ابهام در فضای سياسی كشور را نبايد داد زيرا سلطه مخالفان اصلاحات از درون همين ابهام و سرگيجه و انفعال مردم ممكن خواهد شد.
2
- آنكه استعفای خاتمی را طرح می كند، بايد بگويد جانشين مورد نظرش كيست؟ و چه تضمينی برای اين جانشينی و شتاب بخشيدن به اصلاحات دراختيار دارد؟
3
- عبدالكريم سروش بهتراست از همان برج عاج نامه ای برای رهبر بنويسد و يا واعظ طبسی را از ايستادن در برابر مردم برحذر دارد.


مصاحبه محمد رضا خاتمی با روزنامه "دی ولت" آلمان
همكاری با وزارت خارجه امريكا بله،
 اما با وزارت دفاع امريكا نه!

خبر جعلی استعفای خاتمی در سايت بازتاب
محسن رضائی و رفسنجانی
كالين پاول و محمد خاتمی


همكاری شورای فرماندهان كودتائی سپاه و دادستانی تهران
قاضی‌مرتضوی‌دريك‌ديدار:
آقاگفت:غائله‌ راجمع‌كنيد!


نامه مسعود بهنود به خاتمی

مقر حاکميت جنايتکاران امنيتی- سپاهی
3 خانه امنيتی  
و يک قرقگاه در اوين


گزارشگر آزادی بيان و عقيده
سازمان ملل
وارد ايران می شود


بيانيه ها و نوشته ها

انجمن دانشجويان اصفهان


 

24 تير 1382گزيده ها


جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری