با قطعی شدن دخالت نظامی در عراق
نقض حقوق بشر در ج.ا
بارديگر در جهان مطرح شد


رجائي: حتی مذهبيون هم به اين نتيجه رسيده‌اند
 مذهب در حكومت

بايد محدود شود!

جدال حكومتی بر سر دو گزينه به لحظات قطعی و مهم تصميم گيری نزديك ميشود : يا سركوب داخلی و رفتن به سوی مذاكره با آمريكا و خروج از بحران اقتصادی و يا مدارا با مردم و گشايش درهای مذاكره با آمريكا و خاتمه بخشيدن به محاصره اقتصادی
هنر و انديشه

احسان طبری
فارسی 
زيبای هزار ساله
 

امير كاويان
زين دايره مينا

 باور
با صدای
سياوش كسرايی
 

جمعه‌ها
 بوی خون می‌دهد
 

بهزاد فراهانی
ما را خانه نشين كردند
 

م. ا. به آذين
درك من از هستی

داريوش مهرجويی
سينما يعنی جامعه

برای استاد
پرويز شهرياری
 

بهرام بيضايی
اينگونه ببينيم

اپرای رستم 
و سهراب

فرهنگ
هفت هزار ساله

روزنت‌‌ها
  امروز  
پارس پژواك
رويداد
زنان ايران
همه ايران

راديو‌ها

  آزادی  
صدای ايران
بی بی سی
فرانسه
روزنامه‌ها
  ابرار  
اطلاعات
اعتماد
آفتاب يزد
انتخاب
ايران
جمهوری اسلامی 
چشم انداز
چيستا
راه توسعه
حيات نو
خراسان
رسالت
كيهان
همشهری
ماهنامه آفتاب
سايت‌ها
  اميركبير  
ايران امروز
ايران مانيا
ايرنا
ايسنا
اديب برومند
بنياد كار
پيك ايران
دمكرات كردستان
راشدان
راهبرد
راه توده
راه كارگر
آوای زن
شمس
عصر نو
كار 
اتحاد كار
محسن كديور
احمد كسروی
گذرگاه
گويا
مرور
مشاركت
ملی مذهبی
موتلفه
نامه مردم
نهضت آزادی
همصدا
 

 

   
     

 

   
     
     
                  pyknet@perso.be  

با انتشار يك نظرسنجی هشدار دهنده، موسسه ملی پژوهش
افكار عمومی مهر و موم شد‍‍
ا46 در صد مردم از مرز
جمهوری‌اسلامی گذشته‌اند

خاتمی در گيلان

سفر محمد‌خاتمی به گيلان پر تصوير بود. اما طبيعت زيبای گيلان و نشاط رنگ‌ها، به معنای انكار نيازهاي اقتصادی و سياسي منطقه و نگراني پير و جوان نسبت به سرانجام آرائی كه دوبار به صندوق‌هاي رای ريختند و محمد خاتمی را برای تحولات به رياست جمهوري رساندند نبود. آنها آزادی مي‌خواهند، راه‌آهن گيلان-قزوين را مي‌خواهند، حمايت از برنجكاران و كوتاهی دست مافيای چای و برنج را مي‌خواهند، كار مي‌خواهند، سرمايه‌گذاري صنعتی مي‌خواهند، انزلي، فومن، سياهكل، لشت‌نشاء و لاهيجان و... را آباد مي‌خواهند!

سيل جمعيتی كه در شهرهای گيلان به استقبال محمد‌خاتمي رفت، جوان بود، دختر و پسر، چنان كه سالمندان زن و مرد- مبهوت اين همه اميد فرزندان خود شدند. آنها كه ثروت مملكت را به جيب زده‌اند و در برابر اصلاحات ايستاده‌اند چه پاسخی برای اين نسل دارند؟  اين نسل تحولات را مي‌خواهد، آزادی مي‌خواهد و جبران گام‌هاي عقب مانده‌ را. اگر جمهوري اسلامی را نتوان اصلاح كرد و نگذارند اصلاح شود، تحولات و تحول خواهی در انتظار مي‌ماند؟

آن نظرسنجی كه مركز تهيه كننده‌اش را به جرم تهيه آن بستند مي‌گويد خير! موسسه پژوهشی را مي‌توان بست، همچنان كه روزنامه‌ها را بستند، اما با اصل ماجرا را چه مي‌كنند؟ از صورت مسئله مي‌توان حذف كرد؟ واقعا، امروز برای سنجش افكار عمومي مردم ايران، نيازی به پژوهش‌است؟ هر تاكسي، هر اتوبوس، ترمينال تهران، خيابان‌ها، سينماها، گفتگوها، ميهماني‌ها، ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها، كارخانه‌ها، استاديوم فوتبال، سالن كشتي، بشقاب‌هاي ماهوار در بام‌ها، دادگاه‌ها، آمار فروش كامپيوتر، نقب زدن به اينترنت، شمار شنوندگان راديو آزادی و... حتی پادگان‌هاي نظامی هر كدام يك موسسه پژوهشي‌اند. اين پژوهش مي‌گويد: تحولات!  به چهره‌ هزاران دختر و پسر جوان گيلان نگاهی و در خلوت تعقل پناهي!


شهر هزار چهره‌ ما "تهران"- مهرداد حيدری

عسگراولادی‌ها

نسل دوم با 61 ميليون دلار

گردش مالی سالانه شروع كرد

 دوست تبليغاتچي‌ام آمده بود. دلش برای حرف‌های قديمی تنگ شده بود. از اول زندگي‌اش تبليغاچی نبود، اما در جمهوری اسلامی شد. قصه تلخ خودي و غير خودي، با ريش و بي‌ريش، سني و شيعه، مسلمان و مسيحي و خلاصه تكه تكه كردن مردم ايران كه اميدوارم به تكه تكه شدن ايران ختم نشود، او را هم كه مترجم توانائی بود به حاشيه راند. سرانجام خرج كمرشكن زندگی و بيم از پيری و بي‌سرپناهي، كشتی بادبان شكسته‌اش را به ساحل آباد يكی از شركت‌های بزرگ تبليغات تجاری رساند. رسيد و لنگر انداخت. از كنار سفره رنگين تجارت، نان و لبوئی هم به او مي‌رسد.

يك بروشور تبليغاتی با چند عكس ارزشی برايم آورده بود. از كي؟ از خانواده عسگراولادي‌ها، كه اجدادشان كليمي بودند و خودشان به اسلام روی آوردند. يك "مسلمان" هم به فاميل اجداديشان اضافه كردند تا مسلماني‌شان دو قبضه شود!

بروشور رنگي، به زبان انگليسی و با عكس‌های اسلامي( بدون كراوات) و عكس‌هاي غربي(با كراوات). شرحی در باره صادرات پسته، كارخانه بسته بندي پسته و شماره سفارش صادراتي. اين واحد مثلا صنعتی را حاج‌ اسدالله عسگراولادی برادر حاج حبيب‌الله عسگراولادی دبيركل موتلفه اسلامی و برادر زاده‌اش اداره مي‌كنند. اسدالله عسگراولادی معاون اتاق بازرگانی جمهوري اسلامی و به قول خودش "سلطان زيره" ايران است. حاج اسدالله بدون كراوات و پسرش با كروات. يكی برای پسند حزب ‌الله و ديگري برای پسند مشتري‌هاي فرنگي!

غرق عكس‌های بروشور شدم. نه غرق تماشای عكس پسته‌هاي خندان و درشت بروشور، بلكه عكس پسر و پدر. تابلوئی از دوروئی دينی و تزوير حكومتي. نه كراوات دين و ايمان و مروت مي‌آورد و نه آدم بی كراوات مجسمه انصاف و مروت و ايمان است؛ اما با همين بازي‌ها، يعنی با كراوات، ريش، تسبيح، كلمات عربی و قرآني، سينه زني، جشن عاطفه و بادانداختن زير عبای روحانيت، شريف‌ترين و دلسوزترين نيروها را يا كشتند و يا به حاشيه راندند و حالا عكس‌های بی ريش و با فوكل كراواتشان را برای جلب مشتری خارجی زيور بروشورهای تبليغاتی كرده‌اند. اول غير مذهبي‌ها را راندند، بعد مليون را، نوبت به ملي‌-مذهبي‌ها هم رسيد و حالا نوبت مجاهدين انقلاب است كه معلولين جنگي‌اش را زندانی مي‌كنند. ما را گفتند ملحديم و كافر و حالا نماز و روزه بهزاد نبوی و هاشم آغاجری را قبول ندارند و مي‌گويند زن اين و آن قبل از انقلاب حجاب نداشته‌اند! اينها را كه از ميدان بدر كردند و خيالشان راحت شد، عكس بی حجاب نوه دختريشان را هم ضامن بروشورهاي تبليغاتی خواهند كرد. جنگ، جنگ ثروت است، ابزارش ريش و فُوكل و كراوات. هر كس مي‌گويد خير! اين بروشور را نشانش بدهيد!

در سال 1992، يعنی بر روی ويراني‌هاي برجای مانده از جنگ با عراق و به قربانگاه رفتن صدها آرمانخواه عضو دفتر تحكيم وحدت، خط امام، مجاهد انقلاب اسلامی در كنار دهها و دهها هزار بسيجی كه به جبهه‌ها اعزام شده بودند، گردش كار شركت "حساس" برادر و برادر زاده حاج حبيب‌الله عسگراولادی 61 ميليون دلار در سال بوده‌‌است. آنها كشته شدند و اينها ثروت اندوختند. ادامه جنگ برای اينها مفيد بود و برای ملت ايران يك فاجعه! اين‌ها را در هفته دفاع مقدس بايد گفت، نه شعارها و رجزخواني‌های تكراری را. و اين، تنها در يك شركت است، حال بقيه شركت‌ها و كميته امداد امام را هم به آن اضافه كنيد تا ببينيد پشت آن ريش و اين فوُكل و كراوات چه ثروتي خوابيده‌است و چرا و چگونه، دفتر تحكم وحدت بايد متلاشی شود، عليه كارگزاران دهه اول جمهوری اسلامی بايد كودتا شود، نظارت استصوابی بايد ضامن بقای اين ثروت شود، عبدالله نوری زندانی و آيت‌الله منتظري حصرخانگی شود، مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت به سرمايه‌داران بازار و تجار بزرگ سپرده شود و  سازمان مجاهدين انقلاب نامشروع است و رزمنده يك پا از دست داده‌اش(هاشم آغاجري) بايد در همدان زندانی شود! و اكنون نيز امريكا بايد تحريك به حمله نظامی به ايران شود تا به بهانه آن جنگ با ملت كامل شود!

ريشه‌هاي نبرد در اينجا خفته است، نه در همسوئی يا غير همسوئی اسلام با دمكراسي، كه اكبرگنجی آن را مانيفست اصلاحات اعلام كرده است!

اين سخن محمود دولت آبادی در مصاحبه‌ای كه با روزنامه ايران كرد به واقعيت نزديك است يا مانيفست اكبرگنجي: «‌ما درگير جنگ منافع هستيم و معلوم است كه به اين آسانی كنار نمي‌روند، انتظار داشتيد جاده را برای شما آب و جارو كنند؟ اين سادگی است

 

از ثمرات شكاف عظيم طبقاتی وگسيختگی اجتماعی
وجود يك ميليون كودك بی خانمان در ايران

حجت الاسلام ايازی و
چهار عامل زمينه ساز ديكتاتوری در ايران

گزارش اختصاصی پيك نت درباره

مسجد مكی زاهدان - ستاد نظامی پيرانشهراز ميان وبلاگ ها

رنگين كمان

     جواد آزاد


رهبري دوگانه در جمهوری اسلامی به حاكميت دوگانه افزوده شد

قوه قضاييه سازمان امنيت سايه برپا كردهاعتراض و مخالفت با سخنان رفسنجانی در مجلس خبرگان


اصلاحات در كدام مسير گام برميدارد؟

سايت‌های پربيننده اينترنتی هدف گرفته شده


آغاجری هم پرونده و هم سرانجام آيت الله مطهری و رجايی است


پيشوا به چه زبانی  با مردم ايران حرف ميزند؟


اصلاحات نيازمند وعده های فريبنده نيست

بيست و هشت مرداد تاريخ نيست، حادثه روز است


هزار دشمن خودكامگی از صدر مشروطه تا كنونپايگاه مردمی آيت الله منتظری مانع از پايان حصر ايشان است

احياي مك كارتيسم در ايالات متحده آمريكا

هفتاد و پنج درصد مردم نظر منفی به آمريكا ندارنديازدهم مهر 1381
.

سخن روز

دو گزينه دفاعی در جمهوری اسلامی
گزينه ای كه رضاخان
انتخاب كرد

بحث روزهاي اخير پيرامون سفر وزير خارجه عراق به ايران، با افشای خبر سفر محرمانه معاون سرپرست سيماي جمهوری اسلامی "علي‌لاريجاني" به بغداد و مذاكرات گسترده سياسی وی با مقامات عراقی وارد مرحله جديدی شد. اين بحث‌ها و انگيزه سفرها و مذاكرات با رژيم بغداد- هم از نوع علنی و هم از نوع محرمانه‌ آن- ظاهرا، باز مي‌گردد... ادامه


ادعای رئيس قوه قضائيه
اين ويرانه
ارزانی ساكنانش

آيت‌الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه و رئيس سابق مجلس اعلای انقلاب اسلامي عراق، در مراسم آغاز سال تحصيلي جديد دانشكده علوم قضايی سخنراني بلندبالائی در تمجيد از اوضاع كنونی جمهوری اسلامی و غبطه جهان برای اُلگوبرداری از آن ايراد كرد كه خبرگزاری دانشجوئی ايسنا آن را در شماره ديروز خود منتشر ساخت. آقای شاهرودی در بخشی از....ادامه


كسی نمی‌پرسد
از كجا آورده‌ايد؟

اصل 142 قانون اساسی مربوط به رسيدگي به دارايی مسئولان نظام است. يعني همان اصل اجتماعی "از كجا آورده‌اي" كه زير فشار انقلاب 57 و خواست مردم برای مبارزه با غارتگری در قانون اساسی گنجانده شد. از اصول فراموش شده قانون اساسی يكی هم همين اصل است....ادامه


ناصر زرافشان متحد زندانی
در كنار ديگر مبارزان است!ا
اتحاد عمل
و ضرورت آن

اتحاد سياسي، به معنای دوستی بين افراد، فعالان و احزاب سياسی نيست، همچنان كه اگر اسلام را ايدئولوژی فرض كنيم- به معنای وحدت ايدئولوژيك نيز نيست. اتحاد سياسي، يعنی درك مشترك از عام‌ترين و ضروري‌ترين خواست جامعه در يك دوران عبور....ادامه


ضرورت درك تناسب قوا
و رفتن بسوی تصويب
لوايح پيشنهادی دولت
دو پتك
بر يك سندان!ا

هفته گذشته وزارت كشور لايحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس ارائه داد. در اين لايحه نظارت استصوابی شورای نگهبان كه تا به امروز مانعی با ظاهر قانونی برسرراه استقرار دمكراسی در كشور ما بوده حذف گرديد و ... ادامه


سخنان رييس مجلس، گزارش يك اقتصاد دان
وام سياسی
خواب طلايی!ا

اخبار، افشاگري‌ها و گاه مهم‌ترين گزارش‌ها، چنان در سيل رويدادها گُم مي‌شوند كه اگر روزی به بازنگری دوباره آنها برای تحليل دقيق‌تر وقايع نياز باشد، بدشواری مي‌توان آنها را بازيافت تا در متن تفسير چرائی و چگونگی آنچه روی مي‌دهد، بر آنها انگشت نهاد... ادامه


آغاز مخالف خوانی با افزايش
اختيارات رياست جمهوري
صيادان فرصت
زمان می‌خرند

شنبه نوبت امير محبيان بود؛ برای مقاله نويسی در روزنامه رسالت و به نيابت از هيات مديره مجتمع سياسي-اقتصادي رسالت! روزنامه‌ای كه در دهه اول جمهوری اسلامی اپوزيسيون حكومتي-روحاني آيت‌الله خمينی در آن جمع شده و آن را بنيانگذاری كردند... ادامه


هفته دولت يا
هفته رهبر؟

رهبر جمهوری اسلامی در ديدار با هيئت دولت گفته است اصلاحات يعنی مبارزه با فقر و فساد. او به اين ترتيب يكبار ديگر در برابر توسعه سياسی كه شش سال است مردم برای آن مبارزه مي‌كنند ايستاد. ...ادامه


در پايان تهاجم‌های اخير جناح راست
سيب رسيده
به دامن آمريكا می‌افتد؟

كاخ سفيد يك ستاد "سياسي" برای اوضاع ايران تشكيل داده‌است. اين ستاد معتقد است هيچ نيازی به حمله نظامی به ايران و تحمل عوارض و عواقب تبليغاتی و جانی آن براي ارتش امريكا و دولت اين كشور نيست.... ادامه


چه كسی بايد
حاكميت را ترك كند؟

بحث پيرامون خروج از حاكميت، كه از سوی پاره‌ای طرفداران اصلاحات مطرح شده و مدتی پيرامون آن مقالات و نظرات در مطبوعات نوشته و منتشر مي‌شد، اكنون به نتايج منطقی خود نزديك مي‌شود. آن نتايج از دل اين پرسش بيرون مي‌آيد: چه كسی از حاكميت بايد خارج شود؟ ... ادامه


 

 
ی