تاريخ را نبايدفراموش‌كرد
آن روزكه علی خامنه‌ای خانه‌ نشين‌شد
و مجلس و دولت در برابر او ايستادندكشف اسناد تاريخی  
انتخابات‌فرمايشی مجلس‌پنجم
برای تاسيس سلطنت پهلوی

                                               !آخرين اخبار تحصن را در همين صفحه بخوانيد
آخرين اخبار تحصن

برای پايان تحصن
پيشنهاد خاتمی
درجلسه‌علنی و غيرعلنی  مجلس قبول نشد

آخرين بيانيه تحصن‌كنندگان

تحصن ادامه خواهد يافت


لغو مراسم
 جبهه مشاركت


همايش اعتراضی
درپارك شهرتهران


شورای شهراهواز
به مجلس پيوست


سخنرانی ‌سردار همدانی
 آپارتايد نظامی

جانبازان، معلولان و فرماندهان خودی و غير خودی!


سازماندهی

همبستگی‌های مردمی


 بررسی اخراج فيلمبرداران‌ سيمای لاريجانی از مجلس

هنر و انديشه

پيك نت
هنر كرد!


كرمان
موسيقی
شعر و سياست


فرياد

و

فغان


هادی غبرائی
ياد و نامش
زمزمه نيم شب مستان باد


دلكش

دوران دلتنگی


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

بازداشت

وآزادی

فرزانه كابلی


روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


"صبحی"

قصه گوی

پير شما


بهار می آيد

گل هم می آيد

اما او ديگر نه!


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


داریوش رفیعی

رختخوابی که مستانه

در ظهیرالدوله پهن است!ا

علی تجويدی
در بستر...

حنا مخملباف
جايزه فستيوال
"فيلمكس" را برد

روسری آبی
زندان زنان

در جشنواره هند


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!


پريسا
عارفانه نه زاهدانه


شفيعی كدكني

سفربخير!ا


سيمين بهبهانی

ملکه غزل معاصر

مرگ

مرانمی برد!


نیما

بدنیا آمد!ا

                pyknet@perso.be  

پيام رهبر به مجلس:
به تحصن خاتمه بدهيد
والامنتظرعكس‌العمل باشيد
پيام تحصن كنندگان:
آماده به توپ بسته شدن مجلس هستيم!


خاتمی خطاب به استانداران
محكم بايستيد
يا باهم می‌مانيم و يا باهم می‌رويم!


استعفای اعضای كابينه خاتمی درهمبستگی با تحصن
دو قوه مقننه و مجريه
دربرابر يك قوه و يك نهاد


همبستگی330 ستمديده
و فعال سياسی با تحصن مجلس


دكتر يزدی: زمان ريختن داروی تلخ تحولات به گلوی مخالفان
گزارش حمايت از تحصن
درزيرزمين ساختمان جبهه مشاركت
كديور: سادگی است اگر تصورشود تمام اين توطئه ها
 بدون دخالت مستقيم رهبر اجرا می شود
.
رضوی فقيه: مجلس را به توپ ببنديد، اما دوران استبداد صغير كوتاه خواهد بود!


دوقلوهای لايق صلح نوبل

عاملين ترورناتمام عبدالله نوری از آب درآمدند!

 


فريبرز رئيس دانا:
مسئله صلاحيت ها نيست
نبرد برای منافع طبقاتی است


اگر نايستيد، هم "مچاله" خواهيد شد
و هم اعتماد مردم را برباد می دهيد
برای آنكه به مردم نشان دهيد اين جنگ قدرت نيست،
مطالبات جنبش را پرچم تحصن كنيد!

                                                                                        جعفر گلابي


سخنرانی دكتر پيمان
باور نكنيد
دولت مقتدر نه امنيت می آورد و نه نان!


بازتاب سياسی تحصن مجلس


نهضت آزادی ايران: مردم نمايندگان را تنها نگذارند!

راه توده : تحصن را گسترش دهيد و به آن بپيونديد!

اتحاد جمهوريخواهان ايران:
 رد صلاحيت ها رامحكوم و با تحصن مجلس اعلام همبستگی می‌كنيم

 حزب توده ايران: می‌خواهند نتايج انتخابات شوراها را تكرار كنند!

سهراب مبشری - عضو رهبری سازمان اكثريت

با اين نمايش‌ می خواهند مردم را "سركار" بگذارند!

فداييان‌خلق-اكثريت: نمايندگان‌متحصن مجلس دنبال ‌آزادی خودشان‌اند!


دانشجويان دانشگاه سهند تبريز
نزاع تاريخی ملت با ناقضان حقوق بشر درحساسترين گلوگاه است


به سبك برنامه هويت، سعيد امامی و قتل درمانی  
گزارش
حسين شريعتمدار
ی در كيهان از تحصن مجلس
اين تحصن يك نمايش است!


همبستگی330 ستمديده
و فعال سياسی با تحصن مجلس
نوشابه اميری – مسعود بهنود- هوشنگ اسدی
- فرنازقاضی زاده -
 
 سید ابراهیم نبوی- سينامطلبی
يك دست بيصداست

مااجزای ملتی بزرگ هستيم كه آرام ترين ومنطقی ترين راه رابرای تامين  خواسته های خودبرمی گزيند، و امروز هم بايدمان گفت كه صبرتاكجا؟ پيدا شد كه ازصبوری ملت ومنتخبانش، هواداران اصالت قدرت به طمع آن می افتند كه ديگرهيچ حقی برای جزخود قائل نشوند و در اين راه به فرموده فردوسی " زيان كسان ازپی سودخويش بجويند ودين اندرآرندپيش "اعتراض به سلب ساده ترين حقوق يك ملت درانتخاب نمايندگان قانونی خود، عادی ترين وطبيعی ترين حق ووظيفه هرشهروندايرانی است . مااگرامروزدرايران بوديم، صبح همه كارمی نهاديم و به جمع متحصنين درمجلس می پيوستيم . هم ازاين رو به همه مردم پيشنهاد می كنيم كه به تحصن مجلسيان بپيوندند. داخل مجلس نشد دراطراف آن، دانشجويان دردانشگاه ها، دانش آموزان كه حق رای دارند درمدارس شان . اين آرام ترين ومدنی ترين نوع اعتراضی است كه می توانيم به زياده خواهی قدرت مداران ابرازكنيم. 

 همه اهل قلم واهل دل كه با اين سخن موافقند می توانند شركت خود را دراين دعوت با امضای زيراين نوشته نشان دهند.
hambastegi82@hotmail.com


علوی تبار:
بايستيم وهزينه دفاع
ازسنگرمجلس‌هم بدهيم
كوتاه‌ بيائيم با پای‌خود به‌مسلخ رفته‌ايم


گزارش تلويزيون آلمان از مذاكرات "سولانا" درتهران

اتحاديه اروپا ازانتخابات آزاد

در ايران حمايت می كند


ايران به كدام سو می رود؟
رايزنی فوری برخی رهبران اروپا

 

در صورت حذف اصلاح طلبان و يا كناره گيری آنها، انتخابات آينده از نظر افكار عمومی جهان فاقد مشروعيت است و پيش از آنكه انتخابات پارلمانی باشد، كودتای پارلمانی است. ميان دو فك ( افغانستان و عراق) تمساحی كه دهان گشوده، چنين كودتائی لحظه بستن دهان و بلعيدن را نويد می دهد! آنان كه تحصن كرده اند نگران اين سرنوشت اند.


معاون رياست جمهوری:
اداره كشوربه شيوه 25سال ‌گذشته ‌ديگرممكن نيست
اگر تلاش ها نتيجه نبخشد
ماندن دولت خاتمی ديگر جايز نيست
دولت نمی‌تواند از انتخاباتی دفاع‌كند كه نتايج آن‌معلوم شده


گسترش همبستگی با
تحصن نمايندگان مجلس

دهها تن از فعالان و شخصيت های سياسی ايران از جمله ابراهيم يزدی، حبيب الله پيمان، عزت الله سحابی، محسن كديور، سعيد حجاريان، عمادالدين باقی، عليرضا علوی تبار، احمد قابل، عليرضا رجايی، نرگس محمدی، هادی قابل، خشايار ديهيمی و سعيد رضوی فقيه تا كنون همبستگی خود را با متحصنين اعلام كردند.


طرح پيشنهادی حجاريان به نمايندگان متحصن
كانديدائی كه از 30 درصد كمتر
رای بيآورد نبايد نماينده مجلس شود
آقای جنتی كه بوش را با 25 درصد آراء از رياست
جمهوری‌عزل می‌كند، نبايد با اين طرح‌مخالف باشد
!


آيت الله منتظری:
اين فاجعه است
شورای نگهبان آزادی
به دشمن آزادی تبديل شد


24  دی 1382


انتخابات مجلس


آغاز سخن


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی ... ادامه


محسن آرمين:
تحريم نياز
به تحصن ندارد!


فداييان خلق اكثريت
انتخابات مجلس هفتم
بايد تحريم شود!


محمد برقعی
استقلالی
نه ممكن، نه عملی


مصطفی تاج زاده
انفعال را تئوريزه
و به خود تحميل نكنيد


محسن آرمين - مجاهدين انقلاب
3 راه حل
3 نتيجه


عيسی سحرخيز
جبهه مشاركت
رای مردم
مجلس آينده


انفعال يا انتخاب


مصطفی تاج زاده  - مجاهدين انقلاب
بحث انتخابات
را دامن بزنيم


عليرضا علوی تبار
تشكيل جبهه وسيع
يگانه راه حل است


خواست ارتجاع و توصيه ما


  مسعود بهنود - روزنامه نگار
 حفظ هوشياری  تا لحظه حرف آخر


مليحه محمدي - اكثريت
انتخابات آزاد!
بجای‌تحريم
 وانفعال!


فريدون احمدی- اكثريت
شركت كنيم
كه چه شود؟


بابك اميرخسروی
حزب دمكراتيك

تغيير مكان
مركز ثقل


اتحاد فدائيان
انتخابات شوراها

الگوی انتخابات مجلس


آدرس های پستي

 و بانكی پيك نت

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

آدرس بانکی

S.G Bardeh

Kontonr.: 277978301

BLZ:100 700 24

DeutscheBank

(Germany)

-------------------

آدرس پستی

K H M I

Postfach 210453

Postfach 210453

10504 Berlin

Germany


فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائی

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

 

ی