مصاحبه مهم امروز معاون
 پارلمانی رياست جمهوری
استعفای وزراء و استانداران
پيام آشكار به قوه قضائيه
180صندلی ‌مجلس هفتم را ازحالا پركرده‌اند!صبح امروزانجام شد
ديدار وهماهنگی ‌سران قوه قضائيه با رهبر
قوه قضائيه خود را آماده
مقابله با تحصن مجلس می كند

                                           ! آخرين اخبار تحصن مجلس را در همين صفحه بخوانيد 
آخرين اخبار تحصن

مصاحبه معاون پارلمانی رياست جمهوری:
آغازاستعفای وزراء
 و استانداران


سحرخيز: دراين شرايط
رقابت آزاد انتخاباتی  يك شوخی است!


علوی تبار:

اصلاحات براي

تغيير ساختار قدرت

كديور:

رد صلاحيت

بيداری ملت !


حمايت كارگران

از تحصن مجلس


روزه سياسی درقم
در حمايت از تحصن

خداياری عضو جبهه مشاركت
با ادامه اين وضع
انتخابات ‌معنا ندارد

حضور رييس واعضای كانون وكلا در مجلس

غلامعلی رياحی
 وكيل دادگستری
افشاگری‌هاي‌كميسيون
 اصل 90 مانع از
از موج ترور شد

بيعت با تحصن
به جنبش ملی
تبديل می شود؟

بيانيه‌انجمن‌اسلامی‌معلمان:
آزادی انتخابات برای تشكيل مجلس مردمی


بيانيه نيروهای ملی مذهبی
حداقل دستاورد تحصن
بی اعتباری تاريخی راست


فاطمه راكعی نماينده تهران
از تاييد صلاحيتم
برائت می‌طلبم

حمايت270روزنامه نگار
از نمايندگان متحصن


اصلاح طلبان يزد
آزادی انتخاب
شرط حضور مردم
در انتخابات است

احزاب اصلاح طلب:
برای‌شركت‌ درانتخابات
پس‌از تعيين صلاحيت‌ها
تصميم می گيريم

بيانيه جديد نهضت آزادی
خواست اين مرحله
"
انتخابات آزاد" است


تحكيم وحدت:
فرصت را
 نسوزا نيد!


رد صلاحيت
عيسی سحر خيز


برای ‌اعلام
 ‌همبستگی ‌با تحصن

زندانيان سياسی شاه
به مجلس می روند


ادامه تحصن در مجلس

آغاز روزه سياسي

حضور حقوقدانان و
نمايندگان دانشجويان

درجلسه
غيرعلنی مجلس
چه گذشت:


بيانيه‌ نمايندگان ‌متحصن
ادامه تحصن تا برگزاری
انتخابات آزاد و عادلانه


زنانی که صلاحیت
 آنها برای مجلس
 هفتم تائید نشده

بيانيه نمايندگان
رد صلاحيت‌شده كرد


برای پايان تحصن
پيشنهاد خاتمی
درجلسه‌علنی و غيرعلنی  مجلس قبول نشد

آخرين بيانيه تحصن‌كنندگان

تحصن ادامه خواهد يافت


لغو مراسم
 جبهه مشاركت


همايش اعتراضی
درپارك شهرتهران


شورای شهراهواز
به مجلس پيوست


سخنرانی ‌سردار همدانی
 آپارتايد نظامی

جانبازان، معلولان و فرماندهان خودی و غير خودی!


سازماندهی

همبستگی‌های مردمی


 بررسی اخراج فيلمبرداران‌ سيمای لاريجانی از مجلس

هنر و انديشه

هنر 23 هزاری پيك نت!


كرمان
موسيقی
شعر و سياست


فرياد

و

فغان


هادی غبرائی
ياد و نامش
زمزمه نيم شب مستان باد


دلكش

دوران دلتنگی


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

بازداشت

وآزادی

فرزانه كابلی


روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


"صبحی"

قصه گوی

پير شما


بهار می آيد

گل هم می آيد

اما او ديگر نه!


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


داریوش رفیعی

رختخوابی که مستانه

در ظهیرالدوله پهن است!ا

علی تجويدی
در بستر...

حنا مخملباف
جايزه فستيوال
"فيلمكس" را برد

روسری آبی
زندان زنان

در جشنواره هند


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!


پريسا
عارفانه نه زاهدانه                pyknet@perso.be  

ملاقات در سوئيس

يك ديداراتفاقی اما تاريخی!


فاطمه حقيقت جو:
تحريم انتخابات
گزينه شكست تحصن‌مجلس


عزت الله سحابی در جمع نمايندگان متحصن مجلس:
تا لغو نظارت استصوابی
بايستيد ودرنيمه راه نمانيد
!


غمزه های امريكائی تمناهای‌ملوس لاريجانی
رسالت و جمهوری اسلامی ميدان را برای جواد لاريجانی خالی می كنند


وعده و اميد رهبران جناح راست
احكام ارتداد و ناصبی
درمجلس هفتم قانون می‌شود


تاج زاده: صندلی های مجلس را هم تقسيم كرده بودند:
90 نماينده مردم
200 نماينده آقايان!

چطور رويتان مي‌‏شود شعار دهيد؛ هر عراقی يك رای و از انتخابات آزاد در عراق سخن می گوييد و آمريكا را از اين جهت محكوم مي‌‏كنيد و از مواضع آزادی خواهانه آيت الله سيستانی دفاع مي‌‏كنيد؟ اگر مرجع تقليد شيعيان در عراق مدافع انتخابات آزاد است و شما چرا در اينجا مدافع آن نيستيد؟ ‌‏چرا يك بام و دو هوا؟


با فتوای محسنی اژه ای و ابلاغ دری نجف آبادی
پيروز دوانی را كشتند
و در "تيزآب" انداختند!


 پشت رد صلاحيت ها، انديشه قتل درمانی سياسی خوابيده
هركس بايد به قتل می رسيد
نبايد نماينده مجلس شود


در آن 10 روز اول زلزله، در بم چه ديديم
بَم
ويرانه ای كه ما ديديم
عظيم‌ تر ازفاجعه زلزله بود


سردار "دوزدوزانی"
رهبر ايثارگران جنگ عراق
به جرم محاربه محاكمه و اعدام شد


 يك دخترايرانی از ميان 4 هزار دختر ديگر


رهبر، تكليف زير مجموعه های خود را تعيين كند!


دبير سياسی ادوار تحكيم وحدت:
پايان نظارت استصوابی حداقل خواست ملت است


ايجاد پيست "شترسواری” در قم
به سبك اعراب صدر اسلام


بازتاب سياسی تحصن مجلس


نهضت آزادی ايران: مردم نمايندگان را تنها نگذارند!

راه توده : تحصن را گسترش دهيد و به آن بپيونديد!

اتحاد جمهوريخواهان ايران:
 رد صلاحيت ها رامحكوم و با تحصن مجلس اعلام همبستگی می‌كنيم

 حزب توده ايران: می‌خواهند نتايج انتخابات شوراها را تكرار كنند!

سهراب مبشری - عضو رهبری سازمان اكثريت

با اين نمايش‌ می خواهند مردم را "سركار" بگذارند!

فداييان‌خلق-اكثريت: نمايندگان‌متحصن مجلس دنبال ‌آزادی خودشان‌اند!


دانشجويان دانشگاه سهند تبريز
نزاع تاريخی ملت با ناقضان حقوق بشر درحساسترين گلوگاه است


به سبك برنامه هويت، سعيد امامی و قتل درمانی  
گزارش
حسين شريعتمدار
ی در كيهان از تحصن مجلس
اين تحصن يك نمايش است!


همبستگی330 ستمديده
و فعال سياسی با تحصن مجلس
نوشابه اميری – مسعود بهنود- هوشنگ اسدی
- فرنازقاضی زاده -
 
 سید ابراهیم نبوی- سينامطلبی
يك دست بيصداست

مااجزای ملتی بزرگ هستيم كه آرام ترين ومنطقی ترين راه رابرای تامين  خواسته های خودبرمی گزيند، و امروز هم بايدمان گفت كه صبرتاكجا؟ پيدا شد كه ازصبوری ملت ومنتخبانش، هواداران اصالت قدرت به طمع آن می افتند كه ديگرهيچ حقی برای جزخود قائل نشوند و در اين راه به فرموده فردوسی " زيان كسان ازپی سودخويش بجويند ودين اندرآرندپيش "اعتراض به سلب ساده ترين حقوق يك ملت درانتخاب نمايندگان قانونی خود، عادی ترين وطبيعی ترين حق ووظيفه هرشهروندايرانی است . مااگرامروزدرايران بوديم، صبح همه كارمی نهاديم و به جمع متحصنين درمجلس می پيوستيم . هم ازاين رو به همه مردم پيشنهاد می كنيم كه به تحصن مجلسيان بپيوندند. داخل مجلس نشد دراطراف آن، دانشجويان دردانشگاه ها، دانش آموزان كه حق رای دارند درمدارس شان . اين آرام ترين ومدنی ترين نوع اعتراضی است كه می توانيم به زياده خواهی قدرت مداران ابرازكنيم. 

 همه اهل قلم واهل دل كه با اين سخن موافقند می توانند شركت خود را دراين دعوت با امضای زيراين نوشته نشان دهند.
hambastegi82@hotmail.com


 نقد ديدگاه های بابك اميرخسروی درمجله "آفتاب"
اصلاحات واپوزيسيونی كه
همچنان برسرايمان میلرزد


كنفرانس مطبوعاتی در برلين
كليه فراكسيون‌های پارلمان ‌آلمان با امضای نامه‌ای، حمايت
 خود را از
برگزاری انتخابات آزاد در ايران اعلام داشتند
اعلام حمايت پارلمان آلمان
ازتحصن پارلمانی در ايران
پارلمان آلمان نگران روند كند و دشوار دمكراسی درايران و ضربه ايست كه برگزاری يك انتخابات غير دمكراتيك بر آن وارد ساخته و مشروعيت پارلمان ايران را در خطر قرار می دهد.


مصاحبه گاردين با شيرين عبادی
سيستم حاكم برايران
بايد تغييرات اساسی كند
اگر شورای نگهبان عقب نشينی نكند، خاتمی بايد استعفا بدهد
من نيز در صورت ضرورت به مجلس رفته و تحصن می كنم


تذكر و هشدار به رهبر
جمعی ازعلمای قم
طرفدار تغيير
شورای نگهبان اند


مصاحبه سخنگوی شورای نگهبان
(علينقی سابق- سيد محمد كنونی) با خودش!
شورای‌نگهبان عقب ترياكی‌ها و طاغوتی‌ها می گردد اما گريبان خاتمی و نبوی و حجت‌الاسلام‌ انصاری‌راد را گرفته!


نامه شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد به رئيس جمهور
5 شنبه آخرين ‌فرصت ‌شورای‌نگهبان
برای عقب نشينی دربرابر انتخابات آزاد

جلوگيری از پخش كامل سخنان رهبر بمناسبت درگذشت دكتر يدالله سحابی، سرنوشت توصيه او برای تجديد نظر در حكم هاشم آغاجری و توصيه اخير او به شورای نگهبان برای برخی عقب نشينی های محدود در رد صلاحيت ها عملا نشان داد كه رهبر جمهوری اسلامی تا وقتی رهبر است كه در خط مافيای قدرت و ثروت عمل كرده و سخنگوی آنست!


تحليل علی محمد حاضری- رئيس شورای همآهنگی جبهه دوم خرداد
اصلاحات و اصلاح طلبان
از دل تصفيه های
دهه 60 و 70 سربرآورد

1- انقلاب را از محتوای تهی كردند و روش های تند و خشن را بعنوان روش های انقلابی دنبال كردند.2- جنبش اصلاحات، به گروهی كه اسلام تنگ نظر را انقلاب معرفی می كند مي‌گويد: تنگ‌ نظري‌ها و تفسيرهای شما، درانقلاب مطرح نبود. شما به نام انقلاب و اسلام می خواهيد مردم را خانه نشين كنيد.
می خواهند مردم را تبديل به ستايشگران و به به گويان خود تبديل كنند و اگر چنين نشدند، قيم آنها شوند و بجای آنها تصميم بگيرند.
3- در آن 7- 8 سال پيش از دوم خرداد و پس از ارتحال امام يك جا به جايی در صف انقلابيون ما رخ داد. يعنی بسياری از ياران و نزديكان حضرت امام كه از چهره‌های شناخته شده و مدافع اسلام و امام بودند كنار گذاشته شدند. اصلاحات مي‌تواند به معنی اعاده حيثيت و بازگشت دوباره به انقلاب و نقش انقلابی همان انقلابی ها هم تلقی شود. 4- عده‌ای همه انقلاب را به نام خودشان مصادره به مطلوب مي‌كنند. يعنی فلانی كه در نيمه‌های راه انقلاب يا پس از انقلاب، خود را انقلابی معرفی كرده، اكنون كه دارد حذف مي‌شود، مي‌گويد انقلاب دارد واژگون مي‌شود.5- درهر حادثه و اتفاقی درداخل، صحنه‌هايی را در خارج نشان ميدهيم و خودمان را از تأمل و تفكر در زمينه‌های داخلی اين حوادث بي‌نياز می كنيم. اين آسيب يك تحليل درست از حوادث است.


ملتی كه پشت شكسته اش هم خم نمی شود!
فرياد شجريان
بربلندی ويرانه های بم
فغانی كه از بم به تهران رسيد
فريادی كه از تهران تا بم رسيد
!


1  بهمن 1382


انتخابات مجلس


آغاز سخن


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی ... ادامه


مسعود بهنود - روزنامه نگار
نمی توانم سكوت كنم و نگويم...


مليحه محمدی 
ما اگر بوديم
اصلاحات را از سقف
 
شروع می كرديم؟
    


محسن آرمين:
تحريم نياز
به تحصن ندارد!


فداييان خلق اكثريت
انتخابات مجلس هفتم
بايد تحريم شود!


محمد برقعی
استقلالی
نه ممكن، نه عملی


مصطفی تاج زاده
انفعال را تئوريزه
و به خود تحميل نكنيد


محسن آرمين - مجاهدين انقلاب
3 راه حل
3 نتيجه


عيسی سحرخيز
جبهه مشاركت
رای مردم
مجلس آينده


انفعال يا انتخاب


مصطفی تاج زاده  - مجاهدين انقلاب
بحث انتخابات
را دامن بزنيم


عليرضا علوی تبار
تشكيل جبهه وسيع
يگانه راه حل است


خواست ارتجاع و توصيه ما


  مسعود بهنود - روزنامه نگار
 حفظ هوشياری  تا لحظه حرف آخر


مليحه محمدي - اكثريت
انتخابات آزاد!
بجای‌تحريم
 وانفعال!


فريدون احمدی- اكثريت
شركت كنيم
كه چه شود؟


بابك اميرخسروی
حزب دمكراتيك

تغيير مكان
مركز ثقل


اتحاد فدائيان
انتخابات شوراها

الگوی انتخابات مجلس


آدرس های پستي

 و بانكی پيك نت

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

آدرس بانکی

S.G Bardeh

Kontonr.: 277978301

BLZ:100 700 24

DeutscheBank

(Germany)

-------------------

آدرس پستی

K H M I

Postfach 210453

Postfach 210453

10504 Berlin

Germany


فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائی

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

 

ی