سايت اينترنتی كاخ سفيد اطلاع داد
اخطار غيرمستقيم آمريكا
به شورای امنيت سازمان ملل 


گفتگو صريح دولت‌آبادی در باره اصلاحات

كدام حاكمی قدرت را دودستی 

تحويل داده كه در ايران بدهد؟

جدال حكومتی بر سر دو گزينه به لحظات قطعی و مهم تصميم گيری نزديك ميشود : يا سركوب داخلی و رفتن به سوی مذاكره با آمريكا و خروج از بحران اقتصادی و يا مدارا با مردم و گشايش درهای مذاكره با آمريكا و خاتمه بخشيدن به محاصره اقتصادی
هنر و انديشه

احسان طبری
فارسی 
زيبای هزار ساله
 

امير كاويان
زين دايره مينا

 باور
با صدای
سياوش كسرايی
 

جمعه‌ها
 بوی خون می‌دهد
 

بهزاد فراهانی
ما را خانه نشين كردند
 

م. ا. به آذين
درك من از هستی

داريوش مهرجويی
سينما يعنی جامعه

برای استاد
پرويز شهرياری
 

بهرام بيضايی
اينگونه ببينيم

اپرای رستم 
و سهراب

فرهنگ
هفت هزار ساله

روزنت‌‌ها
  امروز  
پارس پژواك
رويداد
زنان ايران
همه ايران

راديو‌ها

  آزادی  
صدای ايران
بی بی سی
فرانسه
روزنامه‌ها
  ابرار  
اطلاعات
اعتماد
آفتاب يزد
انتخاب
ايران
جمهوری اسلامی 
چشم انداز
چيستا
راه توسعه
حيات نو
خراسان
رسالت
كيهان
همشهری
ماهنامه آفتاب
سايت‌ها
  اميركبير  
ايران امروز
ايران مانيا
ايرنا
ايسنا
اديب برومند
بنياد كار
پيك ايران
دمكرات كردستان
راشدان
راهبرد
راه توده
راه كارگر
آوای زن
شمس
عصر نو
كار 
اتحاد كار
محسن كديور
احمد كسروی
گذرگاه
گويا
مرور
مشاركت
ملی مذهبی
موتلفه
نامه مردم
نهضت آزادی
همصدا
 

 

   
     

 

   
     
     
                  pyknet@perso.be  
بخش ديگری از بحث‌های دو گروه تحقيق داخل كشور پيرامون آينده جمهوری اسلامی

سه گزينه‌ای كه احتمال آن

 در حاكميت ج.ا می‌رود  

در اين ليست نام افرادي از

سپاه قدس، بدر و محمد قرار دارد؟

80 هزار تن در جهان

از نظر امريكا تروريست‌اند


در صورت تصويب لايحه تقديمي دولت به مجلس

تصميمات خلاف قانون اساسی

 لغو خواهد ‌شد

نقض كنندگان قانون اساسی تسليم دادگاه خواهند شداز ميان وبلاگ ها

تريبون آزاد

   ساسان آقائی


نگاهي كوتاه به انتخابات پارلمانی آلمان

در انتخاب بين جنگ و صلح

آلمان به صلح رای داد!


اقرارنامه فرهنگی

به اعترافات سياسی اضافه شد!مانيفست اكبر گنجی پرچم اصلاحات نيست!ا


برداشت يك منتقد خارجی 
از فيلم زير پوست شهر 
درك واقعيت های 
تلخ جامعه ايران
ساختن يك اقليت در كنار تحكيم وحدت ادامه گروه طبرزدی است

رهبري دوگانه در جمهوری اسلامی به حاكميت دوگانه افزوده شد

قوه قضاييه سازمان امنيت سايه برپا كرده


تشكيل سازمان آمريكايی جنگ سياسی با جمهوری اسلامی


اعتراض و مخالفت با سخنان رفسنجانی در مجلس خبرگان


اصلاحات در كدام مسير گام برميدارد؟


سردبير سايت ضدترو وزارت دفاع آمريكا مدير راديو آمريكا شد


شباهت دو اعلاميه بازار عليه رجايی و عليه مجاهدين انقلاب اسلامی


سايت‌های پربيننده اينترنتی هدف گرفته شده


آغاجری هم پرونده و هم سرانجام آيت الله مطهری و رجايی است


پيشوا به چه زبانی  با مردم ايران حرف ميزند؟


اصلاحات نيازمند وعده های فريبنده نيست

بيست و هشت مرداد تاريخ نيست، حادثه روز است


هزار دشمن خودكامگی از صدر مشروطه تا كنون


آغاز رفرم ارضی در زيمبابوه عليه آپارتايد اقتصادی

پايگاه مردمی آيت الله منتظری مانع از پايان حصر ايشان است

احياي مك كارتيسم در ايالات متحده آمريكا

هفتاد و پنج درصد مردم نظر منفی به آمريكا ندارند

تجار بزرگ و بازاريها خواهان انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي شدند

اعلام آمادگی كردهای عراق برای استقرار ارتش آمريكا در كردستان عراق

اسراييل در كنار آمريكا به عراق حمله خواهد كرد

عباس عبدی : خشم و خشونت نهفته در ايران اگر منفجر شود آشتفشان است

ارتش هشت هزار نفره آمريكا در افغانستان ميماند

انحلال القاعده در ايران يعنی انحلال سه لشكر قدس، بدر و محمد

گزارش آبزرو از تهران و گفتگو با حسين شريعتمداری

دوران مك كارتيسم اسلامی برای هنرمندان

سردار نقدی از فرماندهان پشت صحنه كودتای خزنده است

محاكمه آقاجری به جای محاكمه آقازاده ها


بوش به زبان فارسی با مردم ايران سخن ميگويد


آينده خوزستان پس از حمله نظامی به ايران
گفتگوی محمود دولت آبادی با روزنامه ايران

1-‌ نمايندگان مجلس به وظيفه خودشان عمل نكردند، هر كدام رفتند دنبال امتياز يك روزنامه، درحاليكه روزنامه‌ را امثال من بايد بگيرند كه انتقاد كنند، نه مجريان روزنامه بگيرند و از هم انتقاد كنند!

2-‌ تا كارگران به خيابان نريختند، ما نشنيدم كسی از فراكسيون كارگری مجلس از پشت ميكرفن مجلس فرياد بزند كه آقا كارگر اين مملكت 36 ماه حقوق نگرفته است.

3-‌ اين افتخار برای خاتمی ثبت است كه به درك ضرورت اصلاحات در جامعه‌اي رسيد كه دارد به بن‌بست مي‌رسد، اما اگر وضعيت به همين ترتيب پيش برود از ايشان بنام شخصيتی فرهيخته و ناكام ياد خواهد شد!

4-‌ اصلاحات، در اين پنج سال در باز كردن و بستن مطبوعات خلاصه شد! اصلاحات به حرف نياز ندارند، عمل مي‌خواهد.

5-‌ من با اصطلاحاتی مثل بن‌بست و اين چيزها موافق نيستم و معتقدم اصلاحات مسير خود را مي‌رود.

6-‌ جناح راست از منافع خودش دفاع مي‌كند و خوب و سازمان يافته‌ هم دفاع مي‌كند، اين اصلاح طلبان هستند كه بايد روشن كنند از منافع كی دفاع مي‌كنند. خرده بورژوازي، دانشجويان، كارگران، دانشگاهيان، وكلا، هنرمندان و انبوه فقرا حامي اصلاحات‌اند، از منافع آنها دفاع كنند تا به ميدان بيآيند. هی مي‌گويند موانع ايجاد مي‌شود، خُب معلوم است كه رقيب از منافع خود دفاع مي‌كند، بيكار نمي‌نشيند، جاده را كه برای شما آب‌ و جارو نمي‌كند! مي‌گويند ابزار قدرت نداريم. چرا مردم را به كار نمي‌گيريد؟

7-‌ جدال اجتماعي را بهتر از هر كسی ماركس تبيين كرده‌است. در اين جدال رحم و مرونی در كار نيست! مشكل اينست كه اين را نمي‌فهمند!

8-‌ اصلاحات در مملكت ما اجباری است، اگر اصلاح طلب‌ها مجری خوبي نباشند، مردم مجری ديگری را پيدا خواهند كرد. الان نهيليسم در جامعه ما بيداد مي‌كند، منتهی بررسي‌هاي اجتماعی منتشر نمي‌شود.

9-‌ امثال من واقعا نگرانند. شكست اصلاحات يعنی انفجار جامعه و در اين انفجار مردم مي‌دانند چه نمي‌خواهند اما نمي‌دانند چه را مي‌خواهند و اين يك فاجعه ملی است. وقتی كشور بر باد رفت، آنها كه حالا دلشان به حذف خوش است، خودشان هم با آن خواهند رفت. اميد را بسرعت بايد به ميان مردم باز گرداند .اگر ارتباط ارگانيك بين ملت و دولت برقرار نشود و ملت ايران اگر خود را جمع و جور نكند و در نيابد حذف خواهد شد، مگر بابلی ها از تاريخ حذف نشدند. وظيفه حكومت نگهداشتن ملت و كشور است، نه نگهداشتن خودش.

1.-‌ جامعه ايران در دو جناح سياسی موجود در حاكميت خلاصه نمي‌شود. كسان ديگری هم هستند كه حرف و نظر دارند، برنامه دارند، اصلاح طلب‌های حكومتی بايد راه حضور سياسی آنها در صحنه را هموار مي‌كردند.

 

 متن كامل گفتگو

 چهارم مهر 1381
.

سخن روز

آشنائی محمد وعلی
با آغاجری و اينترنت

مديركل امور استان‌های صدا و سيما رفته در بازار تهران و برای بازاري‌ها سخنرانی كرده‌است. اين سخنراني در نوع خود بسيار خواندنی و در تاريخ جمهوری اسلامی ماندنی است. وقتی مردم از سيمای جمهوري اسلامی نفرت دارند، بايد حضور مديركل‌هائی را از نوع ... ادامه


كسی نمی‌پرسد
از كجا آورده‌ايد؟

اصل 142 قانون اساسی مربوط به رسيدگي به دارايی مسئولان نظام است. يعني همان اصل اجتماعی "از كجا آورده‌اي" كه زير فشار انقلاب 57 و خواست مردم برای مبارزه با غارتگری در قانون اساسی گنجانده شد. از اصول فراموش شده قانون اساسی يكی هم همين اصل است....ادامه


ناصر زرافشان متحد زندانی
در كنار ديگر مبارزان است!ا
اتحاد عمل
و ضرورت آن

اتحاد سياسي، به معنای دوستی بين افراد، فعالان و احزاب سياسی نيست، همچنان كه اگر اسلام را ايدئولوژی فرض كنيم- به معنای وحدت ايدئولوژيك نيز نيست. اتحاد سياسي، يعنی درك مشترك از عام‌ترين و ضروري‌ترين خواست جامعه در يك دوران عبور....ادامه


ضرورت درك تناسب قوا
و رفتن بسوی تصويب
لوايح پيشنهادی دولت
دو پتك
بر يك سندان!ا

هفته گذشته وزارت كشور لايحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس ارائه داد. در اين لايحه نظارت استصوابی شورای نگهبان كه تا به امروز مانعی با ظاهر قانونی برسرراه استقرار دمكراسی در كشور ما بوده حذف گرديد و ... ادامه


سخنان رييس مجلس، گزارش يك اقتصاد دان
وام سياسی
خواب طلايی!ا

اخبار، افشاگري‌ها و گاه مهم‌ترين گزارش‌ها، چنان در سيل رويدادها گُم مي‌شوند كه اگر روزی به بازنگری دوباره آنها برای تحليل دقيق‌تر وقايع نياز باشد، بدشواری مي‌توان آنها را بازيافت تا در متن تفسير چرائی و چگونگی آنچه روی مي‌دهد، بر آنها انگشت نهاد... ادامه


آغاز مخالف خوانی با افزايش
اختيارات رياست جمهوري
صيادان فرصت
زمان می‌خرند

شنبه نوبت امير محبيان بود؛ برای مقاله نويسی در روزنامه رسالت و به نيابت از هيات مديره مجتمع سياسي-اقتصادي رسالت! روزنامه‌ای كه در دهه اول جمهوری اسلامی اپوزيسيون حكومتي-روحاني آيت‌الله خمينی در آن جمع شده و آن را بنيانگذاری كردند... ادامه


هفته دولت يا
هفته رهبر؟

رهبر جمهوری اسلامی در ديدار با هيئت دولت گفته است اصلاحات يعنی مبارزه با فقر و فساد. او به اين ترتيب يكبار ديگر در برابر توسعه سياسی كه شش سال است مردم برای آن مبارزه مي‌كنند ايستاد. ...ادامه


در پايان تهاجم‌های اخير جناح راست
سيب رسيده
به دامن آمريكا می‌افتد؟

كاخ سفيد يك ستاد "سياسي" برای اوضاع ايران تشكيل داده‌است. اين ستاد معتقد است هيچ نيازی به حمله نظامی به ايران و تحمل عوارض و عواقب تبليغاتی و جانی آن براي ارتش امريكا و دولت اين كشور نيست.... ادامه


چه كسی بايد
حاكميت را ترك كند؟

بحث پيرامون خروج از حاكميت، كه از سوی پاره‌ای طرفداران اصلاحات مطرح شده و مدتی پيرامون آن مقالات و نظرات در مطبوعات نوشته و منتشر مي‌شد، اكنون به نتايج منطقی خود نزديك مي‌شود. آن نتايج از دل اين پرسش بيرون مي‌آيد: چه كسی از حاكميت بايد خارج شود؟ ... ادامه


 

 
ی